Download  Print this page

Siemens SL22 Operating Instructions Manual Page 59

Hide thumbs

Advertisement

Skylling av strykejernets
F
dampkammer
Forsiktig! Fare for brannskader!
Denne prosedyren bidrar til å fjerne kjelstein fra
dampkammeret.
Denne rengjøringsprosedyren kan utføres av og
til (ca. én gang i året) hvis det begynner å komme
kalkpartikler ut av strykesålen etter en lang
periodes bruk med meget hardt vann.
a) Se til at strykejernet har kjølt seg ned.
b) Still temperaturvelgeren (16) på strykejernet på
"min".
c) Fyll tanken med vann fra springen.
d) Koble til strømledningen og sett hovedbryteren
(13) på "I".
e) Vent til indikatorlampen for "damp klar" (9)
lyser.
f) Hvis dampstasjonen har en dampregulator
(11*), må denne settes på maks.
g) Hold strykejernet over vasken eller en beholder
for å samle opp vannet.
h) Trykk på dampknappen (17) og rist forsiktig på
strykejernet. Kokende vann og damp vil
komme ut, og kan bringe med seg kjelstein
eller bunnfall. Dette tar cirka 5 minutter.
i) Sett temperaturvelgeren (16) på "max" uten å
trykke på dampknappen (17). Vannet i
dampkammeret starter da å fordampe. Vent til
alt vannet inne i kammeret er fordampet.
j) Trekk det varme strykejernet over en tørr
bomullsklut for å få bort eventuelle rester med
det samme.
rengjøring og
vedlikehold
Forsiktig! Fare for brannskader!
Strykejernet må kobles fra strømnettet før du
utfører rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid.
1. Når du er ferdig med å stryke, må strykejernet
kobles fra og kjøles ned før rengjøring.
2. Tørk av kabinettet, håndtaket og selve
strykejernet med en fuktig klut.
3. Hvis det er skitt eller kalk på sålen, må den
rengjøres med en fuktig bomullsklut.
4. Hvis en syntetisk klut smelter på grunn av for
høy temperatur på sålen (20), slår du av
dampen og gnir av rester umiddelbart med en
tykk, brettet, tørr bomullsklut.
5. Slipe- eller oppløsingsmiddel må ikke brukes.
For å holde sålen (20) glatt bør du unngå hard
kontakt med metallgjenstander. Bruk aldri en
skuresvamp eller kjemikalier til å rengjøre
sålen.
Oppbevaring av
G
strykejernet
1. Kjøl ned strykejernet før setter det bort.
2. Sett hovedbryteren på "0" (det røde lyset
slukkes), og koble fra strømledningen.
3. Tøm vanntanken.
4. Plasser strykejernet på strykejernsunderlaget
(2) slik at det står på strykesålen. Sett det fast
ved å plassere tuppen på jernet i åpningen
foran, og flytt holdesystemets hendel (14) mot
strykejernets bakende.
5. Oppbevar strømkabelen i oppbevaringsrommet
(5) og dampslangen i lagringsfestet (3). Ikke
tvinn ledningene for stramt.
6. Hold i håndtaket på strykejernet når du flytter
apparatet (se figur G).
Tips for å hjelpe deg
å spare energi
Produksjon av damp forbruker mest energi. Som
en hjelp til å minimere forbruket bør du følge
rådene nedenfor:
• Begynn med å stryke de tekstilene som krever
den laveste stryketemperaturen.
Sjekk anbefalt stryketemperatur på
vaskelappen på plagget.
• Reguler dampen i forhold til
stryketemperaturen ved å følge instruksjonene
i denne håndboken.
• Prøv å stryke plaggene mens de fremdeles er
fuktige, og reduser dampinnstillingen. Da vil
dampen komme fra plaggene i større grad enn
fra strykejernet. Hvis du tørker plaggene dine i
tørketrommel før du stryker dem, still
tørketrommelen inn på "stryketørt"-
programmet.
• Hvis tekstilene er fuktige nok, kan du slå av
dampregulatoren helt.
Skroting
For aktuelle veiledninger angående skroting bør
du ta kontakt med forhandleren eller med
kommunen på stedet der du bor.
Dette apparatet er klassifisert i
henhold til det europeiske direktivet
2012/19/EU om avhen ding av
elektrisk- og elektronisk utstyr.
Direktivet angir rammene for
innlevering og gjenvinning av
innbytteprodukter.
59
SI EMENS

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: