Download Table of Contents Print this page
Electrolux ECH/AG2-1000 3BE EEC User Manual

Electrolux ECH/AG2-1000 3BE EEC User Manual

Electric convection heater
Hide thumbs Also See for ECH/AG2-1000 3BE EEC:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
ECH/AG2-1000 3BE EEC
ECH/AG2-1500 3BE EEC
ECH/AG2-1800 3BE EEC
ECH/AG2-2200 3BE EEC
GB • Electric convection heater • User's manual
PL • Elektryczny grzejnik konwekcyjny
• Instrukcja obsługi
SR • Električni konvekcioni grejač
• Korisnički priručnik
BG • Електрически конвекционен нагревател
• Ръководство за експлоатация
MK • Електричен грејач на конвекција
• Упатство за употреба
AL • Ngorhësi elektrik i llojit të konvektorit
• Manuali i përdorimit
CZ • Elektrické konvektory • Návod k použití
Fill your life with
comfort
HU • Elektromos konvekciós melegítő
• Kezelési útmutató
SI • Električni konvekcijski grelec
• Navodila za uporabo
SK • Elektrické konvektory
• Používateľská príručka
RO • Încălzitor electric de convecție
• Instrucţiuni de exploatare
GR • Ηλεκτρική Θερμάστρα Συναγωγής
• Οδηγίες χρήσης
HR • Električni konvekcijski grijač
• Upute za uporabu
Get quick access to instructions, additional
product information and support
at our website
home-comfort.com

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux ECH/AG2-1000 3BE EEC

 • Page 1 ECH/AG2-1000 3BE EEC ECH/AG2-1500 3BE EEC ECH/AG2-1800 3BE EEC ECH/AG2-2200 3BE EEC GB • Electric convection heater • User’s manual HU • Elektromos konvekciós melegítő PL • Elektryczny grzejnik konwekcyjny • Kezelési útmutató • Instrukcja obsługi SI • Električni konvekcijski grelec SR •...
 • Page 2 www.home-comfort.com...
 • Page 3 ENGLISH ........................... 4 SHQIP ............................18 POLSKI ............................ 32 ROMÂNĂ ..........................46 БЪЛГАРСКИ ..........................60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ..........................74 ČESKÝ ............................88 MAGYAR ..........................102 SRPSKI .............................116 HRVATSKI ..........................128 SLOVINSKÝ ...........................142 SLOVENSKÝ ........................156 МАКЕДОНСКИ ........................170...
 • Page 4: Table Of Contents

  20. DATE OF PRODUCTION ..............................11 WE THINK ABOUT YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You have chosen a product, backed by decades of professional experience and innovations. Unique and stylish, it was created with care for you. Therefore, whenever you use it, you can be sure that the results will always be excellent.
 • Page 5: Introduction

  ENGLISH Introduction • Make sure that the mains voltage corresponds to that indicated on the label of the device. Please read and strictly follow the • Do not try to repair the device yourself. requirements contained in this manual. Please Please contact your dealer.
 • Page 6: Meaning Of Icons On The Display

  www.home-comfort.com Heating power modes Auto - the heating element is inversely controlled. Custom - the user himself limits the maximum power of the heating element. A choice of 5 power levels. ”Program” function This function allows the device to work on Figure.
 • Page 7 ENGLISH Settings menu diagram Set in the menu by clicking on temperature Temperature Set the difference modes with Comfort temperature ON/OFF Auto timer Timer setting Hours, Castom minutes Day, month, Date year Date and time Hours, Time minutes Brightness Brightness level Display Set Auto off...
 • Page 8: "Overheating Protection" Function

  www.home-comfort.com Setting up the Program Command Select the day of Schedule Schedule type confirmation the week for example P1 selection for settings monday Setting up the Custom Work mode Choice of hours for Command Set next hour for selection for a settings (allocated confirmation settings...
 • Page 9: Installation Of The Device

  ENGLISH outlets (grilles), due to the risk of accident or damage to the device. Do not place behind curtains, doors, wall or air vents. Observe the minimum installation distances on floors, surfaces, furniture, etc. 100 mm min. 100 mm 100 mm min.
 • Page 10: Specifications

  www.home-comfort.com Troubleshooting Malfunction Cause of malfunction Troubleshooting steps symptom 1) There is no power supply. 1) Establish a reliable connection. 2) The convector is in standby mode. 2) Set the convector to operating No heating 3) The actual room temperature is higher mode.
 • Page 11: Care

  ENGLISH Care Warranty The convector does not require any special Warranty service is performed according maintenance. Before servicing (leaving) to the terms specified in the “Warranty” the convector must be disconnected from section. the power supply. Warranty: The body of the device should be periodically •...
 • Page 12 Manufacturer/Importer: SIA “Green Trace”, LV-1004, Biekensalas iela, 21, Riga, Latvia. E-mail: info@greentrace.lv Made in PRC Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.). The manufacturer reserves the right to modify the design and characteristics of the device.
 • Page 13 ENGLISH Information requirment for thе electric local space heaters Model identifier(s): ECH/AG2-1000 3BE EEC ltem Symbol Value Unit ltem Unit Туре of heat input, for electric storage local space Heat output heaters only (select one) Nominal heat manual heat charge control, with inte- 0.91...
 • Page 14 www.home-comfort.com Information requirment for thе electric local space heaters Model identifier(s): ECH/AG2-1500 3BE EEC ltem Symbol Value Unit ltem Unit Туре of heat input, for electric storage local space Heat output heaters only (select one) Nominal heat manual heat charge control, with inte- output grated thermostat Minimum heat...
 • Page 15 ENGLISH Information requirment for thе electric local space heaters Model identifier(s): ECH/AG2-1800 3BE EEC ltem Symbol Value Unit ltem Unit Туре of heat input, for electric storage local space Heat output heaters only (select one) Nominal heat manual heat charge control, with inte- output grated thermostat Minimum heat...
 • Page 16 www.home-comfort.com Information requirment for thе electric local space heaters Model identifier(s): ECH/AG2-2200 3BE EEC ltem Symbol Value Unit ltem Unit Туре of heat input, for electric storage local space Heat output heaters only (select one) Nominal heat manual heat charge control, with inte- output grated thermostat Minimum heat...
 • Page 17 ENGLISH...
 • Page 18 20. DATA E PRODHIMIT ...............................26 NE MENDOJMË PËR JU Ju falënderojmë për blerjen e një pajisje Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt të mbështetur nga dekada përvojë profesionale dhe inovacioni. Unike dhe me stil, ajo ishte dizajnuar duke menduar për ju. Prandaj, sa herë që e përdorni, mund të jeni i sigurt që...
 • Page 19: Hyrje

  SHQIP Hyrje të çmontohet dhe të vendoset paketimin për ruajtje afatgjatë. • Mos e përdorni pajisjen në hapësira jashtë. Ju lutemi lexoni dhe ndiqni me përpikëri • Sigurohuni që furnizimi më energjinë kërkesat e përmbajtura në këtë manual. Ruani elektrike të përputhet me të dhënat në manualin dhe dokumentet që...
 • Page 20: Kuptimin E Ikonave Në Ekran

  www.home-comfort.com Regjimet e fuqisë së ngrohjes Auto - kryen kontrolli invert të elementit të ngrohjes. Custom - vetë përdoruesi kufizon fuqinë maksimale të elementit të ngrohjes. Një zgjedhje prej 5 niveleve të fuqisë. Funksioni ”Programme” Figure 3 paneli i kontrollit Ky funksion lejon pajisjen të...
 • Page 21 SHQIP Diagrami i menusë së cilësimeve Kaloni tek meny Përcaktoni duke shtypur tëmperaturen Regjimet e Vendosni ndyshimin temperaturës nga Comfort Përcaktoni tëmperaturen On/Off Statusi i timerit Timer Programimi i timerit për fikje Konfigurimët Orë, minutë i timerit Ditë, muaj, Date vitë...
 • Page 22: Fikje E Pajisjes

  www.home-comfort.com Përshtatja e regjimit Programme Konfirmimi i Zgjidhni ditën Zgjidhni lloji i orarit Shembulli i orarit 1 komandës për të hënën Përshtatja e regjimit Custom Zgjidhje e regjimit Zgjidhje e orës (ora Konfirmimi i Zgjidhje e orës 7 është e shënuar) të...
 • Page 23: Instalimi Dhe Montimi

  SHQIP 5. Pas instalimit të konvektorit, futeni atë në • Vendosni pjesën e sipërme të konvektorit një prizë elektrike. në kllapa, fiksoni atë me kapës te 6. Nuk rekomandohet të përdorni të njëjtën ndodhura ne kllapa. prizë elektrike për të lidhur në të njëjtën kohë...
 • Page 24: Zgjidhja E Defekteve

  www.home-comfort.com i hapësirës pas një ngrohësi të montuar në Temperatura dhe lagështia e rekomanduar në mur është relativisht i lehtë. Shtypni dy butonat dhomë: në pjesën e prapme të ngrohësit dhe tërhiqni a) për funksionimin e konvektorit: nga -25°С ngrohësin përpara. Pasi të hiqet, mund të lani deri + 30°С, lagështia nga 40% në...
 • Page 25: Zgjidhja E Problemeve

  E prodhuar në Kinë ose mjeshtëri pune produkti do të riparohet ose zëvendësohet. Electrolux është një markë tregtare e • Riparimi ose zëvendësimi falas është regjistruar e përdorur nën licencën e AB i mundur vetëm nëse sigurohet prova Electrolux (botuar).
 • Page 26 www.home-comfort.com Ndryshimet në specifikime dhe asortimenti mund të prodhohet pa njoftim paraprak. Mund të gjenden disa gabimet në shkrim, në tekste dhe numra. Dizajni dhe të dhënat teknike të pajisjes mund të ndryshojnë nga ato të treguara në paketim. Ju lutemi kontaktoni konsulentin tuaj të shitjes për më...
 • Page 27 SHQIP Informacionit për këtë ngrohës elektrik të hapësirës lokal Identifikues (et) e modelit: ECH/AG2-1000 3BE EEC Të dhënat Symbol Vlera Njësia e Lloji Njësia Lloji i prodhuesit të nxehtësisë, për ngrohësit elek- Prodhimi i nxehtësisë trike lokale më mundësi ruajtjes (zgjidhni një) prodhimi i kontrolli manual i ngarkesës së...
 • Page 28 www.home-comfort.com Informacionit për këtë ngrohës elektrik të hapësirës lokal Identifikues (et) e modelit: ECH/AG2-1500 3BE EEC Të dhënat Symbol Vlera Njësia e Lloji Njësia Lloji i prodhuesit të nxehtësisë, për ngrohësit elek- Prodhimi i nxehtësisë trike lokale më mundësi ruajtjes (zgjidhni një) prodhimi i kontrolli manual i ngarkesës së...
 • Page 29 SHQIP Informacionit për këtë ngrohës elektrik të hapësirës lokal Identifikues (et) e modelit: ECH/AG2-1800 3BE EEC Të dhënat Symbol Vlera Njësia e Lloji Njësia Lloji i prodhuesit të nxehtësisë, për ngrohësit elek- Prodhimi i nxehtësisë trike lokale më mundësi ruajtjes (zgjidhni një) prodhimi i kontrolli manual i ngarkesës së...
 • Page 30 www.home-comfort.com Informacionit për këtë ngrohës elektrik të hapësirës lokal Identifikues (et) e modelit: ECH/AG2-2200 3BE EEC Të dhënat Symbol Vlera Njësia e Lloji Njësia Lloji i prodhuesit të nxehtësisë, për ngrohësit elek- Prodhimi i nxehtësisë trike lokale më mundësi ruajtjes (zgjidhni një) prodhimi i kontrolli manual i ngarkesës së...
 • Page 31 SHQIP...
 • Page 32 19. GWARANCJA ..................................39 20. DATA PRODUKCJI ................................40 MYŚLIMY O WAS Dziękujemy że kupili urządzenia Electrolux. Wybrali Państwo produkt poparty dziesięcioleciami doświadczenia zawodowego i innowacji. Wyjątkowy i stylowy, stworzony z troską o państwie. Dlatego za każdym razem, gdy go będziecie używać, możecie być pewni, że efekty zawsze będą doskonałe.
 • Page 33: Wstęp

  POLSKI Wstęp nie należy kłaść odzieży ani innych przedmiotów na urządzeniu. • Upewnij się, że korpus urządzenia i jego Prosimy o przeczytanie oraz ścisłe element grzejny ostygły, zanim urządzenie przestrzeganie wymagań zawartych w tej zostanie zdemontowane i zapakowane do instrukcji. Prosimy o przechowywanie instrukcji długotrwałego przechowywania.
 • Page 34: Urządzenie Jednostki Sterującej

  www.home-comfort.com Urządzenie jednostki sterującej Włączanie urządzenia Włóż wtyczkę do gniazdka. Naciśnij przycisk aby włączyć urządzenie. Temperatura ustawiona w fabryce to + 24 ºC. Tryby pracy i funkcje Dostępne są 3 ustawienia temperatury pracy: Comfort-zakres od 10 ºC do 35 ºC. Eco - zakres odchylenia Comfort od 3 ºC do 7 ºC.
 • Page 35 POLSKI Konfiguracja Programme Przejdź do menu, Ustaw klikając na temperaturę Tryby Ustaw różnicę temperatury z Comfort Ustaw temperaturę On/Off Właczanie/Wylączanie Timer timera Ustawienia timera na off Godziny, Ustawienia minuty timera Dzień, Date miesiąc, rok Date and time Godziny, Time minuty Poziom Brightness jasności...
 • Page 36: Wyłączanie Urządzenia

  www.home-comfort.com Konfiguracja Programme Potwierdzenie Wybór dnia do Wybór rodzaju Przykład polecenia skonfigurowania harmonogramu P1 harmonogramu na poniedziałek Custom Wybór trybu pracy Wybór godziny do Potwierdzenie Wybór następnej Ustawienia dla określonej poleceń godziny dla (podświetlone 7 godziny ustawienia godzina) Funkcja ”Otwarte okno” tryb pracy, z zachowaniem ostatniego trybu pracy urządzenia i ustawionej temperatury (w przypadku, gdy został...
 • Page 37: Sterowanie Urządzeniem

  POLSKI Sterowanie urządzeniem Aby zainstalować wspornik na ścianie, należy wykonać następujące czynności: Przygotowanie do pracy • Przymocuj szablon montażowy do ściany 1. Ostrożnie wyjmij grzejnik z kartonu. w miejscu, w którym planowane jest 2. Przed użyciem należy usunąć kolorowe umieszczenie konwektora. naklejki z płyty czołowej.
 • Page 38: Obsługa

  www.home-comfort.com na śrubę musi pasować. nie należy stosować środków ściernych, 3. Zamocuj podwozie za pomocą piankowych ani rozpuszczalników. specjalnego mocowania dołączonego do Czyszczenie przestrzeni za grzejnikiem zestawu. zamontowanym na ścianie jest dość łatwe. 4. Powtórz tę samą procedurę dla Naciśnij dwa zatrzaski na tylnej ścianie mocowania drugiej ramy.
 • Page 39: Kompletowanie

  POLSKI • Bezpłatna naprawa lub wymiana jest możliwa tylko w przypadku dostarczenia przekonujących dowodów, na przykład W zestawie konwektora znajduje się odcinka, który potwierdza, że dzień Naklejka umieszczona na płycie czołowej zgłoszenia usługi mieści się w okresie przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia gwarancyjnym.
 • Page 40 Electrolux jest zastrzeżonym znakiem towarowym używanym na licencji firmy AB Electrolux (publ.). Producent pozostawia za sobą prawo do zmiany konstrukcji i właściwości urządzenia. Ta instrukcja może zawierać błędy techniczne i pisarskie. Zmiany parametrów technicznych i asortymentu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 • Page 41 POLSKI Wymagana informacja dotycząca miejscowych elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń Identyfikator(y) modelu: ECH/AG2-1000 3BE EEC Nazwa Symbol Wartość Unit Nazwa Jednostka Typ dopływu ciepła tylko dla lokalnych grzejników Moc cieplna (wybrać jeden) Nominalna ręczne sterowanie dopływem ciepła, ze 0.91 moc cieplna zintegrowanym termostatem Minimalna moc ręczne sterowanie dopływem ciepła ze...
 • Page 42 www.home-comfort.com Wymagana informacja dotycząca miejscowych elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń Identyfikator(y) modelu: ECH/AG2-1500 3BE EEC Nazwa Symbol Wartość Unit Nazwa Jednostka Typ dopływu ciepła tylko dla lokalnych grzejników Moc cieplna (wybrać jeden) Nominalna ręczne sterowanie dopływem ciepła, ze moc cieplna zintegrowanym termostatem Minimalna moc ręczne sterowanie dopływem ciepła ze cieplna (orien-...
 • Page 43 POLSKI Wymagana informacja dotycząca miejscowych elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń Identyfikator(y) modelu: ECH/AG2-1500 3BE EEC Nazwa Symbol Wartość Unit Nazwa Jednostka Typ dopływu ciepła tylko dla lokalnych grzejników Moc cieplna (wybrać jeden) Nominalna ręczne sterowanie dopływem ciepła, ze moc cieplna zintegrowanym termostatem Minimalna moc ręczne sterowanie dopływem ciepła ze cieplna (orien-...
 • Page 44 www.home-comfort.com Wymagana informacja dotycząca miejscowych elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń Identyfikator(y) modelu: ECH/AG2-2200 3BE EEC Nazwa Symbol Wartość Unit Nazwa Jednostka Typ dopływu ciepła tylko dla lokalnych grzejników Moc cieplna (wybrać jeden) Nominalna ręczne sterowanie dopływem ciepła, ze moc cieplna zintegrowanym termostatem Minimalna moc ręczne sterowanie dopływem ciepła ze cieplna (orien-...
 • Page 45 POLSKI...
 • Page 46 20. DATA DE FABRICAŢIE ..................................53 NE GÂNDIM LA DVS Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat dispozitivul Electrolux. Aţi ales produsul bazat pe zeci de ani de experienţă profesională şi de inovaţii. Unic şi elegant, produsul a fost proiectat cu grijă pentru dvs. De aceea, oricând nu veţi utiliza produsul, puteţi fi sigur, că...
 • Page 47: Introducere

  ROMÂNĂ Introducere • Nu încercați să reparați singuri dispozitivul. Contactați vânzătorul. • Deconectați aparatul de la rețea atunci când nu Vă rugăm să cițiți cu atenție și să executați cu se folosește și înainte de curățare. severitate cerințele, care sunt conținute în prezentele instrucțiuni de exploatare.
 • Page 48: Sensul Pictogramelor De Pe Display

  www.home-comfort.com Moduri de putere de încălzire Auto - elementul de încălzire este controlat invers. Custom - utilizatorul însuși limitează puterea maximă a elementului de încălzire. O alegere de 5 niveluri de putere. Funcția ”Programme” Această funcție permite dispozitivului să Figure 3 Panou de control funcționeze pe o programare săptămânală.
 • Page 49 ROMÂNĂ Diagrama meniului de setări Accesa i meniul Seta i dând clic pe temperatura Moduri de Seta i diferen a temperatură cu Confort Seta i temperatura On/Off Stare temporizator Timer Setări temporizare Setare Ore, minute temporizator Zi, lună, Date Date and time Ore, Time...
 • Page 50: Oprirea Aparatului

  www.home-comfort.com Configurarea Programme onfirmarea Selectarea zilei Selecta i tipul de Exemplu de comenzii săptămânii pentru program P1 program pentru setare luni Configurarea Custom Selectarea modului Setarea orei de Confirmarea Selectarea orei stabilire a zilei de operare pentru comenzii următoare pentru o anumită...
 • Page 51: Îngrijire

  ROMÂNĂ 100 mm min. 100 mm 100 mm min. min. 100 mm min. Figure 7 Figure 5 1. Opțiune de montare pe perete (braț 2. Instalarea pe podea de fixare și șablon de montare inclus) Folosind șasiul (furnizat separat), după studierea anterioară...
 • Page 52: Căutarea Defecțiunilor

  www.home-comfort.com Căutarea defecțiunilor Indiciul de defecțiune Cauza defecțiunii Pașii pentru eliminarea defecțiunii 1) Nu există alimentare. 1) Stabiliți o conexiune fiabilă. 2) Convectorul este în regim de așteptare. 2) Setați convectorul în modul de operare. Nu-i încălzire 3) Temperatura reală a camerei este mai mare 3) Setați modul de temperatură...
 • Page 53: Echipament

  Fabricat in China doi ani de la data achiziței. Dacă în decursul acestei perioade de garanţie de doi ani vor Electrolux este o marcă înregistrată folosită sub apărea anumite defecţiuni cauzate de lipsurile licenţa AB Electrolux (publ.). materialelor și/sau fabricaţiei, produsul va fi reparat sau înlocuit.
 • Page 54 www.home-comfort.com Sunt admise erori şi greşeli de scriere în texte şi desemnări numerice. Design-ul şi datele tehnice ale dispozitivului pot diferi de cele prezentate pe ambalaj. Vă rugăm să contactaţi consultantul de vânzări pentru a primi informaţii detaliate. Se vinde numai în Grecia, Polonia, Republica Serbia, Ungaria, Slovenia, Croaţia, Republica Cehă, Muntenegru, Slovacia, Bosnia şi Herţegovina, Republica Macedonia de Nord, Albania, Bulgaria,...
 • Page 55 ROMÂNĂ Cerintele informationale fată de încălzitoarele electrice cu ulei Identificatorul(ii) modelului: ECH/AG2-1000 3BE EEC Necesar Simbolul Valoarea U.M. Necesar U.M. Tipul administrării căldurii, numai pentru aerotermele Puterea termică cu acumulator electric (select one) Nominal heat reglarea manuală a sarcinii termice, cu 0.91...
 • Page 56 www.home-comfort.com Cerintele informationale fată de încălzitoarele electrice cu ulei Identificatorul(ii) modelului: ECH/AG2-1500 3BE EEC Necesar Simbolul Valoarea U.M. Necesar U.M. Tipul administrării căldurii, numai pentru aerotermele Puterea termică cu acumulator electric (select one) Nominal heat reglarea manuală a sarcinii termice, cu output termastatul încorporat Minimum heat...
 • Page 57 ROMÂNĂ Cerintele informationale fată de încălzitoarele electrice cu ulei Identificatorul(ii) modelului: ECH/AG2-1800 3BE EEC Necesar Simbolul Valoarea U.M. Necesar U.M. Tipul administrării căldurii, numai pentru aerotermele Puterea termică cu acumulator electric (select one) Nominal heat reglarea manuală a sarcinii termice, cu output termastatul încorporat Minimum heat...
 • Page 58 www.home-comfort.com Cerintele informationale fată de încălzitoarele electrice cu ulei Identificatorul(ii) modelului: ECH/AG2-2200 3BE EEC Necesar Simbolul Valoarea U.M. Necesar U.M. Tipul administrării căldurii, numai pentru aerotermele Puterea termică cu acumulator electric (select one) Nominal heat reglarea manuală a sarcinii termice, cu output termastatul încorporat Minimum heat...
 • Page 59 ROMÂNĂ...
 • Page 60 20. ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО ............................68 НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАС Благодарим ви, че закупихте уред Electrolux. Избрахте продукт, който носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го използвате, можете да сте сигурни, че...
 • Page 61: Въведение

  БЪЛГАРСКИ Въведение кира входните и изходните въздуховоди. За да избегнете пожар, не поставяйте дрехи или други предмети върху уреда Моля, прочетете и стриктно спазвайте • Уверете се, че тялото на уреда и него- изискванията, съдържащи се в това ръко- вият нагревателен елемент са се охла- водство...
 • Page 62: Устройство На Блока За Управления

  www.home-comfort.com Устройство на блока за — Индикация на функция Отворен про- зорец управления — Индикация за изключване на таймера — Индикация на работа по графика — Индикация за заключване на управ- ление — Индикация за отключване на управ- ление — Дисплей на целевата температура Включване...
 • Page 63 БЪЛГАРСКИ Диаграма меню Настройки Comfort On/Off Timer Date Date and time Time Brightness Display Set Auto off ON/OFF display Sound ON/OFF Info Service Reset ON/OFF Program status programs ON/OFF Schedule Programme settings Custom...
 • Page 64 www.home-comfort.com Настройвам Programme Настройвам Custom Функция ”Timer OFF” Функция ”Родителски контрол” Заключва всички бутони на контролния Позволява ви автоматично да изключите панел. По време на работа на уреда, устройството след определено време. натиснете и задръжте едновременно леви- След изтичане на зададеното време систе- те...
 • Page 65: Изключване На Уреда

  БЪЛГАРСКИ Функция за защита от поради риск от злополука или повре- прегряване да на уреда. Не поставяйте зад завеси, врати, стени или вентилационни отвори. Спазвайте минималните разстояния за Уредът е оборудван с автоматичен пре- монтаж на подове, повърхности, мебели включвател, който се активира при дости- и...
 • Page 66: Поддръжка

  www.home-comfort.com Поддръжка Конвекторът не изисква специална поддръжка. Преди обслужването (поддръ- жката) конвекторът трябва да бъде изклю- чен от захранването. Тялото на устройството трябва периодич- но да се избърсва с мека кърпа без мъх или влажна гъба. Никога не използвайте абразивни, разпенващи почистващи пре- парати...
 • Page 67: Търсене На Неизправности

  БЪЛГАРСКИ Технически характеристики ECH/AG2-1000 ECH/AG2-1500 ECH/AG2-1800 ECH/AG2-2200 Модел 3BE EEC 3BE EEC 3BE EEC 3BE EEC Мощност, Вт 900-1000 1350-1500 1600-1800 2000-2200 Номинална консумирана мощност, Вт 900-1000 1350-1500 1600-1800 2000-2200 Номинален ток, А 4.1-4.17 6.14-6.25 7.27-7.50 9.1-9.17 Номинално напрежение, В~Гц 220/240~50/60 220/240~50/60 220/240~50/60...
 • Page 68: Съхранение На Уреда

  LV-1004, Biekensalas iela, 21, Рига, Латвия. E-mail: info@greentrace.lv Произведено в Китай Electrolux е регистрирана търговска марка, използвана по лиценз от AB Electrolux (publ.). Производителят си запазва правото да внася промени в конструкцията и характеристиките на уреда. В текста и цифровите обозначения на...
 • Page 69 БЪЛГАРСКИ Информационни изисквания за електрически локални нагреватели ECH/AG2-1000 3BE EEC Идентификатор(и) на модела: Ед. Изисквано Символ Стойност Изисквано Ед. изм изм Тип подаване на топлина, само за локални отоплителни Термична мощност уреди с електрическо съхранение (изберете един) Номинална ръчно регулиране на топлинния заряд, с...
 • Page 70 www.home-comfort.com Информационни изисквания за електрически локални нагреватели ECH/AG2-1500 3BE EEC Идентификатор(и) на модела: Ед. Изисквано Символ Стойност Изисквано Ед. изм изм Тип подаване на топлина, само за локални отоплителни Термична мощност уреди с електрическо съхранение (изберете един) Номинална ръчно регулиране на топлинния заряд, с НЕ...
 • Page 71 БЪЛГАРСКИ Информационни изисквания за електрически локални нагреватели ECH/AG2-1800 3BE EEC Идентификатор(и) на модела: Ед. Изисквано Символ Стойност Изисквано Ед. изм изм Тип подаване на топлина, само за локални отоплителни Термична мощност уреди с електрическо съхранение (изберете един) Номинална ръчно регулиране на топлинния заряд, с НЕ...
 • Page 72 www.home-comfort.com Информационни изисквания за електрически локални нагреватели ECH/AG2-2200 3BE EEC Идентификатор(и) на модела: Ед. Изисквано Символ Стойност Изисквано Ед. изм изм Тип подаване на топлина, само за локални отоплителни Термична мощност уреди с електрическо съхранение (изберете един) Номинална ръчно регулиране на топлинния заряд, с НЕ...
 • Page 73 БЪЛГАРСКИ...
 • Page 74 19. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ................................81 20. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ .................................82 ΣΑΣ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή Electrolux. Έχετε επιλέξει ένα προϊόν που υποστηρίζεται από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και καινοτομίας. Μοναδικό και κομψό, δημιουργήθηκε με προσοχή για εσάς. Επομένως, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε...
 • Page 75: Εισαγωγη

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εισαγωγή τη συσκευή. • Βεβαιωθείτε ότι το σώμα της συσκευής και το θερμαντικό στοιχείο της έχουν κρυώσει πριν Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθείτε αυστηρά αποσυναρμολογηθεί και τοποθετηθεί στη τις απαιτήσεις που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες συσκευασία για μακροχρόνια αποθήκευση. λειτουργίας.
 • Page 76: Συσκευη Μοναδασ Ελεγχου

  www.home-comfort.com Ενεργοποίηση της συσκευής Συσκευή μονάδας ελέγχου Τοποθετήστε το βύσμα στην πρίζα. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η θερμοκρασία που έχει οριστεί στο εργοστάσιο είναι +24 ºC. Λειτουργίες και ρυθμίσεις Διατίθενται 3 τρόποι λειτουργίας θερμοκρασίας για ρύθμιση: Comfort — κυμαίνεται από 10 ºC έως 35 ºC. Eco —...
 • Page 77 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάταξη μενού ρυθμίσεων Μπείτε στο ενού Ρυθµίστε τη πατώντα στο θερµοκρασία Ρυθµίστε τη Λειτουργίε διαφορά µε το θερµοκρασία Comfort Ρυθµίστε τη θερµοκρασία Κατάσταση On/Off χρονοδιακόπτη Timer Ενεργοπ. / Απενεργοπ. Ρυθµίσει χρονόµετρου για απενεργοποίηση Ρύθµιση Ώρε , λεπτά χρονόµετρου Ηµέρα, Date µήνα...
 • Page 78 www.home-comfort.com Ρύθμιση του προγράμματος Επιβεβαίωση τη Επιλογή τη ηµέρα Παράδειγµα Η επιλογή του τύπου εντολή προγράµµατο για προγράµµατο P1 για ρύθµιση ∆ευτέρα Προσαρμογή Επιλογή τρόπου Επιλογή τη ώρα για Επιβεβαίωση εντολή Επιλογή τη επόµενη λειτουργία για µια ρύθµιση ώρα για τη ρύθµιση (επισηµαίνεται...
 • Page 79: Απενεργοποιηση Τησ Συσκευησ

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ Απενεργοποίηση της συσκευής 1. Επιλογή τοποθέτησης σε τοίχο (περιλαμβάνεται βραχίονα και πρότυπο Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το τοποθέτησης) κουμπί σε οποιαδήποτε λειτουργία. Χρησιμοποιήστε τα στηρίγματα για να Έλεγχος συσκευής εγκαταστήσετε τον θερμοανεμιστήρα στον τοίχο όπως φαίνεται παρακάτω. Η απόσταση από τη Προετοιμασία...
 • Page 80: Φροντιδα

  www.home-comfort.com 2. Εγκατάσταση στο πάτωμα Φροντίδα Χρησιμοποιώντας το σασί (παρέχεται χωριστά), Ο θερμοανεμιστήρας δεν απαιτεί ιδιαίτερη έχοντας προηγουμένως μελετήσει το σχήμα φροντίδα. Πριν από τη συντήρηση (φροντίδα), είναι στήριξης (Εικόνα 7), εγκαταστήστε τη συσκευή στο απαραίτητο να αποσυνδέσετε τον θερμοανεμιστήρα πάτωμα: από...
 • Page 81: Τεχνικα Χαρακτηριστικα

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τεχνικα χαρακτηριστικα ECH/AG2-1000 ECH/AG2-1500 ECH/AG2-1800 ECH/AG2-2200 Μοντέλο 3BE EEC 3BE EEC 3BE EEC 3BE EEC Ισχύς, βάτ 900-1000 1350-1500 1600-1800 2000-2200 Ονομαστική κατανάλωση ισχύος, βάτ 900-1000 1350-1500 1600-1800  2000-2200 4.1-4.17 6.14-6.25 7.27-7.50 9.1-9.17 Ονομαστικό ρεύμα, А Ονομαστική τάση, V~Hz 220/240~50/60 220/240~50/60 220/240~50/60...
 • Page 82: Ημερομηνια Κατασκευησ

  Κατασκευαστής\Εισαγωγέας: SIA “Green Trace”, LV-1004, Biekensalas iela, 21, Ρίγα, Λετονία. E-mail: info@greentrace.lv Κατασκευασμένο στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας Το Electrolux είναι εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα,που χρησιμοποιείται με άδεια από την AB Electrolux (publ.). Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά της...
 • Page 83 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Απαιτήσεις πληροφοριών για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες Αναγνωριστικά μοντέλου: ECH/AG2-1000 3BE EEC Μον Απαιτείται Σύμβολο αξία Απαιτείται Μονάδα άδα Τύπος παροχής θερμότητας, μόνο για τοπικούς Θερμική ισχύς θερμαντήρες με ηλεκτρική αποθήκευση (επιλέξτε έναν) Ονομαστική χειροκίνητη ρύθμιση του φορτίου θερμότητας, 0.91 ΔΕΝ...
 • Page 84 www.home-comfort.com Απαιτήσεις πληροφοριών για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες Αναγνωριστικά μοντέλου: ECH/AG2-1500 3BE EEC Μον Απαιτείται Σύμβολο αξία Απαιτείται Μονάδα άδα Τύπος παροχής θερμότητας, μόνο για τοπικούς Θερμική ισχύς θερμαντήρες με ηλεκτρική αποθήκευση (επιλέξτε έναν) Ονομαστική χειροκίνητη ρύθμιση του φορτίου θερμότητας, ΔΕΝ θερμική...
 • Page 85 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Απαιτήσεις πληροφοριών για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες Αναγνωριστικά μοντέλου: ECH/AG2-1800 3BE EEC Μον Απαιτείται Σύμβολο αξία Απαιτείται Μονάδα άδα Τύπος παροχής θερμότητας, μόνο για τοπικούς Θερμική ισχύς θερμαντήρες με ηλεκτρική αποθήκευση (επιλέξτε έναν) Ονομαστική χειροκίνητη ρύθμιση του φορτίου θερμότητας, ΔΕΝ θερμική...
 • Page 86 www.home-comfort.com Απαιτήσεις πληροφοριών για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες Αναγνωριστικά μοντέλου: ECH/AG2-2200 3BE EEC Μον Απαιτείται Σύμβολο αξία Απαιτείται Μονάδα άδα Τύπος παροχής θερμότητας, μόνο για τοπικούς Θερμική ισχύς θερμαντήρες με ηλεκτρική αποθήκευση (επιλέξτε έναν) Ονομαστική χειροκίνητη ρύθμιση του φορτίου θερμότητας, ΔΕΝ θερμική...
 • Page 87 ΕΛΛΗΝΙΚΑ...
 • Page 88 19. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ..............................95 20. DATUM VÝROBY ................................95 MYSLÍME O VÁS Děkujeme, že jste si koupili Electrolux. Vybrali jste si produkt podporovaný desetiletími profesionálních zkušeností a inovací. Unikátní a stylový, byl navržen s ohledem na vás. Proto, kdykoli jej použijete, můžete si být jisti, že výsledek bude vždy vynikající.
 • Page 89: Úvod

  ČESKÝ Úvod článek vychladly před demontáží zařízení a ukládání do obalu pro dlouhodobé skladování. Přečtěte si a přísně dodržujte požadavky • Nepoužívejte zařízení na volném obsažené v tomto návodu k použití. Manuál prostranství venku. a dokumenty, které potvrzují datum nákupu •...
 • Page 90: Význam Ikonek Na Displeji

  www.home-comfort.com Režimy topného výkonu Аuto — topné těleso řízené invertně. Custom — uživatel sám omezuje maximální výkon topného článku. Výběr z 5 úrovní výkonu. Funkce ”Programme” Tato funkce umožňuje zařízení pracovat Obr. 3 Ovládací panel podle týdenního plánu. Pro každý den v týdnu si můžete vybrat jednu pracovní...
 • Page 91 ČESKÝ Nastavení Programme Přejděte do nabídky Nastavit kliknutím na teplotu Teplotní Určit rozdíl s režimy Comfort Nastavit teplotu On/Off Stav časovače Timer zapnutý / vypnutý Nastavení časovače vypnutí Nastavení Hodiny, minuty časovače Den, měsíc, Date Date and time Hodiny, Time minuty Úroveň...
 • Page 92: Vypnutí Spotřebiče

  www.home-comfort.com Nastavení Programme Potvrzení příkazu Výběr dne týdne pro Výběr typu rozvrhu Příklad plánu P1 nastavení pro pondělí Nastavení Custom Výběr provozního Výběr hodiny pro Potvrzení příkazu Výběr další hodiny pro režimu pro konkrétní nastavení (vyčleněno 7 nastavení hodinu hodin) Funkce ”Auto Restart Resume”...
 • Page 93: Péče

  ČESKÝ 100 mm min. 100 mm 100 mm min. min. 100 mm min. Obr. 5 Obr. 7 1. Možnost připevnění na zeď (držák a montážní šablon jsou v 2. Instalace na podlahu kompletu) Prostudujte montážní schéma (obr. 7), pomocí Pomocí držáků namontujte přímotop na zeď podvozku (dodává...
 • Page 94: Odstraňování Problémů

  www.home-comfort.com Odstraňování problémů Příznak poruchy Příčina poruchy Kroky pro odstraňování poruchy 1) Není napájení. 1) Vytvořte spolehlivé spojení. 2) Konvektor je v pohotovostním režimu. 2) Nastavte konvektor do provozního Není žádné zahřátí 3) Skutečná teplota v místnosti je vyšší režimu. než...
 • Page 95: Vybavení

  Vyrobeno v Číně dvouleté záruční doby vyskytnou nějaké závady způsobené vadami materiálu nebo Electrolux je registrovaná ochranná známka zpracování, bude produkt opraven nebo používaná na základě licence AB Electrolux vyměněn. (publ.). • Opravy nebo výměny zdarma jsou možné pouze tehdy, jsou-li předloženy Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v...
 • Page 96 www.home-comfort.com Chyby a tiskové chyby jsou povoleny v textech a číselných označeních. Konstrukce a technické údaje zařízení se mohou lišit od údajů uvedených na obalu. Pro více informací kontaktujte svého obchodního poradce. Prodává se pouze v Řecku, Polsku, Srbské republice, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, České...
 • Page 97 ČESKÝ Požadavek na informace pro elektrické lokální ohřívače prostoru Identifikátory modelu: ECH/AG2-1000 3BE EEC Jed- Předmět Symbol Hodnota Předmět Jednotka notka Typ dodávky tepla, pouze pro lokální ohřívače s elek- Tepelný výkon trickým zásobníkem (vyberte jeden) Jmenovitý te- ruční regulace tepelného nabíjení, s inte- 0.91...
 • Page 98 www.home-comfort.com Požadavek na informace pro elektrické lokální ohřívače prostoru Identifikátory modelu: ECH/AG2-1500 3BE EEC Jed- Předmět Symbol Hodnota Předmět Jednotka notka Typ dodávky tepla, pouze pro lokální ohřívače s elek- Tepelný výkon trickým zásobníkem (vyberte jeden) Jmenovitý te- ruční regulace tepelného nabíjení, s inte- pelný...
 • Page 99 ČESKÝ Požadavek na informace pro elektrické lokální ohřívače prostoru Identifikátory modelu: ECH/AG2-1800 3BE EEC Jed- Předmět Symbol Hodnota Předmět Jednotka notka Typ dodávky tepla, pouze pro lokální ohřívače s elek- Tepelný výkon trickým zásobníkem (vyberte jeden) Jmenovitý te- ruční regulace tepelného nabíjení, s inte- pelný...
 • Page 100 www.home-comfort.com Požadavek na informace pro elektrické lokální ohřívače prostoru Identifikátory modelu: ECH/AG2-2200 3BE EEC Jed- Předmět Symbol Hodnota Předmět Jednotka notka Typ dodávky tepla, pouze pro lokální ohřívače s elek- Tepelný výkon trickým zásobníkem (vyberte jeden) Jmenovitý te- ruční regulace tepelného nabíjení, s inte- pelný...
 • Page 101 ČESKÝ...
 • Page 102 19. GARANCIAI KÖTELEZETTSÉGEK ........................... 109 20. GYÁRTÁSI DÁTUM ................................. 110 GONDOLUNK ÖNRE Köszönjük, hogy megvásárolta az Electrolux készüléket. Ön kiválasztott egy terméket, amely mögött évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Egyedülálló és elegáns, gondosan az Ön számára készült. Ezért függetlenül attól, mikor is igénybe veszi a készüléket, mindig biztos lehet abban, hogy az eredmény mindig...
 • Page 103: Bevezetés

  MAGYAR Bevezetés • Ellenőrizze, hogy az eszköz teste és a fűtőeleme lehűlt-e, mielőtt a készüléket Kérjük, olvassa el és szigorúan kövesse a szétszerelné és hosszú távú tárolás jelen kezelési útmutató követelményeit. Az céljából a csomagolásba helyezné. eszköz kézikönyvét és a vásárlás dátumát •...
 • Page 104: A Vezérlő Egység Szerkezete

  www.home-comfort.com A Vezérlő egység szerkezete Az eszköz bekapcsolása Dugja be a villas dugót a konnektorba. Nyomja meg a gombot az eszköz bekapcsolásához. A gyárban beállított hőmérséklet +24 ºС. Az üzem módok és funkciók A beállításhoz 3 hőmérsékleti üzemmód áll rendelkezésre: Comfort —...
 • Page 105 MAGYAR Beállítások menü diagramja Lépjen be a menübe Állítsa be a meggnyomva hőmérsékletet Állítsa be a Hőmérséklet külömbséget a módok Comfot-tal Állítsa be a hőmérsékletet On/Off Az időzítő Timer státusz BE/KI Leállítási időzítő beállításai Időzítő Óra, perc beállítása Év, hónap, Date Date and time...
 • Page 106 www.home-comfort.com A program beállítása Parancs A beállítandó nap A hétfő P1 ütemezési példa megerősítése kiválasztása ütemezésének típusának kiválasztása Felállítása Custom Az üzemmód A beállítási óra Parancs megerősítése A következő óra kiválasztása egy adott kiválasztása (7 óra kiválasztása órára kiemelve) A ”Nyitott ablak” funkció Az ”Auto Restart Resume”...
 • Page 107: Az Eszköz Kikapcsolása

  MAGYAR Az eszköz kikapcsolása 1. Falra szerelési lehetőség (tartó és rögzítő sablon-tartozék) Ahoz, hogy kikapcsolja az eszközt nyonja вbármelyik üzemmódban. A tartók segítségével szerelje fel a termoventilátortt a falra az alábbi képek Az eszköz vezérlése szerint. A készülék, a padló és a környező tárgyak közötti távolságnak legalább 10 Felkészülés a beinditásához cm-nek kell lennie (5.
 • Page 108: Karbantartás

  www.home-comfort.com 2. Padlóra szerelés Karbantartás Az alvázat használva (külön megvásárolható), A konvektor nem igényel különleges a előzetesen tanulmányozva a rögzítési rajzot karbantartást. Szervizelés (karbantartás) (7. ábra) telepítse a készüléket a padlóra: előtt a konvektorot le kell választani az 1. Óvatosan fordítsa meg a konvektort fejjel áramforrásról.
 • Page 109: Technikai Jellemzők

  MAGYAR Technikai jellemzők ECH/AG2-1000 ECH/AG2-1500 ECH/AG2-1800 ECH/AG2-2200 Modell teljesítmény 3BE EEC 3BE EEC 3BE EEC 3BE EEC Névleges energiafogyasztás, W 900-1000 1350-1500 1600-1800 2000-2200 Névleges energiafogyasztás, W 900-1000 1350-1500 1600-1800 2000-2200 Névleges áram, A 4.1-4.17 6.14-6.25 7.27-7.50 9.1-9.17 Névleges feszültség, V~Hz 220/240~50/60 220/240~50/60 220/240~50/60 220/240~50/60 Por- és nedvesség védelem IP24...
 • Page 110: Gyártási Dátum

  Gyártó\Importőr: SIA “Green Trace”, LV-1004, Biekensalas iela, 21, Riga, Lettország. E-mail: info@greentrace.lv Készült a Kínai Népköztársaságban Az Electrolux egy bejegyzett védjegy, amelyet az AB Electrolux (publ.) engedélyével használnak. A gyártó fenntartja jogot arra, hogy változtasson az eszköz konstrukciójában és jellemzőiben.
 • Page 111 MAGYAR Az elektromos helyi fűtőberendezésekre vonatkozó információs követelmények Modell azonosító(k): ECH/AG2-1000 3BE EEC Mérték Mérték Kívánt Szimbólum Érték Kívánt egység egység Hőellátás típusa, csak elektromos tárolóval Hőteljesítmény rendelkező helyi termoventilátortkhoz (válasszon ki egyet) Névleges a hőtöltés kézi szabályozása beépített 0.91 hőteljesítmény...
 • Page 112 www.home-comfort.com Az elektromos helyi fűtőberendezésekre vonatkozó információs követelmények Modell azonosító(k): ECH/AG2-1500 3BE EEC Mérték Mérték Kívánt Szimbólum Érték Kívánt egység egység Hőellátás típusa, csak elektromos tárolóval Hőteljesítmény rendelkező helyi termoventilátortkhoz (válasszon ki egyet) Névleges a hőtöltés kézi szabályozása beépített hőteljesítmény termosztáttal Minimális a hőtöltés kézi szabályozása visszajel-...
 • Page 113 MAGYAR Az elektromos helyi fűtőberendezésekre vonatkozó információs követelmények Modell azonosító(k): ECH/AG2-1800 3BE EEC Mérték Mérték Kívánt Szimbólum Érték Kívánt egység egység Hőellátás típusa, csak elektromos tárolóval Hőteljesítmény rendelkező helyi termoventilátortkhoz (válasszon ki egyet) Névleges a hőtöltés kézi szabályozása beépített hőteljesítmény termosztáttal Minimális a hőtöltés kézi szabályozása visszajel-...
 • Page 114 www.home-comfort.com Az elektromos helyi fűtőberendezésekre vonatkozó információs követelmények Modell azonosító(k): ECH/AG2-2200 3BE EEC Mérték Mérték Kívánt Szimbólum Érték Kívánt egység egység Hőellátás típusa, csak elektromos tárolóval Hőteljesítmény rendelkező helyi termoventilátortkhoz (válasszon ki egyet) Névleges a hőtöltés kézi szabályozása beépített hőteljesítmény termosztáttal Minimális a hőtöltés kézi szabályozása visszajel-...
 • Page 115 MAGYAR...
 • Page 116 20. DATUM PROIZVODNJE .............................. 123 MISLIMO O VASU Hvala vam što ste kupili aparat Electrolux. Izabrali ste proizvod, podržan decenijama profesionalnog iskustva i inovacija. Jedinstven i elegantan, stvoren je uz brigu o vama. Stoga, kad god ga koristite, možete biti sigurni da će rezultati uvek biti odlični. Dobrodošli u Electrolux! Na našoj veb stranici možete:...
 • Page 117: Uvod

  SRPSKI Uvod • Ne koristite uređaj na otvorenim prostorima napolju. • Proverite odgovara li mrežni napon onome Molimo pročitajte i strogo sledite zahteve navedenom na nalepnici uređaja. sadržane u ovom uputstvu. Čuvajte uputstvo • Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. i dokumente koji potvrđuju datum kupovine Molimo kontaktirajte prodavca.
 • Page 118: Značenje Ikonica Na Displeju

  www.home-comfort.com Režimi snage grejanja Аuto — invertno upravljanje grejnim elementom. Custom — korisnik sam ograničava maksimalnu snagu grejnog elementa. Izbor 5 nivoa snage. Funkcija ”Programme” Sl. 3 Kontrolna tabla Ova funkcija omogućuje uređaju da radi prema nedeljnom rasporedom. Za svaki dan 1.
 • Page 119 SRPSKI Beállítások menü diagramja Idite u meni Podesiti klikom na temperaturu Temperaturni Podesiti razliku s režimi Comfot-tal Podesiti temperaturu Status tajmera On/Off uključivanje Timer / isključivanje Podešavanja vremena isključivanja Podešavanje Sati, minuti tajmera Dan, mesec, Date godina Date and time Sati, Time minuti...
 • Page 120: Isključivanje Uređaja

  www.home-comfort.com Podešavanja Programme Potvrda komande Izbor dana za Primer rasporeda P1 Izbor vrste rasporeda podešavanje za ponedeljak Podešavanja Custom Izbor režima rada za Izbor sata za Potvrda komande Izbor sledećeg sata za određeni sat podešavanje (istaknut podešavanje 7 sat) Funkcija ”Auto Restart Resume” Upravljanje uređajem Priprema za rad Kad se električna energija na kratko isključi,...
 • Page 121: Održavanje

  SRPSKI vrata, ispod zidne rupe ili ventilacionih otvora. Pridržavajte se minimalnih montažnih udaljenosti na podu, površinama, nameštaju itd. 100 mm min. 100 mm 100 mm min. min. 100 mm Sl. 7 min. 2. Montaža na pod Sl. 5 Koristite šasiju (isporučuje se odvojeno), prethodno proučivši šemu montaže (Sl.
 • Page 122: Tehnički Podaci

  www.home-comfort.com Uklanjanje kvarova Znak kvara Razlog kvara Koraci za uklanjanje kvarova 1) Nema napajanja. 1) Uspostavite pouzdanu vezu. 2) Konvektor je u stanju čekanja. 2) Konvektor postavite u režim rada. Nema grejanja 3) Stvarna sobna temperatura viša je od 3) Podesite temperaturni režim rada podešavanja termostata.
 • Page 123: Komplet Uređaja

  Proizvedeno u NRK • Garantni rok za predmet je dve godine od datuma kupovine. Ako se tokom ovog Electrolux je registrovani zaštitni znak koji se dvogodišnjeg garantnog roka pojave bilo koristi pod licencom AB Electrolux (publ.). kakve oštećenja zbog oštećenja materijala i/ili izrade, predmet treba popraviti ili Proizvođač...
 • Page 124 www.home-comfort.com Zahtevi za informacije o lokalnim električnim grejačima Identifikator(i) modela: ECH/AG2-1000 3BE EE Naziv Symbol Veličina Jedinica Naziv Jedinica Tip unosa topline, samo za lokalni električne grejače Toplotna snaga (odaberite jedan) Nominalna ručna kontrola naelektrisanja, sa integri- 0.91 toplotna snaga sanim termostatom Minimalna ručna kontrola toplotnog naboja sa...
 • Page 125 SRPSKI Zahtevi za informacije o lokalnim električnim grejačima Identifikator(i) modela: ECH/AG2-1500 3BE EE Naziv Symbol Veličina Jedinica Naziv Jedinica Tip unosa topline, samo za lokalni električne grejače Toplotna snaga (odaberite jedan) Nominalna ručna kontrola naelektrisanja, sa integri- toplotna snaga sanim termostatom Minimalna ručna kontrola toplotnog naboja sa toplotna snaga...
 • Page 126 www.home-comfort.com Zahtevi za informacije o lokalnim električnim grejačima Identifikator(i) modela: ECH/AG2-1800 3BE EE Naziv Symbol Veličina Jedinica Naziv Jedinica Tip unosa topline, samo za lokalni električne grejače Toplotna snaga (odaberite jedan) Nominalna ručna kontrola naelektrisanja, sa integri- toplotna snaga sanim termostatom Minimalna ručna kontrola toplotnog naboja sa toplotna snaga...
 • Page 127 SRPSKI Zahtevi za informacije o lokalnim električnim grejačima Identifikator(i) modela: ECH/AG2-2200 3BE EE Naziv Symbol Veličina Jedinica Naziv Jedinica Tip unosa topline, samo za lokalni električne grejače Toplotna snaga (odaberite jedan) Nominalna ručna kontrola naelektrisanja, sa integri- toplotna snaga sanim termostatom Minimalna ručna kontrola toplotnog naboja sa toplotna snaga...
 • Page 128 20. DATUM PROIZVODNJE .............................. 135 MISLIMO O VAMA Hvala vam što ste kupili uređaj Electrolux. Odabrali ste proizvod koji je podržan desetljećima profesionalnog iskustva i inovacija. Jedinstven i elegantan, dizajniran je s vama na umu. Stoga, kad god ga koristite, možete biti sigurni da će rezultati uvijek biti izvrsni.
 • Page 129: Uvod

  HRVATSKI Uvod • Ne koristite uređaj na otvorenim prostorima vani. • Provjerite odgovara li mrežni napon onome Molimo pročitajte i strogo slijedite zahtjeve navedenom na naljepnici uređaja. sadržane u ovim uputama za uporabu. • Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Čuvajte ove upute i dokumente koji potvrđuju Molimo kontaktirajte prodavača.
 • Page 130: Značenje Ikonica Na Zaslonu

  www.home-comfort.com Načini snage grijanja Аuto — inverzno upravljanje grijaćim elementom. Custom — korisnik sam ograničava maksimalnu snagu grijaćeg elementa. Izbor 5 razina snage. Funkcija ”Programme” Sl. 3 Upravljačka ploča Ova funkcija omogućuje uređaju da radi tjednim rasporedom. Za svaki dan u tjednu 1.
 • Page 131 HRVATSKI Postavke Programme Idite na izbornik Postaviti klikom na temperaturu Temperaturni Postaviti razliku s načini Comfot-tal Postaviti temperaturu On/Off Status tajmera Timer uključivanje/isključivanje Postavke vremena isključivanja Postavka Sati, minute tajmera Dan, mjesec, Date godina Date and time Sati, Time minute Razina Brightness svjetlosti...
 • Page 132: Isključivanje Uređaja

  www.home-comfort.com Postavke Programme Potvrda naredbe Odabir dana za Primjer rasporeda P1 Odabir vrste postavljanje rasporeda za ponedjeljak Postavke Custom Odabir načina rada za Odabir sata za Potvrda naredbe Odabir sljedećeg sata određeni sat podešavanje (istaknut za postavljanje 7 sat) Funkcija ”Roditeljski nadzor” temperaturna granica.
 • Page 133: Ugradnja Uređaja

  HRVATSKI Ugradnja uređaja Preporučena ugradnja Konvektor mora biti fiksiran u skladu s propisima. Držite prekidač i druge mehanizme dalje od prskanja vode. Strogo je zabranjeno pokriti ili zatvoriti usisne ili izduvne otvore (rešetke), zbog opasnosti od nezgode ili oštećenja uređaja. Ne postavljajte iza zavjesa, vrata, ispod zidne rupe ili ventilacijskih otvora.
 • Page 134: Uklanjanje Kvarova

  www.home-comfort.com Nakon završetka čišćenja, postavite grijač u normalan radni položaj. Preporučena temperatura u vlaga u sobi: a) za rad konvektora: od -25°C do + 30°C, vlaga od 40% do 90%; b) za skladištenje konvektora: od -20°C do + 80°C, vlaga od 40% do 90%. Uklanjanje kvarova Znak kvara Razlog kvara...
 • Page 135: Set

  Proizvedeno u NRK pojave bilo kakvi defekti zbog nedostataka materijala i/ili izrade, proizvod će se Electrolux je registrovani zaštitni znak koji se popraviti ili zamijeniti. koristi pod licencom AB Electrolux (publ.). • Besplatni popravak ili zamjena mogući su samo ako su osigurani uvjerljivi dokazi, Proizvođač...
 • Page 136 www.home-comfort.com Dizajn i tehnički podaci uređaja mogu se razlikovati od prikazanih na pakiranju. Za više pojedinosti obratite se prodajnom savjetniku. Prodaje se samo u Grčkoj, Poljskoj, Republici Srbiji, Mađarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Češkoj, Crnoj Gori, Slovačkoj, Bosni i Hercegovini, Republici Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Bugarskoj, Rumunjskoj.
 • Page 137 HRVATSKI Podaci o zahtjevima za električne lokalne grijače Oznake modela ECH/AG2-1000 3BE EEC Mjerna Mjerna Potrebno je Simbol Vrijednost Potrebno je jedinica jedinica Način isporuke topline, samo za lokalne grijače s Toplinska snaga električnim spremnikom (odaberite jedan) Nazivna toplin- ručna regulacija termičkog punjenja, s 0.91...
 • Page 138 www.home-comfort.com Podaci o zahtjevima za električne lokalne grijače Oznake modela ECH/AG2-1500 3BE EEC Mjerna Mjerna Potrebno je Simbol Vrijednost Potrebno je jedinica jedinica Način isporuke topline, samo za lokalne grijače s Toplinska snaga električnim spremnikom (odaberite jedan) Nazivna toplin- ručna regulacija termičkog punjenja, s ska snaga ugrađenim termostatom Minimalna...
 • Page 139 HRVATSKI Podaci o zahtjevima za električne lokalne grijače Oznake modela ECH/AG2-1800 3BE EEC Mjerna Mjerna Potrebno je Simbol Vrijednost Potrebno je jedinica jedinica Način isporuke topline, samo za lokalne grijače s Toplinska snaga električnim spremnikom (odaberite jedan) Nazivna toplin- ručna regulacija termičkog punjenja, s ska snaga ugrađenim termostatom Minimalna...
 • Page 140 www.home-comfort.com Podaci o zahtjevima za električne lokalne grijače Oznake modela ECH/AG2-2200 3BE EEC Mjerna Mjerna Potrebno je Simbol Vrijednost Potrebno je jedinica jedinica Način isporuke topline, samo za lokalne grijače s Toplinska snaga električnim spremnikom (odaberite jedan) Nazivna toplin- ručna regulacija termičkog punjenja, s ska snaga ugrađenim termostatom Minimalna...
 • Page 141 HRVATSKI...
 • Page 142 20. DATUM IZDELAVE ................................ 149 MISLIMO O VAS Hvala, da ste se odločili za nakup naprave Electrolux. Izbrali ste izdelek, ki je izdelan na podlagi desetletne strokovne izkušnje in inovacij. Edinstven in eleganten izdelek je bil skrbno izdelan za vas. Kjerkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani, da je rezultat vedno vrhunski.
 • Page 143: Úvod

  SLOVINSKÝ Úvod • Naprave ne uporabljajte na prostem. • Prepričajte se, da omrežna napetost ustreza napetosti, ki je navedena na Prečítajte si a prísne dodržiavajte požiadavky nalepki naprave. uvedené v tomto návode na obsluhu. • Ne poskušajte sami popraviti naprave. Manuál a dokumenty, ktoré...
 • Page 144: Pomen Ikon Na Zaslonu

  www.home-comfort.com Načini ogrevalne moči Auto - grelni element je obratno nadzorom. Custom - uporabnik sam omeji največjo moč grelnega elementa. Izbira 5 stopenj moči. Funkcija ”Programme” Ta funkcija omogoča, da naprava deluje tedensko. Za vsak dan v tednu lahko izberete Slika.
 • Page 145 SLOVINSKÝ Diagram menija nastavitev Odprite meni Nastavite s klikom na temperaturo Temperaturni Naredite razliko načini s Comfort Nastavite temperaturo On/Off Stanje časovnika Timer za vklop / izklop Nastavitve časovnika izklopljene Nastavitev Ure, minute časovnika Dan, mesec, Date leto Date and time Ure, Time...
 • Page 146: Izklop Naprave

  www.home-comfort.com Nastavitev Programme Izbira naslednje Izbira ure za Potrditev ukaza Izbira načina ure za nastavitev nastavitev delovanja za (označeno 7 ur) določeno uro Nastavitev Custom Izbira vrste urnika za Izbira dneva za Primer urnika P1 Potrditev ukaza ponedeljek nastavitev Funkcija ”Starševski nadzor” Funkcija zaščite pred pregrevanjem Zaklene vse gumbe na nadzorni plošči.
 • Page 147: Namestitev Naprave

  SLOVINSKÝ 6. Ne priporočamo, da hkrati uporabljate isto električno vtičnico grelec in drugi električni aparat velike moči. Namestitev naprave Priporočena namestitev Konvektor mora biti pritrjen v skladu s predpisi. Stikalo in druge mehanizme hranite ločeno od brizganja vode. Zaradi nevarnosti nesreče ali poškodbe naprave je strogo Slika.
 • Page 148: Riešenie Problémov

  www.home-comfort.com bila nameščena. а) za delovanje konvektorja: od -25°C do Po končanem čiščenju postavite grelec nazaj + 30°С, vlažnost od 40% do 90%; v običajni delovni položaj. b) za shranjevanje konvektorja: od -20°C do Priporočena temperatura in vlažnost v zaprtih + 80°С, vlažnost od 40% do 90%.
 • Page 149: Oprema

  Electrolux je registrirana blagovna znamka, ki pomanjkljivosti materialov oz. izdelave, se uporablja po licenci AB Electrolux (publ.). izdelek bo popravljen ali zamenjan. • Brezplačno popravilo ali menjava je Proizvajalec si pridržuje pravico do možna samo ob predložitvi utemeljenega...
 • Page 150 www.home-comfort.com izdelkov brez predhodnega obvestila. Na prodaj v Grčiji, na Poljskem, v Republiki Srbiji, Madžarska, Slovenija, Croatia, Češka, Črna gora, Slovaška, Bosna in Hercegovina, Republika Severna Makedonija, Albanija, Samo Bolgarija, Romunija.
 • Page 151 SLOVINSKÝ Informacijske zahteve za električne električne grelce ID-ji modela: ECH/AG2-1000 3BE EEC Obvezno Simbol Cena Enota Obvezno Enota Vrsta oskrbe s toploto, samo za lokalne grelnike z Toplotna moč električnim zalogovnikom (izberite enega) Nazivna ročna regulacija toplotnega polnjenja, z 0.91 toplotna moč...
 • Page 152 www.home-comfort.com Informacijske zahteve za električne električne grelce ID-ji modela: ECH/AG2-1500 3BE EEC Obvezno Simbol Cena Enota Obvezno Enota Vrsta oskrbe s toploto, samo za lokalne grelnike z Toplotna moč električnim zalogovnikom (izberite enega) Nazivna ročna regulacija toplotnega polnjenja, z toplotna moč vgrajenim termostatom Najmanjša ročna regulacija toplotnega naboja s...
 • Page 153 SLOVINSKÝ Informacijske zahteve za električne električne grelce ID-ji modela: ECH/AG2-1800 3BE EEC Obvezno Simbol Cena Enota Obvezno Enota Vrsta oskrbe s toploto, samo za lokalne grelnike z Toplotna moč električnim zalogovnikom (izberite enega) Nazivna ročna regulacija toplotnega polnjenja, z toplotna moč vgrajenim termostatom Najmanjša ročna regulacija toplotnega naboja s...
 • Page 154 www.home-comfort.com Informacijske zahteve za električne električne grelce ID-ji modela: ECH/AG2-2200 3BE EEC Obvezno Simbol Cena Enota Obvezno Enota Vrsta oskrbe s toploto, samo za lokalne grelnike z Toplotna moč električnim zalogovnikom (izberite enega) Nazivna ročna regulacija toplotnega polnjenja, z toplotna moč vgrajenim termostatom Najmanjša ročna regulacija toplotnega naboja s...
 • Page 155 SLOVINSKÝ...
 • Page 156 20. DATUM IZDELAVE ................................163 MISLIME O VAS Ďakujeme, že ste si zakúpili zariadenie Electrolux. Vybrali ste produkt, ktorý je podporený desaťročiami profesionálnych skúseností a inovácií. Jedinečný a štýlový, bol vytvorený so starostlivosťou o vás. Takže kedykoľvek ho budete používať, môžete si byť istí, že výsledky budú...
 • Page 157: Uvod

  SLOVENSKÝ Uvod • Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na štítku spotrebiča. • Nepokúšajte sa prístroj opravovať sami. Prosimo, preberite in dosledno upoštevajte Kontaktujte svojho predajcu. zahteve iz teh navodil za uporabo. Navodila • Ak zariadenie nepoužívate a pred čistením, in dokumente, ki potrjujejo datum nakupa odpojte ho zo siete.
 • Page 158: Význam Ikon Na Displeji

  www.home-comfort.com Režimy vykurovacieho výkonu Auto - vykurovacie teleso je nepriamo regulované. Custom - užívateľ obmedzuje maximálny výkon vykurovacieho telesa. Výber z 5 úrovní výkonu. Funkcia ”Programme” Obr. 3 Ovladací pánel 1. Tlačidlo Zapnutia/Vypnutia. Táto funkcia umožňuje zariadeniu pracovať 2. Tlačidlo ON Funkcia/OFF na týždennom rozvrhu.
 • Page 159 SLOVENSKÝ Schéma menu nastavení Nastavte v ponuke Nastavte kliknutím na tepotu Teplotné Upravte rozdiel pomocou režimy funkcie Comfort Nastavte teplotu On/Off Stav časovača Timer Zapnutie / Vypnutie Nastavenia časovača na vypnutie Hodiny, Nastavenia minuty časovača Deň, mesiac, Date Date and time Hodiny, Time...
 • Page 160: Vklop Naprave

  www.home-comfort.com Nastavenie Programme Potvrdenie príkazu Výber dňa na Výber typu rozvrhu na Príklad plánu P1 nastavenie pondelok Nastavenie Custom Výber prevádzkového Výber hodiny pre Potvrdenie príkazu Výber nasledujúcej režimu pre konkrétnu nastavenie hodiny pre nastavenie hodinu (zvýraznené 7 hodín) Funkcia ”Rodičovskej kontroly” teploty.
 • Page 161: Inštalácia Zariadenia

  SLOVENSKÝ Inštalácia zariadenia Odporúčaná inštalácia. Konvektor musí byť upevnený v súlade s predpismi. Spínač a ďalšie mechanizmy musia byť mimo oblasti postriekania vodou. Je prísne zakázané zakrývať alebo pripájať vzduchové vstupy alebo výstupy (mriežky) z dôvodu rizika nehody alebo poškodenia zariadenia. Neumiestňujte záclony, dvere, steny ani Obr.
 • Page 162: Údržba

  www.home-comfort.com zadnej strane ohrievača a vytiahnite ohrievač Odporúčaná vnútorná teplota a vlhkosť: dopredu. Po vybratí môžete umyť stenu, na a) pre prevádzku konvektora: od -25°C do ktorej bol nainštalovaný. + 30°C, vlhkosť od 40% do 90%; Po dokončení čistenia uveďte ohrievač späť b) na uskladnenie konvektora: od -20°C do do normálnej prevádzkovej polohy.
 • Page 163: Kompletná Sada

  • Záručná doba na výrobok je dva roky od dátumu zakúpenia. Pokiaľ počas tohto Vyrobené v Číne. dvojročného záručného obdobia vzniknú nejaké chyby z dôvodu nedostatkov Electrolux je registrovaná ochranná známka materiálu alebo spracovania, bude používaná na základe licencie spoločnosti AB výrobok opravený alebo vymenený. Electrolux (publ.).
 • Page 164 www.home-comfort.com Povolené chyby a chyby v textoch a číselných označeniach. Konštrukcia a technické údaje pomôcky sa môžu líšiť od údajov uvedených na obale. Ak potrebujete ďalšie podrobnosti, kontaktujte svojho obchodného poradcu. Predáva sa iba v Grécku, Poľsku, Srbskej republike, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Českej republike, Čiernej Hore, Slovensku, Bosne a Hercegovine, Severnej Macedónsku, Albánsku, Bulharsku a Rumunsku.
 • Page 165 SLOVENSKÝ Požiadavky na informácie pre elektrické lokálne ohrievače ID modelu: ECH/AG2-1000 3BE EEC Jed- Jed- Požadovaný Symbol Cena Požadovaný notka notka Typ dodávky tepla, iba pre lokálne ohrievače s Tepelná energia elektrickým zásobníkom (vyberte jeden) Menovitý te- manuálna regulácia tepla so vstavaným 0.91...
 • Page 166 www.home-comfort.com Požiadavky na informácie pre elektrické lokálne ohrievače ID modelu: ECH/AG2-1500 3BE EEC Jed- Požadovaný Symbol Cena Požadovaný Jednotka notka Typ dodávky tepla, iba pre lokálne ohrievače s Tepelná energia elektrickým zásobníkom (vyberte jeden) Menovitý te- manuálna regulácia tepla so vstavaným pelný...
 • Page 167 SLOVENSKÝ Požiadavky na informácie pre elektrické lokálne ohrievače ID modelu: ECH/AG2-1800 3BE EEC Jed- Požadovaný Symbol Cena Požadovaný Jednotka notka Typ dodávky tepla, iba pre lokálne ohrievače s Tepelná energia elektrickým zásobníkom (vyberte jeden) Menovitý te- manuálna regulácia tepla so vstavaným pelný...
 • Page 168 www.home-comfort.com Požiadavky na informácie pre elektrické lokálne ohrievače ID modelu: ECH/AG2-2200 3BE EEC Jed- Jed- Požadovaný Symbol Cena Požadovaný notka notka Typ dodávky tepla, iba pre lokálne ohrievače s Tepelná energia elektrickým zásobníkom (vyberte jeden) Menovitý te- manuálna regulácia tepla so vstavaným pelný...
 • Page 169 SLOVENSKÝ...
 • Page 170 20. ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО ..............................178 МИСЛИМЕ НА ВАС Ви благодариме за купувањето на уредот Electrolux. Избравте производ зад кој стојат децении професионално искуство и иновации. Единствен и стилски тој е создаден со грижа за вас. Затоа секогаш кога и да го користите производот можете да бидете уверени: резултатите секогаш ќе...
 • Page 171: Вовед

  МАКЕДОНСКИ Вовед спакувате и чувате греалката (извесен период да не ја користите) пред да пристапите кон монтирање или пакување, потребно Ве молиме, внимателно да ги прочитате барањата е да бидете сигурни дека таа е во целост што се содржани во упатството за работа и оладена.
 • Page 172: Уред За Контролна Единица

  www.home-comfort.com Уред за контролна единица Уклучувањена уредот Вметнете го приклучокот во штекер. Притиснете го копчето за да го вклучите уредот. Фабрич- ката поставена температура е +24 ºС. Начини на работа и функции Постојат 3 oпцjии на работа со температура до-стапни за прилагодување: Comfort - се...
 • Page 173 МАКЕДОНСКИ Распоред на поставките на менито Поставете ja температура Поставите разлика во температурите со опцjиа Comfort Поставете ja температура On/Off Timer њ ј њ ј Ден, месец, Date година Date and time Часови, Time минути Ниво на Brightness осветленост Display Set Auto off...
 • Page 174 www.home-comfort.com Подесување на програмите Подестување на програмата Custom Опција ”Отворен прозорец” Опција ”Auto Restart Resume” Кога оваа опција е во функција а температурата Во случај на краткорочен прекин на струјата, ќе падне во рок од 10 мин ( потоа и до 30 за...
 • Page 175: Исклучување На Апаратот

  МАКЕДОНСКИ Исклучување на апаратот 1. Sидна инсталација (вклучен држач и шаблон за монтирање) За да го исклучите греалката, притис-нете го копчето во било која состоjба на работа. За да ја монтирате/поставите греалката на sид, користете ги држачите според сликите подолу. Управуванье...
 • Page 176: Одржување На Апаратот

  www.home-comfort.com 2. Подна инсталација Телото/оклопот на уредот треба периодично да се брише со мека крпа без лен или влажен сунѓер. Никогаш не користете абразивни, пенести Користејќи ги ногалките на тркалца (шасиja) детергенти или растворувачи. Чистењето на (одделно спакувани), претходно проучувајќи просторот...
 • Page 177: Технички Карактеристики

  МАКЕДОНСКИ Технички карактеристики ECH/AG2-1000 ECH/AG2-1500 ECH/AG2-1800 ECH/AG2-2200 Параметри/Mодел 3BE EEC 3BE EEC 3BE EEC 3BE EEC Моќност, Вт 900-1000 1350-1500 1600-1800 2000-2200 Номинална потрошувачка на енергија, Вт 900-1000 1350-1500 1600-1800  2000-2200 4.1-4.17 6.14-6.25 7.27-7.50 9.1-9.17 Номинална струја, А Номинален напон, В~Гц 220/240~50/60 220/240~50/60 220/240~50/60...
 • Page 178: Датум На Производство

  Производител\Увозник: SIA „Green Trace“, LV-1004, Biekensalas iela, 21, Рига, Латвија. E-mail: info@greentrace.lv Земја на производство Кина Electrolux е регистрирана трговска марка што се користи под лиценца на AB Electrolux (publ.). Производителот го задржува правото на внесување измени во конструкцијата и карактеристиките на производот.
 • Page 179 МАКЕДОНСКИ Барања информации за електрични греалки ID (и) на моделот: ECH/AG2-1000 3BE EEC Ед. Ед. Побарѕвање Симбол Цена Побарување мерка мерка Видови топлинско снабдување, само за Моќ на топлина локални грејачи со електрично складирање (изберете еден) Номинална /фактичка рачно регулирање на полнењето на...
 • Page 180 www.home-comfort.com Барања информации за електрични греалки ID (и) на моделот: ECH/AG2-1500 3BE EEC Ед. Ед. Побарѕвање Симбол Цена Побарување мерка мерка Видови топлинско снабдување, само за Моќ на топлина локални грејачи со електрично складирање (изберете еден) Номинална /фактичка рачно регулирање на полнењето на НЕ...
 • Page 181 МАКЕДОНСКИ Барања информации за електрични греалки ID (и) на моделот: ECH/AG2-1800 3BE EEC Ед. Ед. Побарѕвање Симбол Цена Побарување мерка мерка Видови топлинско снабдување, само за Моќ на топлина локални грејачи со електрично складирање (изберете еден) Номинална /фактичка рачно регулирање на полнењето на НЕ...
 • Page 182 www.home-comfort.com Барања информации за електрични греалки ID (и) на моделот: ECH/AG2-2200 3BE EEC Ед. Ед. Побарѕвање Симбол Цена Побарување мерка мерка Видови топлинско снабдување, само за Моќ на топлина локални грејачи со електрично складирање (изберете еден) Номинална /фактичка рачно регулирање на полнењето на НЕ...
 • Page 183 Product Details (populated upon sale) • Detajet e produktit (të populluara pas shitjes) • Szczegóły produktu (wypełniane w momencie sprzedaży) • Informații despre articol (se completează la vânzare) • Информация за продукта (попълва се при продажба) • Informace o produktu (vyplní se při prodeji) • Információ az áruról (eladáskor kitöltendő) •...
 • Page 184 Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.). For sale in Greece, Poland, Republic of Serbia, Hungary, Slovenia, Croatia, Czech Republic, Montenegro, Slovakia, Bosnia and Herzegovina, Republic of Northern Macedonia, Albania, Bulgaria, Romania only. This manual may contain technical and typing errors.

Table of Contents