Download  Print this page

Advertisement

a) Sørg for, at strygejernet er afkølet.
b) Indstil temperaturknappen (16) på strygejernet
til positionen "min".
c) Fyld beholderen med vand fra vandhanen.
d) Tilslut strømforsyningen, og indstil hoved-
strømknappen til positionen (13) "I".
e) Vent, indtil lampen "Damp klar" (9) tændes.
f) Hvis dampstationen har en dampregulator
(11*), skal du indstille den til den maksimale
position.
g) Hold strygejernet over en vask eller beholder
for at opsamle vandet.
h) Tryk på dampudløserknappen (17), og ryst
strygejernet lidt. Kogende vand og damp vil
komme ud sammen med kalksten og/eller
eventuelle aflejringer. Dette kan tage cirka 5
minutter.
i) Indstil temperaturknappen (16) på strygejernet
til positionen "max" uden at trykke på
dampudløserknappen (17). Vandet i
dampkammeret vil begynde at fordampe. Vent,
indtil vandet i kammeret er fordampet.
j) Hvis du vil rengøre bundpladen, skal du
øjeblikket aftørre eventuelt snavs ved at køre
det varme strygejern hen over en tør
bomuldsklud.
rengøring og
vedligeholdelse
Forsigtig! risiko for forbrændinger!
Hiv altid stikket ud før rengøring
ellervedligeholdelse påbegyndes.
1. Hiv stikket ud efter strygning. Lad strygesålen
køle ned før rengøring.
2. Tør kabinet og håndtag af med en fugtig klud.
3. Hvis bundpladen er beskidt eller kalket til, kan
den rengøres med en fugtig bomuldsklud.
4. Hvis kunststof smelter fast på bundpladen (20)
på grund af for høj temperatur, skal du straks
slå dampen fra og gnubbe det smeltede
materiale af med en tykt foldet tør
bomuldsklud.
5. Anvend aldrig ridsende produkter eller
opløsningsmiddel. Bevar bundpladens (20)
glatte overflade ved at forhindre, at den
kommer i kontakt med metalgenstande. Brug
aldrig skuresvampe eller kemikalier til at
rengøre bundpladen.
G
Opbevaring
1. Lad altid strygejernet køle ned før opbevaring.
2. Indstil hovedstrømknappen til positionen "0"
(den røde lampe slukker), og tag ledningen ud.
3. Tøm vandtanken.
4. Placer strygejernet på strygepladen (2),
stående på bundpladen, og fikser det ved at
indsætte strygejernets spids i den forreste
åbning og flytte fikseringssystemets håndtag
(14) mod strygejernets hæl.
5. Opbevar ledningen i opbevaringsrummet (5)
og dampslangen i beslaget (3). Rul ikke
ledningen for hårdt op.
6. Hold i strygejernets håndtag som vist i figur G,
når du flytter apparatet.
Tips til at hjælpe dig
med at spare energi
Damp forbruger meget energi. Følg
nedenstående råd for at minimere
energiforbruget:
• Start med at stryge de stoffer, der kræver den
laveste temperatur.
Kontroller den anbefalede strygetemperatur på
mærkaten på tøjet.
• Indstil dampen i henhold til den valgte
strygetemperatur, hvor du skal følge
instruktionerne i vejledningen.
• Forsøg at stryge tekstilerne, mens de stadig er
fugtige, hvor du skal formindske
dampindstillingen. Damp genereres fra
tekstilerne frem for fra strygejernet. Hvis du
bruger tørring af tekstilerne før strygning, skal
du indstille tørretumbleren til programmet
'strygefri'.
• Hvis tekstilerne er fugtige nok, skal du slå
dampfunktionen helt fra.
Bortskaffelse
Brug genbrugsordningerne for emballage og
ældre apparater, og vær med til at skåne miljøet.
Er der tvivl om ordningerne, og hvor genbrugspla-
dserne er placeret, kan kommunen kontaktes.
Dette apparat er klassificeret iht. det
europæiske direktiv 2012/19/EU om
affald af elektrisk- og elektronisk
udstyr.
Dette direktiv angiver rammerne for
indlevering og genbrug af kasserede
apparater gældende for hele EU.
51
SI EMENS

Advertisement

   Also See for Siemens SL22

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: