Download Print this page

Vigtige Sikkerhedsforanstaltninger - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Når du bruger et elektrisk apparat, skal
du altid følge de grundlæggende
sikkerhedsforanstaltninger, herunder
følgende: LÆS ALLE ANVISNINGER
INDEN BRUG
ADVARSEL!
For at reducere risikoen for brand,
elektrisk stød eller personskade:
1. Produktet er kun til husholdningsbrug.
2. Slut apparatet til en enkeltfaset
vekselstrømforsyning af den spænding,
der er angivet på mærkeskiltet.
ADVARSEL!
Tildæk ikke varmeapparatet for at
forhindre overopvarmning.
3.
Symbolet betyder "TILDÆK IKKE".
4.
Symbolet betyder "INDSÆT IKKE
FINGER".
5.
Symbolet betyder "FORSIGTIG
HØJ TEMPERATUR".
6. Lad aldrig varmeapparatet være uden
opsyn, mens det er i brug. Stil altid
produktet på positionen OFF (Slukket),
og træk ledningen ud af stikkontakten,
når det ikke er i brug.
7. Der skal udvises meget stor forsigtighed,
når et varmeapparat anvendes af eller
i nærheden af børn, handicappede eller
ældre, og hver gang varmeapparatet
efterlades i drift og uden opsyn. Hold børn
væk fra apparatet, når det er tændt.
8. Varmeapparatet må ikke anbringes
umiddelbart under en elektrisk stikkontakt.
9. Før ikke ledningen under gulvtæpper,
og dæk ikke ledningen til med tæpper,
løbere eller lignende. Anbring ledningen
væk fra områder med stor trafik, og et
sted, hvor man ikke snubler over den.
10. Undlad at bruge varmeapparatet med
en beskadiget ledning eller et beskadiget
stik, eller efter varmeapparatet har haft
en funktionsfejl, er blevet tabt eller
beskadiget på en eller anden måde.
11. Hvis netledningen er beskadiget, skal
den af sikkerhedsgrunde udskiftes af
producenten, dennes serviceværksted
eller en person med tilsvarende
kvalifikationer for at undgå en fare.
12. Undgå at bruge en forlængerledning,
da dette kan overopvarme og forårsage
en risiko for brand.
13. Brug varmeapparatet på et område
med god udluftning. Undgå at indsætte
eller lade genstande komme ind i en
udluftnings- eller udstødningsåbning.
Undlad at blokere luftindgange eller
udstødningsåbninger på nogen som
helst måde for at forebygge en eventuel
brand. Brug det ikke på bløde overflader,
som f.eks. en seng, hvor åbningerne kan
blive blokeret. Brug kun varmeapparatet
på flade, tørre overflader.
14. Undlad at anbringe dette
varmeapparat nær brændbare overflader
eller stoffer, da der kan være risiko for
brand. Hold ovenstående brændbare
materialer, overflader eller stoffer mindst
1 meter fra produktets forside, og hold
dem væk fra siderne og bagsiden.
15. Undlad at bruge varmeapparatet på
områder, hvor der opbevares benzin,
maling eller andre brændbare stoffer,
som f.eks. værksteder.
16. Brug ikke dette varmeapparat
i nærheden af et badekar, et brusebad
eller et svømmebassin. Anbring aldrig
varmeapparatet et sted, hvor det kan
falde ned i et badekar eller en anden
vandbeholder.
17. Dette varmeapparat bliver meget
varmt, når det er i brug. Undlad at berøre
varme overflader for at undgå
forbrændinger og personskade.
18. Sørg for, at ingen andre apparater
er sluttet til den samme stikkontakt,
da dette kan forårsage overbelastning.
19. Dette produkt er også udformet som
et varmeapparat til vægmontering på et
niveau, der ikke er højt.
20. Børn på under 3 år skal holdes på
afstand, med mindre de overvåges
konstant. Børn fra 3 år og under 8 år må
kun tænde/slukke for apparatet, hvis det
er anbragt eller installeret i dets
DANSK
33

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060