Download Print this page

Važne Mjere Opreza - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1.
VAŽNE MJERE OPREZA
Prilikom uporabe električnog uređaja
uvijek trebate poštivati osnovne mjere
opreza, uključujući sljedeće:
PRIJE UPORABE PROČITAJTE SVE
UPUTE
UPOZORENJE!
Za smanjenje opasnosti od
požara, strujnog udara ili
ozljeđivanja osobe:
1. Ovaj uređaj rabite samo u kućanstvu.
2. Uređaj spojite na jednofazni izvor
istosmjernog napajanja s naponom
jednakim onom na natpisnoj pločici.
UPOZORENJE!
Da biste spriječili pregrijavanje,
grijač nemojte pokrivati.
3. Značenje simbola je
"NE PREKRIVATI".
4. Značenje simbola je
PRSTE".
5. Značenje simbola je
VISOKE TEMPERATURE".
6. Tijekom uporabe grijač nikad ne
ostavljajte bez nadzora. Dok ga ne
rabite, proizvod uvijek postavite u položaj
ISKLJUČENO i isključite ga iz strujne
utičnice.
7. Ako grijač rabe djeca, invalidi ili starije
osobe, ako je on u njihovoj blizini i ako
se ostavlja da radi bez nadzora,
potreban je poseban oprez.
8. Grijač se mora nalaziti neposredno
ispod strujne utičnice.
9. Ne polažite kabel ispod sagova i ne
prekrivajte ga prostirkama, stazama
i sličnim. Kabel položite izvan prometnih
područja na mjesta na kojima neće
uzrokovati spoticanje.
10. Ne rukujte grijačem čiji su kabel ili
utikač oštećeni, nakon kvarova grijača,
nakon što je grijač pao ili se na bilo koji
način oštetito.
11. Ako je električni kabel oštećen, treba
ga zamijeniti proizvođač, serviser ili
osoba sličnih kvalifikacija kako bi se
izbjegla opasnost.
"NE UMETATI
"OPREZ ZBOG
12. Ne rabite produžne kabele jer bi se
oni mogli pregrijati i uzrokovati opasnost
od požara.
13. Grijač rabite u dobro prozračivanim
područjima. U ventilacijske ili ispušne
otvore ne umećite predmete i ne
dopuštajte da u njih uđu. Da biste
spriječili mogući požar, ni na koji način
nemojte blokirati ulaze za zrak ili ispušne
otvore. Ne rabite ga na mekim
površinama poput kreveta gdje bi se
otvori mogli blokirati. Grijač rabite samo
na ravnim i suhim površinama.
14. Ovaj grijač ne postavljajte u blizini
zapaljivih materijala, površina ili tvari jer
bi moglo doći do požara. Prethodno
navedene zapaljive materijale, površine
i tvari držite na udaljenosti od najmanje
1 m od prednje strane proizvoda i udaljite
ih od ostalih stranica grijača (bočnih
i stražnje).
15. Grijač ne rabite u svim prostorima
u kojima se pohranjuju benzin, boje ili
druge zapaljive tekućine kao što su,
primjerice, garaže i radionice jer su vrući.
16. Ovaj grijač ne rabite u neposrednoj
blizini kada, tuševa ili bazena. Nikad ga
ne postavljajte na mjesta s kojih bi mogao
pasti u kadu ili u spremnik za vodu.
17. Kada je u uporabi grijač je vruć.
Da biste izbjegli opekotine i osobne
ozljede, ne dodirujte njegove površine.
18. Pazite da nijedan drugi uređaj nije
uključen u istu strujnu utičnicu jer bi to
moglo uzrokovati preopterećenje.
19. Ovaj proizvod konstruiran je kao zidni
grijač za manje visine.
20. Djecu mlađu od 3 godine koja nisu
pod stalnih nadzorom potrebno je držati
udaljenu od grijača.Djeca u dobi od 3 do
8 godina smiju samo
uključivati/isključivati uređaj uz uvjet da je
on postavljen ili montiran na svojem
normalnom radnom položaju i da se
djeca nadziru ili da su dobila upute
u pogledu uporabe uređaja na siguran
način te da razumiju moguće opasnosti.
Djeca u dobi od 3 do 8 godina ne smiju
HRVATSKI
23

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060