Download  Print this page

Advertisement

vi takker deg for å ha kjøpt dampstasjonen
slider Sl22, det nye systemet innen
dampstryking fra Siemens.
les bruksanvisningen nøye og ta vare på den
fremtidig referanse.
Innledning
Vennligst les bruksanvisningen før bruk. Den
inneholder viktig informasjon om strykejernets
funksjoner og noen gode råd for å gjøre
strykejobben enklere.
Vi håper at du vil nyte strykejobben med denne
dampstasjonen.
Generelle sikkerhetsanvisninger
• Ikke la strykejernet stå uten tilsyn mens det er tilkoblet.
• Trekk støpselet ut av stikkontakten før du fyller apparatet med vann
eller før du tømmerut overskytende vann etter bruk.
• Strykejernet bør brukes og plasseres på et stabilt underlag.
• Når strykejernet settes på underdelen må du forsikre deg om at
denne står på en stabil flate.
• Ikke bruk strykejernet dersom det har falt på gulvet, om det viser
ytre tegn på skade,eller om det lekker vann. Strykejernet bør da
kontrolleres på et autorisert servicesenter førdet brukes på nytt.
• For å unngå farlige situasjoner, må nødvendig arbeid eller
reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt hovedledning, kun utføres av
kvalifisert personale fra et autorisert Teknisk Servicesenter.
• Strykejernet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt av
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn
eller har fått instruksjoner om bruken av apparatet på en trygg måte,
slik at de forstår potensielle fareelementer. Barn må ikke leke med
strykejernet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke foretas av barn
med mindre de er under tilsyn av en voksen.
• Strykejernet og ledningen må oppbevares utilgjengelig for barn som
er yngre enn 8 år når strykejernet er slått på, eller når det kjøler seg
ned.
FORSIKTIG! Varm overflate.
Overflaten blir varm under bruk.
54
S I E ME NS
viktig
La den første siden i brosjyren ligge åpen, dette
vil hjelpe deg å skjønne hvordan dette apparatet
fungerer.
Dette strykejernet oppfyller de internasjonale
sikkerhetsstandardene.
Dette apparatet er produsert utelukkende for bruk
i hjemmet og er følgelig ikke egnet til industrielt
bruk.
Apparatet skal kun brukes til det formål det var
tiltenkt, som strykejern. Alt annet bruk er å regne
for upassende og dermed også farlig.
Fabrikanten vil ikke stå til ansvar for ødeleggelser
som er et resultat av feil eller uskikket bruk.

Advertisement

   Also See for Siemens SL22

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: