Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 41

Hide thumbs

Advertisement

Defecte onderdelen dienen door een erkend
servicecentrum te worden gerepareerd of
vervangen. Probeer nooit om de machine zelf
te repareren.
13. Verwijder de accu
Neem de accu van de machine als u de machine
niet gebruikt, voordat u gereedschappen,
accessoires of onderdelen van de machine
verwisselt en voordat u onderhoud aan de
machine uitvoert.
14. Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag de machine niet met uw vingers aan de
aan/uit-schakelaar. Vergewis u er van dat de
machine is uitgeschakeld als u de accu
aanbrengt.
15. Misbruik het snoer niet
Draag de oplader nooit aan het snoer.
Trek niet aan het snoer om de stekker uit het
stopcontact te verwijderen. Houd het snoer uit
de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe
randen.
16. Berg de machine veilig op
Berg de machine, oplader en accu na gebruik
op in een droge ruimte, buiten het bereik van
kinderen.
17. Onderhoud de machine met zorg
Houd snijgereedschappen scherp en schoon
om beter en veiliger te kunnen werken.
Houdt u aan de instructies met betrekking tot
het onderhoud en het vervangen van
accessoires. Houd de handgrepen en
schakelaars droog en vrij van olie en vet.
18. Reparaties
Deze machine voldoet aan de geldende
veiligheidseisen. Reparaties mogen uitsluitend
worden uitgevoerd door bevoegde vakmensen
en met behulp van originele reserve-
onderdelen; anders kan er een aanzienlijk
gevaar voor de gebruiker ontstaan.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor
accu's en opladers
Accu's
Probeer nooit een accu te openen.
x
Stel accu's niet aan water bloot.
x
Bewaar accu's niet op plaatsen waar de
x
temperatuur 40 °C kan overschrijden.
N E D E R L A N D S
Laad accu's uitsluitend op bij een
x
omgevingstemperatuur tussen 4 °C en 40 °C.
Laad accu's uitsluitend op met behulp van de
x
meegeleverde oplader (zie technische gegevens).
Controleer voor het opladen of de accu droog
x
en schoon is.
Gebruik het juiste type accu voor de machine
x
(zie technische gegevens).
Volg bij het afdanken van accu's de instructies
x
in de paragraaf "Milieu" op.
Onder extreme gebruikscondities kan er
x
vloeistof uit de accu vrijkomen. Als u vloeistof
op de accu opmerkt, gaat u als volgt te werk:
- Verwijder met behulp van een doekje
voorzichtig de vloeistof van de accu.
Vermijd huidcontact.
- Als de vloeistof toch in aanraking komt met
de huid of de ogen, volgt u de onderstaande
instructies op.
De accuvloeistof bestaat uit een 25-30 %
oplossing van kaliumhydroxide en kan
gevaarlijk zijn. Indien accuvloeistof met de
huid in aanraking is gekomen, spoel dan
de huid onmiddellijk met water af.
Neutraliseer de vloeistof met een zwak
zuur zoals citroensap of azijn. Indien de
accuvloeistof in de ogen is gekomen,
spoel de ogen dan gedurende minimaal
10 minuten met schoon stromend water.
Raadpleeg vervolgens een arts.
Voorkom kortsluiting tussen de
contactpunten van een losse accu
(bijv. door het bewaren van sleutels in
dezelfde zak als de accu).
Verbrand de accu nooit.
Probeer nooit een beschadigde accu op te
laden.
Opladers
Gebruik uw Black & Decker oplader uitsluitend
x
voor het opladen van accu's van het
meegeleverde type.
41

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k