Download Print this page

Viktiga Säkerhetsföreskrifter - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1.
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
När du använder elektriska apparater ska
de grundläggande säkerhetsföreskrifterna
iakttas, inklusive följande: LÄS ALLA
INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING
VARNING!
För att minska risken för brand,
elektriska stötar eller skada på
person:
1. Produkten får endast användas för
hushållsbruk.
2. Anslut produkten till ett enfas
växelströmsuttag med den spänning
som anges på märkplåten.
VARNING!
För att undvika överhettning får
värmaren inte övertäckas.
3. Symbolen innebär
ÖVERTÄCKAS".
4. Symbolen innebär
FINGRARNA".
5. Symbolen innebär
HÖG TEMPERATUR".
6. Lämna aldrig värmaren utan uppsikt
under användning. Stäng alltid av
produkten till läget OFF och koppla bort
den från eluttaget när den inte används.
7. Extrem försiktighet är nödvändigt när
värmaren används av eller i närheten av
barn, invalider eller äldre personer eller
när värmaren lämnas påslagen och
oövervakad. Håll barn borta från värmaren
när den är påslagen.
8 Värmaren får inte placeras direkt under
ett elektriskt uttag.
9. Lägg inte sladden under en större matta
och täck inte sladden med mindre mattor.
Lägg inte sladden där man går ofta eller
där någon kan snubbla över den.
10. Använd inte värmaren med en skadad
sladd eller kontakt, eller om det har varit
fel på den, om den har tappats eller
skadats på något sätt.
11. Om nätsladden är skadad måste
den bytas av tillverkaren, tillverkarens
servicerepresentant eller personer med
motsvarande utbildning för att undvika
fara.
"FÅR EJ
"STICK INTE IN
"FÖRSIKTIGHET -
12. Undvik att använda en
förlängningssladd eftersom den kan
överhettas och orsaka brand.
13. Använd värmaren i ett väl ventilerat
rum. För inte in eller låt något föremål
komma in i ventilationen eller utblåset.
För att förhindra en eventuell brand
får inte luftintag eller utblåsöppningar
blockeras på något sätt. Får inte användas
på mjuka underlag som en säng, där
öppningarna kan blockeras. Använd
värmaren endast på plana, torra ytor.
14. Placera inte värmaren nära
lättantändliga material, ytor eller
substanser, eftersom det kan finnas risk
för brand. Håll ovanstående brännbara
material, ytor eller substanser åtminstone
en (1) meter från produktens framsida,
sidorna och baktill.
15. Använd inte värmaren på platser där
bensin, färg eller andra brandfarliga
vätskor förvaras t.ex. i garage eller
verkstäder.
16. Använd inte värmaren i omedelbar
närhet av ett bad, dusch eller pool.
Placera aldrig värmaren där det finns risk
för att den faller ner i ett badkar eller
vattenbehållare.
17. Värmaren blir mycket varm under
användning. För att undvika brännskada
får inga heta ytor vidröras.
18. Se till att inga andra elektriska
produkter är inkopplade på samma
eluttag eftersom detta kan leda till
överbelastning.
19. Denna produkt kan monteras på
väggen på låg höjd.
20. Barn under 3 år måste hållas borta
om de inte övervakas. Barn mellan 3 år
och 8 år får endast slå på/stänga av
produkten, förutsatt att produkten har
placerats och installerats såsom avsetts
och att barnen övervakas eller har fått
instruktioner om användningen på ett
säkert sätt och förstår riskerna. Barn
mellan 3 år och 8 år får inte sätta
i kontakten i eluttaget, reglera och rengör
produkten eller utför användarunderhåll.
SVENSKA 123

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060