Download Print this page

Belangrijke Voorzorgsmaatregelen - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Tijdens het gebruik van een elektrisch
apparaat dienen altijd de basismaatregelen
voor de veiligheid in acht te worden
genomen. Deze omvatten de volgende:
LEES VÓÓR GEBRUIK ALLE
INSTRUCTIES DOOR
WAARSCHUWING!
Om het risico van brand, elektrische
schok of letsel aan personen te
verminderen:
1. Het product is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik.
2. Sluit het apparaat aan op enkelfasige
wisselstroom van de spanning die op het
typeplaatje wordt aangegeven.
WAARSCHUWING!
Dek de haard nooit af om
oververhitting te voorkomen.
3.
De betekenis van het symbool is
"NIET BEDEKKEN".
4.
De betekenis van het symbool is
"GEEN VINGER INSTEKEN".
5.
De betekenis van het symbool is
"LET OP: HOGE TEMPERATUUR".
6. Laat de haard nooit onbeheerd achter als
deze aanstaat. Zet het product altijd in de
UIT-stand en trek de stekker uit het
stopcontact als het niet wordt gebruikt.
7. Er moet uitermate voorzichtig met de
haard om worden gegaan bij de
aanwezigheid van kinderen, invalide of
oudere personen en als de werkende haard
onbeheerd achter wordt gelaten. Houd
kinderen uit de buurt van de werkende haard.
8. De haard mag niet rechtstreeks onder
een stopcontact worden geplaatst.
9. Leg het snoer niet onder de
vloerbedekking en bedek het snoer niet met
tapijten, lopers of iets dergelijks. Zorg dat
het snoer uit de loopgang ligt en dat er niet
over kan worden gestruikeld.
10. Laat de haard niet werken als het snoer
of de stekker beschadigd is, of nadat de
haard storingen heeft gegeven, is gevallen
of op welke wijze dan ook is beschadigd.
11. Als de voedingskabel beschadigd is,
moet de fabrikant, diens technische dienst of
een gekwalificeerd persoon deze vervangen
om gevaarlijke situaties te voorkomen.
12. Vermijd het gebruik van een
verlengsnoer. Deze kan oververhit raken en
brand veroorzaken.
13. Gebruik de haard in een goed
geventileerde ruimte. Steek geen enkel
voorwerp in de ventilatie- of
uitlaatopeningen. Blokkeer om mogelijke
brand te voorkomen op geen enkele wijze
de luchtaanvoer- of uitlaatopeningen. Niet
gebruiken op zachte ondergronden, zoals
een bed, waar openingen zouden kunnen
worden geblokkeerd. Gebruik de haard
uitsluitend op vlakke, droge oppervlakken.
14. Zet de haard niet in de buurt van
ontvlambare materialen, oppervlakken of
substanties. Deze kunnen brand
veroorzaken. Houd de hierboven genoemde
ontvlambare materialen, oppervlakken of
substanties minstens 1 m van de voorkant
van het product vandaan en houd ze uit de
buurt van de zijkanten en de achterkant.
15. Gebruik de haard niet in ruimtes waar
benzine, verf of andere ontvlambare
vloeistoffen zijn opgeslagen, bijv. garages
of werkplaatsen.
16. Gebruik deze haard niet dicht in de
buurt van bad, douche of zwembad. Plaats
de haard nooit op een plek waar deze in het
bad of een ander waterhoudend element
kan vallen.
17. Deze haard wordt tijdens gebruik heet.
Om brandwonden en persoonlijk letsel te
voorkomen, de hete oppervlakken niet
aanraken.
18. Zorg ervoor dat er op hetzelfde
stopcontact geen ander apparaat is
aangesloten, want dit kan overbelasting
veroorzaken.
19. Dit product is ook ontworpen om niet te
hoog aan de wand te worden gemonteerd.
20. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten altijd
op afstand worden gehouden, tenzij ze
voortdurend onder toezicht staan. Kinderen
tussen de 3 en 8 jaar mogen het apparaat
alleen aan- en uitzetten als deze op zijn
normale plek is geplaatst of geïnstalleerd
en ze onder toezicht staan of instructies
hebben gekregen over het veilige gebruik
van het apparaat en de bijkomende
gevaren ervan begrijpen. Kinderen tussen
de 3 en 8 jaar mogen het apparaat niet op
het stopcontact aansluiten reguleer en
reinig het apparaat of voer
gebruikersonderhoud uit.
21. LET OP-Sommige onderdelen van dit
product kunnen heel heet worden en
NEDERLANDS
43

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060