Download Print this page

Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1.
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Podczas użytkowania urządzenia
elektrycznego należy zawsze przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa
w tym m.in.: PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE
INSTRUKCJE PRZED JEGO PIERWSZYM
UŻYCIEM
OSTRZEŻENIE!
Aby ograniczyć ryzyko pożaru,
porażenia prądem lub zranienia
użytkownika:
1. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do
użytku domowego. 2. Urządzenie należy
podłączyć do źródła zasilania jednofazowym
prądem przemiennym o napięciu określonym
na tabliczce znamionowej.
OSTRZEŻENIE!
Aby uniknąć przegrzania grzejnika,
nie należy go zakrywać.
3.
– symbol „NIE ZAKRYWAĆ".
4.
– symbol „NIE WKŁADAĆ PACÓW".
5.
– symbol „UWAGA, WYSOKA
TEMPERATURA".
6. Nigdy nie pozostawiać włączonego
grzejnika bez nadzoru. Jeśli urządzenie nie
będzie używane, należy ustawić przełącznik
zasilania w położeniu WYŁ. i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego.
7. Należy zachować szczególną ostrożność,
pozostawiając włączony grzejnik bez nadzoru
lub w pobliżu dzieci, osób niepełnosprawnych
lub osób w starszym wieku. Dzieci nie powinny
zbliżać się do włączonego grzejnika.
8. Nie wolno ustawiać grzejnika bezpośrednio
pod gniazdem elektrycznym.
9. Nie przeprowadzać przewodu zasilającego
pod wykładzinami ani nie przykrywać go
dywanami, prowadnicami itp. Umieścić
przewód zasilający z dala od miejsc, gdzie
przemieszczają się osoby, aby nikt się o niego
nie potknął.
10. Nie włączać grzejnika, jeśli ma uszkodzony
przewód zasilający lub wtyczkę lub jeśli miało
miejsce jego nieprawidłowe działanie,
upuszczenie lub jakiekolwiek uszkodzenie.
11. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony,
należy ze względów bezpieczeństwa zlecić
jego wymianę producentowi urządzenia lub
przedstawicielowi serwisu bądź też innej
osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
12. Należy unikać stosowania przedłużacza,
ponieważ może dojść do jego przegrzania
i zagrożenia pożarem.
13. Używać grzejnika w miejscach, gdzie jest
zapewniona dobra wentylacja. Nie wkładać do
otworów wentylacyjnych ani wylotowych
żadnych przedmiotów. Aby uniknąć
zagrożenia pożarem, nie należy w żaden
sposób blokować wlotów powietrza ani
otworów wylotowych. Nie stawiać grzejnika na
miękkich powierzchniach (np. na łóżku), gdzie
mogłoby dojść do zablokowania otworów
wentylacyjnych. Stawiać grzejnik tylko na
płaskich, suchych powierzchniach.
14. Nie umieszczać grzejnika w pobliżu
łatwopalnych materiałów, powierzchni lub
substancji, ponieważ grozi to pożarem.
Łatwopalne materiały, powierzchnie lub
substancje powinny znajdować się
w odległości co najmniej 1 m od przedniej
części urządzenia, a także z dala od jego
boków i tylnej części.
15. Nie należy używać grzejnika w miejscach
przechowywania benzyny, farb lub innych
łatwopalnych cieczy (np. w garażach lub
warsztatach).
16. Nie należy używać grzejnika w pobliżu
wanny, prysznica lub basenu. Nigdy nie należy
stawiać grzejnika w miejscu, z którego mógłby
wpaść do wanny lub innego pojemnika
z wodą.
17. Grzejnik mocno nagrzewa się podczas
pracy. Aby uniknąć oparzenia, nie należy
dotykać gorących powierzchni.
18. Nie należy podłączać do tego samego
gniazda elektrycznego innych urządzeń,
ponieważ może to spowodować przeciążenie
instalacji.
19. Urządzenie jest również przystosowane do
montażu naściennego na niewielkiej
wysokości.
20. Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny
znajdować się w pobliżu urządzenia, jeśli nie
są pod stałym nadzorem. Dzieci w wieku od
3 do 8 lat mogą włączać lub wyłączać
urządzenie tylko jeśli zostało umieszczone
lub zainstalowane w normalnym roboczym
położeniu oraz jeśli są nadzorowane lub
zostały poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i są
świadome związanych z tym zagrożeń. Dzieci
poniżej 8 roku życia nie powinny podłączać,
regulować, czyścić ani konserwować
urządzenia.
21. PRZESTROGA: niektóre elementy
urządzenia mogą rozgrzać się do wysokiej
temperatury i spowodować poparzenie. Należy
zachować szczególną ostrożność, jeśli
POLSKI
103

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060