Download Print this page

Viktige Forholdsregler - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1.

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Når du bruker et elektrisk apparat, bør du
alltid følge grunnleggende forholdsregler,
inkludert følgende: LES ALLE
INSTRUKSJONER FØR BRUK
ADVARSEL!
For å redusere faren for brann,
elektrisk støt eller personskade:
1. Produktet er kun for husholdningsbruk.
2. Koble produktet til enkeltfaset
vekselstrøm med spenningen som er
spesifisert på typeskiltet.
ADVARSEL!
For å unngå overoppheting må
ikke ovnen tildekkes.
3.
Symbolet betyr «MÅ IKKE
TILDEKKES».
4.
Symbolet betyr «IKKE SETT INN
FINGER».
5.
Symbolet betyr «FORSIKTIG, HØY
TEMPERATUR».
6. Aldri forlat ovnen uten oppsyn når den
er i bruk. Sett produktet i AV-posisjon og
koble det fra strømuttaket når det ikke er
i bruk.
7. Ekstrem forsiktighet er nødvendig når
enhver ovn er i bruk av eller nær barn,
funksjonshemmede eller eldre, og
i enhver situasjon hvor ovnen blir forlatt
uten oppsyn. Hold barn unna ovnen når
den er på.
8. Varmeren må ikke bli plassert rett
under et strømuttak.
9. Ikke før ledningen under tepper, og
ikke dekk til ledningen med tepper,
løpere eller lignende. Legg ledningen
unna trafikkerte områder og et sted hvor
man ikke snubler i den.
10. Ikke bruk ovnen hvis ledningen eller
kontakten er skadet, etter produktsvikt,
hvis den har blitt mistet i gulvet eller
skadet på noen som helst måte.
11. Hvis strømkabelen blir skadet, må
den skiftes av produsenten, en autorisert
servicerepresentant eller annen
kvalifisert person for å unngå fare.
12. Unngå å bruke skjøtekabel. Det kan
forårsake overoppheting og fare for
brann.
13. Bruk ovnen i et godt ventilert
område. Ikke sett inn eller la
gjenstander komme inn
i ventilasjonsåpninger. For å unngå
mulig brann, ikke blokker luftinntak
eller -uttak på noen som helst måte. Ikke
bruk på myke overflater, som en seng,
hvor åpninger kan bli blokkert. Bruk kun
ovnen på flate og tørre overflater.
14. Ikke plasser denne ovnen
i nærheten av brennbare materialer,
overflater eller stoffer. Det kan forårsake
brann. Hold de brennbare materialene
nevnt ovenfor minst 1 meter unna
fronten på produktet, og hold dem unna
sidene og baksiden.
15. Ikke bruk ovnen på noen områder
hvor bensin, maling eller andre
brennbare væsker blir oppbevart,
f.eks. garasjer eller verksteder.
16. Ikke bruk ovnen i nærheten av et
badekar, en dusj eller et
svømmebasseng. Aldri plasser ovnen et
sted hvor den kan falle ned i et badekar
eller en annen vannbeholder.
17. Denne ovnen blir varm når den er
i bruk. For å unngå brannsår og
personskade, ikke berør varme overflater.
18. Sørg for at ingen andre apparater er
koblet til samme strømuttak, ettersom at
dette kan forårsake overbelastning.
19. Dette produktet er også designet
som veggmontert ovn i lav høyde.
20. Barn yngre enn 3 år må holdes på
avstand hvis de ikke er under tilsyn hele
tiden. Barn fra 3 til 8 år kan kun skru
av/på produktet hvis det er plassert eller
installert i tiltenkt bruksposisjon og hvis
de får tilsyn eller instruksjoner om bruk
av produktet på en sikker måte, og hvis
de forstår farene som er involvert. Barn
mellom 3 og 8 år skal ikke plugge inn,
regulere og rengjøre apparatet eller
utføre vedlikehold.
NORSK
93

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060