Download  Print this page

Siemens SL22 Operating Instructions Manual Page 116

Hide thumbs

Advertisement

Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone
zgodnie z Dyrektywą Europejską
2012/19/UE oraz polską Ustawą z
dnia 29 lipca 2005 r. "O zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicz-
nym" (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz.
1495) symbolem przekreślonego
kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po
okresie jego użytkowania nie może być umiesz-
czany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi
rozwiązywanie problemów
problem
Miga wskaźnik
zaawansowanej
aktywnej regulacji
(12*).
Generator pary nie
włącza się.
Żelazko się nie
rozgrzewa.
Po włączeniu
żelazko zaczyna się
dymić.
Przez otwory w
stopie wydobywa się
woda.
116
SI EMENS
możliwe przyczyny
Trzeba przepłukać bojler i filtr.
• Wystąpił problem z
podłączeniem.
• Wyłącznik główny nie jest
wciśnięty.
• Wyłącznik główny nie jest
wciśnięty.
• Temperatura jest ustawiona na
niską wartość.
• Podczas pierwszego użycia:
niektóre elementy urządzenia są
w fabryce delikatnie pokrywane
smarem i dlatego przy pierwszym
rozgrzewaniu żelazka mogą
wydzielać trochę dymu.
• Podczas kolejnych użyć: stopa
żelazka może być zabrudzona.
• Funkcja pary została użyta przed
osiągnięciem przez stopę żelazka
właściwej temperatury.
• Woda skrapla się w rurach, gdyż
funkcja pary jest używana po raz
pierwszy lub nie była używana
przez dłuższy czas.
• W generatorze pary znajduje się
zbyt dużo kamienia.
z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest
zobowiązany do oddania go prowadzącym
zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym
lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwia-
jący oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do
uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i
środowiska naturalnego konsekwencji, wynikają-
cych z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
rozwiązanie
Przepłukać bojler i filtr zgodnie ze
wskazówkami dotyczącymi czyszczenia,
znajdującymi się w niniejszej instrukcji
obsługi (patrz: część E).
• Sprawdzić kabel zasilający (6), wtyczkę i
gniazdo.
• Ustawić wyłącznik główny (13) w pozycji
"I".
• Ustawić wyłącznik główny (13) w pozycji
"I".
• Ustawić temperaturę na żądaną
wartość.
• Jest to zupełnie normalne i ustanie po
krótkiej chwili.
• Wyczyścić stopę żelazka zgodnie ze
wskazówkami zamieszczonymi w
niniejszej instrukcji obsługi.
• Zmniejszyć strumień pary przy
prasowaniu przy niskich temperaturach.
• Odsuń żelazko od strefy prasowania i
naciskaj przycisk uwalniania pary do
czasu, aż wytworzy się para.
• Oczyścić bojler w sposób opisany w
części "Calc'n'Clean Advanced" (E).

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: