Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 97

Hide thumbs

Advertisement

EϤÁÍÙ ·Ó ·Ó¿‚ÂÈ Ô ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘
x
ÊfiÚÙÈÛ˘ (12). ∞Ó ·ÓÙ' ·˘ÙÔ‡, ¤¯ÂÈ ·Ó¿„ÂÈ Ô
Ú¿ÛÈÓÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ (13),
·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Ì·Ù·Ú›· Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο
˙ÂÛÙ‹ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÊÔÚÙÈÛÙ›.
∞Ó Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· ·fi
ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹, ·Ê‹ÛÙÂ ÙËÓ Ó· ÎÚ˘ÒÛÂÈ ÁÈ· 1 ÒÚ·
ÂÚ›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ‚¿ÏÙ ÙËÓ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹.
ªÂÙ¿ ·fi ÂÚ›Ô˘ 1 ÒÚ· ÊfiÚÙÈÛ˘, Ô ÎfiÎÎÈÓÔ˜
‰Â›ÎÙ˘ ÊfiÚÙÈÛ˘ (12) ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ›ӷÈ
·Ó·Ì̤ÓÔ˜ Î·È ı· ·Ó¿„ÂÈ Ô Ú¿ÛÈÓÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘
Ù¤ÏÔ˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ (13). ∏ Ì·Ù·Ú›· Â›Ó·È ϤÔÓ
ÙÂÏ›ˆ˜ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË.
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË Ì·Ù·Ú›· ·fi ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹.
x
HP128F2/HP148F2/HP188F2 -
EÏÂÁ¯Ô˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ (ÂÈÎ. F)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·˘Ùfi ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘
Ì·Ù·Ú›·˜, Ë ÔÔ›· Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂϤÁÍÂÙÂ
ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜.
¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ÌÔ˘ÙfiÓ (22).
x
EϤÁÍÙ fiÛ˜ ·fi ÙȘ Ï˘¯Ó›Â˜ ›ӷÈ
x
·Ó·Ì̤Ó˜ (23):
1 Ï˘¯Ó›·
2 Ï˘¯Ó›Â˜
3 Ï˘¯Ó›Â˜
EÈÏÔÁ‹ Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (ÂÈÎ. G)
°È· ‰È¿ÙÚËÛË Î·È ÁÈ· ÙË Û‡ÛÊÈÍË ‚ȉÒÓ,
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜
(‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊË). °È· ÙÔ Ï‡ÛÈÌÔ ‚ȉÒÓ ‹ ÁÈ· Ó·
·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÚ˘¿ÓÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ,
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ ·Ó¿Ô‰Ë ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹
(·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊË).
°È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ Ù·
x
ÂÌÚfi˜, ȤÛÙ ÙÔ Û˘ÚfiÌÂÓÔ ‰È·ÎfiÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÌÚfi˜/›Ûˆ (2) ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
°È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ·Ó¿Ô‰Ë ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹,
x
ȤÛÙ ÙÔ Û˘ÚfiÌÂÓÔ ‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÂÌÚfi˜/›Ûˆ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿.
°È· Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ
x
ÙÔ Û˘ÚfiÌÂÓÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÌÚfi˜ / ›Ûˆ ÛÙË
ÌÂÛ·›· ı¤ÛË.
ºfiÚÙÈÛË Ì·Ù·Ú›·˜
¯·ÌËÏ‹
ÌÂÛ·›·
˘„ËÏ‹
EÈÏÔÁ‹ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ Ù˘
ÚÔ‹˜ (ÂÈÎ. H)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·˘Ùfi ‰È·ı¤ÙÂÈ ÎÔÏ¿ÚÔ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙË
Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ ÁÈ· Û‡ÛÊÈÍË ‚ȉÒÓ. √È ÌÂÁ¿Ï˜
‚›‰Â˜ Î·È Ù· ÙÂÌ¿¯È· ÛÎÏËÚÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ··ÈÙÔ‡Ó
˘„ËÏfiÙÂÚË Ú‡ıÌÈÛË ÚÔ‹˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ
ÌÈÎÚ¤˜ ‚›‰Â˜ Î·È Ù· ÙÂÌ¿¯È· Ì·Ï·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡.
∆Ô ÎÔÏ¿ÚÔ ·˘Ùfi ÚÔÛʤÚÂÈ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Îϛ̷η
Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û·˜.
°È· ‰È¿ÙÚËÛË Û ͇ÏÔ, ̤ٷÏÏÔ Î·È Ï·ÛÙÈο,
x
ı¤ÛÙ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (3) ÛÙË ı¤ÛË ‰È¿ÙÚËÛ˘
¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ
¤Ó‰ÂÈÍË (24).
HP148F2/HP188F2:
x
°È· ‰È¿ÙÚËÛË Û ÙÔȯÔÔÈ›·, ı¤ÛÙ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (3)
ÛÙË ı¤ÛË ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘
¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ
¤Ó‰ÂÈÍË (24).
°È· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηÙÛ·‚ȉÈÔ‡, ı¤ÛÙ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ
x
ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË. ∞Ó ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ
·ÎfiÌË ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÏÂÁ›, ÂÓÂÚÁ‹ÛÙ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜:
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (3) ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘
x
¯·ÌËÏfiÙÂÚ˘ ÚÔ‹˜.
™Ê›ÍÙ ÙËÓ ÚÒÙË ‚›‰·.
x
∞Ó Ô Û˘ÌϤÎÙ˘ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÚÈÓ
x
ÂÈÙ¢¯ı› ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·,
·˘Í‹ÛÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÛÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ Î·È
Û˘Ó¯›ÛÙ ӷ ÛÊ›ÁÁÂÙ ÙË ‚›‰·.
E·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ̤¯ÚÈ Ó·
ÂÈÙ‡¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ú‡ıÌÈÛË. ªÂ ÙË
Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹, ‚ȉÒÛÙ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‚›‰Â˜.
¢È·ÎfiÙ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (ÂÈÎ. I)
°È· ‰È¿ÙÚËÛË Û ¯¿Ï˘‚· Î·È ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜
x
‚ȉÒÌ·ÙÔ˜, ÔÏÈÛı‹ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÂÈÏÔÁ‹˜
‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (5) ÚÔ˜ ÙÔ ÂÌÚfi˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ (1Ë Ù·¯‡ÙËÙ·).
°È· ‰È¿ÙÚËÛË Û ˘ÏÈο ¿ÏÏ· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ
x
¯¿Ï˘‚·, ÔÏÈÛı‹ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÂÈÏÔÁ‹˜
‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (5) ÚÔ˜ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ (2Ë Ù·¯‡ÙËÙ·).
¢È¿ÙÚËÛË/‚›‰ˆÌ· (ÂÈÎ. ∞)
EÈϤÍÙ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÂÌÚfi˜ ‹ ›Ûˆ
x
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Û˘ÚfiÌÂÓÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÌÚfi˜ / ›Ûˆ (2).
∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∞
ÌÂ ÙËÓ
ÌÂ ÙËÓ
97

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k