Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 100

Hide thumbs

Advertisement

∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∞
E¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÈÛ΢‹˜ ·fi ÌË
x
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ΤÓÙÚ· ÂÈÛ΢ÒÓ ‹ ·fi
ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi
Ù˘ Black & Decker
°È· Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ÂÁÁ‡ËÛË, Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÙÂ
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔÓ ˆÏËÙ‹ ‹ ÙÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ.
EÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ ÌÂ
Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Black & Decker ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË
Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. E›Û˘, ÁÈ· Ó·
ÏËÚÔÊÔÚËı›Ù ÁÈ· Ù· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ΤÓÙÚ·
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ Black & Decker, ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ
Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘
·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÒÏËÛË, ÌÔÚ›Ù ӷ
·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË:
www.2helpU.com
¶·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·
Ì·˜ www.blackanddecker.com ÁÈ· Ó·
ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ÙÔ Ó¤Ô Û·˜ ÚÔ˚fiÓ Black & Decker
Î·È ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÛÙ ÁÈ· Ù· Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· ηÈ
ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ì¿Úη Black & Decker
Î·È ÙË ÛÂÈÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜ ı· ‚Ú›Ù ÛÙË
‰È‡ı˘ÓÛË www.blackanddecker.com
100

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k