Download Print this page

Tärkeitä Suojaustoimenpiteitä - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1.
TÄRKEITÄ SUOJAUSTOIMENPITEITÄ
Perusvarotoimenpiteitä tulee noudattaa
aina sähkölaitteita käytettäessä, mukaan
lukien seuraavat: LUE KAIKKI OHJEET
ENNEN KÄYTTÖÄ
VAROITUS!
Tulipalo-, sähköisku- ja
henkilövahinkovaaran välttämiseksi:
1. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
2. Liitä laite yksivaiheiseen vaihtovir-
talähteeseen, jonka jännite vastaa
arvokilven määrityksiä.
VAROITUS!
Älä peitä lämmitintä, sillä se voi
ylikuumeta.
3.
Symbolin merkitys: "EI SAA
PEITTÄÄ".
4.
Symbolin merkitys: "EI SAA
ASETTAA SORMEA SISÄÄN".
5.
Symbolin merkitys: "VARO
KORKEAA LÄMPÖTILAA".
6. Älä koskaan jätä lämmitintä ilman
valvontaa käytön aikana. Kytke laite aina
pois päältä OFF-asentoon ja irrota sen
pistoke pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.
7. Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa
kun lämmitintä käyttävät lapset,
liikuntarajoitteiset tai vanhukset tai kun
sitä käytetään heidän lähettyvillä sekä
aina kun sitä käytetään ilman valvontaa.
Pidä lapset kaukana lämmittimestä sen
ollessa käynnissä.
8. Lämmitintä ei saa sijoittaa välittömästi
pistorasian alle.
9. Johtoa ei saa viedä mattojen alle eikä
sitä saa peittää matoilla, kannattimilla
yms. Reititä johto niin, ettei se ole
liikkuma-alueella ja ettei siihen voida
kompastua.
10. Laitetta ei saa käyttää, jos sen johto
tai pistoke on vaurioitunut tai jos
lämmittimessä esiintyy toimintahäiriöitä,
se on pudonnut tai muutoin vaurioitunut.
11. Jos virtajohto vaurioituu, sen saa
vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa
vain valmistaja, sen huoltoliike tai
vastaava ammattitaitoinen henkilö.
12. Vältä jatkojohdon käyttämistä, sillä se
voi ylikuumentua ja aiheuttaa
tulipalovaaran.
13. Käytä lämmitintä hyvin tuuletetussa
tilassa. Älä aseta esineitä tai anna niiden
pudota laitteen sisään tuuletus- tai
ilmanpoistoaukoista. Laitteen ilmanotto-
tai ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää
millään tavalla tulipalojen välttämiseksi.
Laitetta ei saa käyttää pehmeällä alustalla
(kuten vuoteessa), jossa sen ilma-aukot
voivat tukkiutua. Käytä lämmitintä vain
tasaisilla ja kuivilla alustoilla.
14. Älä aseta tätä lämmitintä syttyvien
materiaalien, pintojen tai aineiden
lähelle. Muutoin olemassa on
tulipalovaara. Pidä syttyvät materiaalit,
pinnat tai aineet vähintään yhden metrin
etäisyydellä laitteen etuosasta ja pidä ne
kaukana laitteen sivuista ja takaosasta.
15. Lämmitintä ei saa käyttää alueilla,
joissa säilytetään bensiiniä, maalia tai
muita syttyviä nesteitä (esim. autotallit tai
korjaamot).
16. Lämmitintä ei saa käyttää
kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan
välittömässä läheisyydessä. Älä koskaan
sijoita lämmitintä paikkaan, josta se voi
pudota kylpyammeeseen tai muuhun
vesiastiaan.
17. Lämmitin kuumenee käytön aikana.
Varo koskettamasta kuumia pintoja
palovammojen ja henkilövahinkojen
välttämiseksi.
18. Varmista, ettei samaan pistorasiaan
ole liitetty muita laitteita. Muutoin se voi
ylikuormittua.
19. Tämä laite voidaan asentaa myös
seinälle kohtalaisen matalalle.
20. Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää
kaukana laitteesta, ellei heitä valvota
jatkuvasti. Yli 3-vuotiaat ja alle 8-vuotiaat
lapset voivat ainoastaan kytkeä laitteen
päälle/pois päältä edellyttäen, että se on
asetettu tai asennettu normaaliin
käyttöasentoon ja heitä on valvottu tai
ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja
he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät
vaarat. Yli 3-vuotiaat ja alle 8-vuotiaat
SUOMI
53

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060