Download  Print this page

Siemens SL22 Operating Instructions Manual Page 110

Hide thumbs

Advertisement

Dziękujemy za zakup żelazka z generatorem
pary slider Sl22, nowego systemu
profesjonalnego prasowania z parą firmy
Siemens.
przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i
zachowaj ją do póêniejszej konsultacji.
Wstęp
Przeczytaj instrukcje obsługi. Zawierają one
ważne informacje dotyczące funkcji systemu i
kilka porad ułatwiających prasowanie.
Mamy nadzieję, że z naszym żelazkiem z
generatorem pary prasowanie okaże się
przyjemne.
Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie pozostawiaj żelazka bez nadzoru podczas gdy jest ona
podłączona do sieci.
• Przed napełnieniem urządzenia wodą oraz przed wylaniem wody po
użyciu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Urządzenie należy ustawić i użytkować na stabilnej powierzchni.
• Jeśli stoi ono na podpórce, powinna ona również stać na stabilnej
powierzchni.
• Nie używaj żelazka jeśli upadło, ma widoczne oznaki uszkodzeń lub
jeśli przecieka. W takim wypadku przed ponownym użyciem powinno
zostać poddane kontroli w autoryzowanym serwisie technicznym.
• Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie wymagane prace i
naprawy urządzenia np. wymiana uszkodzonego przewodu
zasilającego, muszą być wykonane przez wykwalifikowanego
pracownika Autoryzowanego centrum serwisowego.
• Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat
oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych oraz umysłowych lub nie posiadające odpowiedniej
wiedzy i doświadczenia, jeśli będą nadzorowane lub jeśli zostały
wcześniej odpowiednio poinstruowane na temat sposobu
korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumiały ryzyko z
tym związane. Nie należy pozwolić dzieciom na zabawę
urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja realizowane przez
użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez
zapewnienia odpowiedniego nadzoru.
• Pamiętać, aby w fazie rozgrzewania lub stygnięcia, żelazko i
przewód zasilający znajdowały się poza zasięgiem dzieci w wieku
poniżej 8 lat.
UWAGA. Gorąca powierzchnia. Powierzchnia może się
nagrzewać podczas korzystania z urządzenia.
110
S I E ME NS
Ważne
Pozostaw instrukcję otwartą na tej pierwszej
stronie, gdyż znajdują się na niej informacje, które
pomagają w zrozumieniu działania urządzenia.
Urządzenie spełnia międzynarodowe normy
bezpieczeństwa.
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane
włącznie do użytku domowego, w związku z czym
wykluczone jest przemysłowe jego wykorzystanie.
Używaj tego urządzenia wyłącznie do celów, do
jakich jest przeznaczone, to jest do prasowania.
Jakiekolwiek inne użycie uznawane jest za
nieprawidłowe, i w związku z tym za
niebezpieczne. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek
nieodpowiedniego lub nieprawidłowego użycia.

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: