Download Print this page

Philips HF3465/01 Manual page 73

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

viktig
-
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere
referanse.
-
Dette apparatet er dobbeltisolert i samsvar med klasse II (fig. 2).
Fare
-
Vann og elektrisitet er en farlig kombinasjon! Ikke bruk apparatet i fuktige omgivelser (f.eks. i
baderom eller i nærheten av en dusj eller et svømmebasseng).
-
Ikke la det komme vann inn i apparatet eller søl vann på apparatet (fig. 3).
advarsel
-
Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet,
stemmer overens med nettspenningen.
-
Apparatet passer til en nettspenning på 230 V og frekvenser på 50 Hz.
-
Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av
Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
-
La alltid apparatet kjøle seg ned i ca. 15 minutter før du åpner topphetten for å ta ut pæren.
Pæren og metalldelen av toppdekslet blir varme under bruk, og du kan brenne fingrene når du
tar på dem. (fig. 4)
-
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap,
unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig
for sikkerheten.
-
Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
-
Dette apparatet må bare brukes innendørs (fig. 5).
viktig
-
Apparatet må ikke falle ned på gulvet eller utsettes for kraftig støt.
-
Plasser alltid apparatet på en stabil, jevn og glisikker overflate
-
Apparatet må ikke brukes ved romtemperaturer under 10 °C eller over 35 °C.
-
Pass på at luftehullene på toppen og bunnen av apparatet ikke blokkeres under bruk.
-
Bruk aldri apparatet når lampekabinettet eller toppdekslet er skadet, ødelagt eller mangler.
-
Snakk med legen din før du begynner å bruke apparatet hvis du har hatt eller lider av alvorlig
depresjon.
-
Ikke bruk dette apparatet som et middel for å redusere antall søvntimer. Formålet med
apparatet er å gjøre det enklere for deg å våkne. Det minsker ikke søvnbehovet.
-
Apparatet har ingen av/på-bryter. For å koble apparatet fra strømnettet tar du ut støpselet fra
stikkontakten.
-
Dette apparatet er bare beregnet på husholdningsbruk, inkludert lignende bruk for eksempel på
hoteller.
generelt
-
Med dette apparatet kan du velge lysintensitetsnivået du vil våkne opp til (se avsnittet Bruke
lampen, kapitlet Bruke apparatet).
-
Hvis du ofte våkner for tidlig eller våkner med hodepine, reduserer du lysnivået.
-
Hvis du deler soverom med noen andre, kan det hende at denne personen våkner opp på
grunn av lyset fra apparatet, selv om denne personen ligger lenger unna apparatet. Dette skyldes
at dere har forskjellig lyssensitivitet.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis
det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å
bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
norsk
73

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465