Download Print this page

Pomembni Varnostni Ukrepi - Electrolux EM40W060 Installation And User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1.

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

Pri uporabi električnih naprav je treba
vedno upoštevati osnovne varnostne
ukrepe, vključno z naslednjim:PRED
UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA
OPOZORILO!
Za zmanjšanje nevarnosti požara,
električnega udara ali poškodb oseb:
1. Izdelek je namenjen samo uporabi
v gospodinjstvu.
2. Napravo priključite na enofazni
izmenični tok, naveden na ploščici za
tehnične navedbe.
OPOZORILO!
Da bi preprečili pregrevanje,
ne pokrivajte grelnika.
3.
Simbol pomeni "NE POKRIVAJ".
4.
Simbol pomeni "NE VSTAVLJAJ
PRSTOV".
5.
Simbol pomeni "POZOR - VISOKA
TEMPERATURA".
6. Grelnika med uporabo nikoli ne
puščajte brez nadzora. Ko izdelka ne
uporabljate, ga vedno IZKLOPITE in
izključite iz omrežne vtičnice.
7. Ko grelnik uporabljajo otroci, invalidi
ali starejše osebe ali ga uporabljate
v njihovi bližini, ko deluje in ga pustite
brez nadzora, je treba biti izredno
previden. Ko je grelnik vklopljen,
poskrbite, da v bližini ni otrok.
8. Grelnika ne smete namestiti tik pod
električno vtičnico.
9. Kabla ne speljujte pod preprogami in
ga ne pokrivajte s predposteljniki, tekači
ali podobnim. Kabel speljite stran od
pohodnih površin in tako, da se ne bodo
spotikali ob njega.
10. Grelnika ne uporabljajte, če ima
poškodovan kabel ali vtič ali če je bil
okvarjen, če je padel na tla ali se
kakorkoli poškodoval.
11. Če je napajalni kabel poškodovan,
ga mora zamenjati proizvajalec,
pooblaščena servisna služba ali druga
strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
12. Izogibajte se uporabi podaljškov,
ker se lahko pregrejejo in povzročijo
nevarnost požara.
13. Grelnik uporabljajte v dobro
prezračevanem prostoru. Ne vstavljajte
predmetov in ne dovolite, da bi ti prišli
v prezračevalne ali izpušne odprtine.
Za preprečitev morebitnega požara
v nobenem primeru ne blokirajte
odprtin za dovod ali odvod zraka. Ne
uporabljajte na mehkih površinah, kot je
postelja, kjer se lahko odprtine blokirajo.
Grelnik uporabljajte samo na ravnih in
suhih površinah.
14. Grelnika ne postavljajte v bližino
vnetljivih materialov, površin ali predmetov,
ker lahko predstavljajo nevarnost požara.
Vnetljivi materiali, površine ali predmeti naj
bodo vsaj en meter stran od sprednjega
dela izdelka in ne približujte jih stranicam in
hrbtnemu delu.
15. Grelnika ne uporabljajte v prostorih,
kjer so shranjeni bencin, barva ali druge
vnetljive tekočine, npr. v garažah ali
delavnicah.
16. Grelnika ne uporabljajte v neposredni
bližini kadi, tuša ali bazena. Grelnika ne
postavljajte na mesto, s katerega lahko
pade v kopalno kad ali drug vsebnik
z vodo.
17. Ta grelnik je med uporabo vroč. Da
bi preprečili opekline in telesne
poškodbe, se ne dotikajte vročih površin.
18. Poskrbite, da v isto električno vtičnico
ne bodo priključene druge naprave, ker
lahko pride do preobremenitve.
19. Ta izdelek je zasnovan tudi kot
grelnik za montažo na steno na nizki
višini.
20. Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo
približevati, če niso pod nenehnim
nadzorom. Otroci, stari od tri do osem let,
lahko vklopijo/izklopijo napravo samo
v primeru, da je postavljena ali
nameščena v običajnem položaju za
delovanje in so pod nadzorom ali so
dobili ustrezna navodila glede varne
uporabe naprave in če se zavedajo
SLOVENŠČINA
113

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EM40W060