Download Print this page

Philips HF3465/01 Manual page 91

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

ljusintensitetsknapparna + och -. När du gör det visas den aktuella ljusintensitetsnivån för larmet i
teckenfönstret. Ställ in ljusintensiteten för larmet på den nivån för nästa dag.
3
Släck lampan genom att trycka på lampans på-/avknapp igen.
ställa in larmet
När du ställer in larmet väljer du en larmtid och (endast för HF3470) den ljudtyp du vill vakna till.
Larmet är inställt när larmsymbolen visas i teckenfönstret. Ljusintensiteten ökar långsamt till den
valda nivån under de sista 30 minuterna före den inställda larmtiden. Ljudet ökar långsamt under 90
sekunder till den valda nivån efter den inställda larmtiden.
Obs! Du kan ställa in ljusintensiteten genom att trycka på på/av-knappen för ljus och sedan på
ljusintensitetsknapparna + och -, och du kan ställa in larmvolymen genom att trycka på knappen för att
höja eller knappen för att sänka volymen. Om du inte vill vakna till lampan eller ett ljud ställer du in
ljusintensiteten eller volymnivån på OFF. Se avsnitten Använda lampan och Radio/volym i det här kapitlet.
1
Tryck ned kontrollreglaget till det mellersta läget när du vill slå på larmet. (Bild 13)
Timangivelsen för larmtiden blinkar (Bild 14).
,
Om du vill justera tiden följer du steg 2 till 5. Om larmtiden stämmer väntar du några
,
sekunder.
2
Ställ in timmen genom att trycka på knapparna + och - (Bild 9).
Obs! Du kan endast göra detta när timangivelsen blinkar. Om så inte är fallet trycker du kontrollreglaget
uppåt och nedåt igen så att larmtidsläget öppnas. Du kan även ställa in larmtiden på menyn. Se avsnittet
Menyfunktioner i det här kapitlet.
3
Bekräfta genom att trycka på SELECT-knappen (Bild 10).
Minutangivelsen för larmtiden börjar blinka (Bild 15).
,
4
Ställ in minuterna genom att trycka på knapparna + och -. (Bild 9)
5
Bekräfta genom att trycka på SELECT-knappen eller vänta i några sekunder (Bild 10).
Menyn stängs och i teckenfönstret visas klocktiden.
,
Larmtiden ställs nu in.
stänga av larmet
Om du vill stänga av larmfunktionen trycker du upp kontrollreglaget till det övre läget.
Obs! Lampan fortsätter att lysa. Du kan släcka lampan genom att trycka på på/av-knappen för ljus.
Obs! Larmet (ljud och/eller ljus) stängs av automatiskt efter 90 minuter.
Ställa in larmljud (endast HF3470)
Se avsnittet Menyfunktioner ovan.
Du kan välja ett av följande ljud:
-
Radio (Bild 16)
-
Fåglar (Bild 17)
-
Pipljud (Bild 18)
snooze
1
Tryck ned kontrollreglaget till det nedre läget när larmet startar. (Bild 19)
Lampan fortsätter att lysa med den inställda intensitetsnivån men larmljudet stoppas. Efter 9
,
minuter spelas larmljudet automatiskt upp igen.
Obs! Snooze-tiden på 9 minuter är fast inställd. Den kan inte justeras.
Obs! Om du trycker ned kontrollreglaget för hårt kan det hoppa tillbaka till av-läget.
svEnska
91

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465