Download  Print this page

Advertisement

Fejlfinding
problem
mulige årsager
Indikatorlampe
Dampstation og filter skal
(12*) blinker.
renses.
Dampgeneratoren
• Der er problemer med
starter ikke.
forbindelsen.
• Hovedstrømknappen er ikke
slået til.
Strygejernet
• Hovedstrømknappen er ikke
varmer ikke op.
slået til.
• Temperaturen er sat til en lav
indstilling.
Strygejernet ryger,
• Ved brug første gang: Visse af
når det tændes.
apparatets komponenter er
smurt let fra fabrikken og kan
afgive en smule røg, når de
varmes op første gang.
• Ved efterfølgende brug:
Bundpladen kan være beskidt.
Der strømmer
• Dampfunktionen benyttes, før
vand ud gennem
den har nået den korrekte
hullerne i
temperatur.
bundpladen.
• Vandet kondendserer i rørene,
fordi damp benyttes for første
gang eller ikke har været
benyttet i lang tid.
• Dampgeneratoren indeholder
for meget kalk.
Der kommer skidt
• Der er aflejret kalk eller
ud gennem
mineraler i dampbeholderen.
bundpladen.
• Der er blevet anvendt
kemikalier eller
tilsætningsstoffer.
Strygejernet
• Dampstationen er ikke tændt,
generer ikke
eller vandbeholderen er tom.
damp.
• Dampindstillingen er indstillet
til minimum.
Tøjet, der stryges,
• Den valgte temperatur er for
bliver mørkt og/
høj og har beskadiget tøjet.
eller klæber fast til
bundpladen.
Bundpladen bliver
• Dette er normalt og skyldes
brun.
brug af strygejernet.
Der kan høres en
• Der pumpes vand ind i
pumpelyd fra
dampbeholderen.
apparatet.
• Lyden stopper ikke.
52
SI EMENS
løsning
Rens filteret og dampstationen i henhold til
rengøringsinstruktionerne i denne vejledning
(afsnit E).
• Kontroller ledningen (6), stikket og fatningen.
• Sæt hovedstrømknappen (13) i positionen "I".
• Sæt hovedstrømknappen (13) i positionen "I".
• Indstil temperaturen til den ønskede
indstilling.
• Dette er normalt og stopper efter få minutter.
• Rengør bundpladen i henhold til
rengøringsinstruktionerne i denne vejledning.
• Reducer dampstrømmen ved strygning ved
lave temperaturer.
• Peg strygejernet væk fra strygeområdet, og
tryk på dampudløserknappen, indtil der
dannes damp.
• Rengør kedlen som beskrevet i afsnittet
"Calc'n'Clean Advanced" (E).
• Brug postevand blandet med 50 % destilleret
eller demineraliseret vand.
• For at forlænge den optimale dampfunktion
kan du blande vand fra vandhanen med
destilleret vand 1:1. Hvis vandet i dit område
er meget hårdt, kan du blande vandet med
destilleret vand 1:2.
• Rengør bundpladen med en fugtig klud.
Bland aldrig vandet med andre produkter.
• Sæt hovedknappen (13) i positionen "I", og/
eller fyld vandbeholderen.
• Øg dampstrømmen (se afsnit B).
• Vælg en passende temperatur til det
materiale, der skal stryges, og rengør
bundpladen med en fugtig klud.
• Rengør bundpladen med en fugtig klud.
• Dette er helt normalt.
• Hvis lyden ikke stopper, må du ikke anvende
dampgeneratoren. Kontakt et autoriseret
servicecenter.

Advertisement

   Also See for Siemens SL22

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: