Download Print this page

Philips HF3485/01 Manual

Philips wake-up light hf3485/01 usb playback and dusk simulation
Hide thumbs

Advertisement

HF3485

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3485/01

  Related Manuals for Philips HF3485/01

  Summary of Contents for Philips HF3485/01

 • Page 1 HF3485...
 • Page 5: Table Of Contents

  Table of contents EnglisH 6 Dansk 18 DEutscH 30 Ελληνικα 43 Español 57 suomi 70 Français 81 italiano 94 nEDErlanDs 106 norsk 119 português 131 svEnska 144 türkçE 156...
 • Page 6: English

  Wake-up light The Philips Wake-up Light gently prepares your body for waking up during the last 20 to 40 minutes of sleep, depending on the sunrise simulation time you set. In the early morning hours our eyes are more sensitive to light than when we are awake.
 • Page 7 The appliance is suitable for a mains voltage of 230V and a frequency of 50Hz. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 8 Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
 • Page 9 Press the SELECT button to confirm (Fig. 10). setting the alarm setting the alarm time When you set the alarm, you set an alarm time and light intensity and you choose the type of sound you want to wake up to. The alarm is set when the alarm symbol is visible on the display. The light intensity slowly increases to the selected level during the set sunrise simulation time before the set alarm time.
 • Page 10 Downloaded wake-up sounds or your own music from a USB stick (see also section ‘Using music on a USB stick as alarm sound’ below). (Fig. 21) Tip: You can download more wake-up sounds at www.philips.com. using the radio as alarm sound Follow instructions 1-4 in section ‘Setting the alarm sound’...
 • Page 11 setting the sunrise simulation time The sunrise simulation time is the time in which the light intensity of the lamp gradually increases to the set level before the alarm sound is played. The default sunrise simulation time is 30 minutes, because this is the optimum time for your body to prepare for waking up.
 • Page 12 Tip: To scan radio frequencies automatically, press and hold the menu - or + button for approx. 2 seconds. Tip: To make sure you get a good radio signal, fully unwind the antenna and move it around until you have found a position at which reception is best. To switch off the radio, press the radio on/off button again.
 • Page 13 The lamp has to be replaced when it stops burning or when the light output decreases (also see chapter ‘Important’). You must replace the lamp with a Philips Halogen lamp, 100W, 12V, GY6.35. Only this lamp provides the correct light intensity.
 • Page 14 (Fig. 42). guarantee and service If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
 • Page 15 If you selected the radio as the alarm sound, the radio may be defective. Switch on the radio after you switch off the alarm to check if the radio works. If it does not work, contact the Philips Consumer Care Centre in your country.
 • Page 16 Problem Solution Perhaps there was a power failure that lasted more than approximately 15 minutes. In this case, the appliance goes back to factory settings. You need to set all functions again. I wanted to snooze, but You probably pushed down the control lever to bottom position. This the alarm did not go switches off the alarm function altogether.
 • Page 17 Number of albums/folders: maximum 99 Number of tracks/titles: maximum 999 File name in Unicode UTF8 (maximum length: 128 bytes) unsupported formats: Empty albums: an empty album is an album that does not contain MP3/WMA files and is not shown on the display. Unsupported file formats are skipped.
 • Page 18: Dansk

  Dansk introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Med Philips Wake-up Light får du en mere behagelig opvågning. Lampens lysintensitet stiger gradvist til det indstillede niveau for simulation af solopgang i løbet af det forudindstillede tidsrum...
 • Page 19 Apparatet kan tilsluttes en netspænding på 230 V og en frekvens på 50 Hz. Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips- serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
 • Page 20 Apparatets strømforbrug er lavest, hvis du har slukket for radioen, USB-afspilningsfunktionen og lampen. Elektromagnetiske felter (EmF) Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning er apparatet sikkert at anvende ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
 • Page 21 Tryk på VÆLG-knappen for at åbne denne funktion (fig. 10). Tryk på menuknappen - eller + for at ændre en indstilling. (fig. 9) Tryk på VÆLG-knappen for at fortsætte (fig. 10). indstilling af alarmen indstilling af vækketidspunkt Når du indstiller alarmen, indstiller du vækketidspunkt og lysintensitet, og du vælger den lydtype, du vil vågne op til.
 • Page 22 Downloadede vækkelyde eller din egen musik fra en USB-nøgle (se også afsnittet “Sådan bruges musik på en USB-nøgle som vækkelyd” nedenfor). (fig. 21) Tip: Du kan downloade flere vækkelyde på www.philips.com. sådan bruges radioen som vækkelyd Følg instruktionerne 1-4 i afsnittet “Indstilling af vækkelyden” for at vælge radioen som vækkelyd.
 • Page 23 Tryk på VÆLG-knappen for at fortsætte. Den valgte sang er nu indstillet som vækkelyd. indstilling af tiden til simulation af solopgang Tiden til simulation af solopgang er den tidsperiode, hvor lysintensiteten for lampen gradvist øges til det indstillede niveau, før vækkelyden afspilles. Standardtiden til simulation af solopgang er 30 minutter, da dette er den tid, det tager for din krop at forberede sig optimalt på...
 • Page 24 Bemærk: Radiofunktionen har 3 faste stationer. For at vælge en af de faste stationer skal du trykke på VÆLG-knappen under displayet. For at vælge den ønskede radiofrekvens skal du trykke på menuknappen - eller +. (fig. 30) Tip: Hvis du vil søge efter radiofrekvenser automatisk, skal du trykke på menuknappen - eller + og holde den nede i ca.
 • Page 25 simulation af solnedgang Du kan bruge simulationen af solnedgang, når du vil have lyset og/eller lyden på Wake-up Light til at forblive tændt og langsomt blive reduceret i løbet af et indstillet tidsrum (15 minutter til 1,5 timer), før du falder i søvn. Lampen og/eller lyden slukkes automatisk efter det indstillede tidspunkt. Bemærk: Den lysintensitet, du indstiller til starten af simulationen af solnedgang, bruges også...
 • Page 26 (fig. 42). reklamationsret og service Hvis du har behov for service eller oplysninger, eller hvis du har et problem, kan du besøge Philips’ websted på adressen www.philips.com eller kontakte det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i folderen “World-Wide Guarantee”). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
 • Page 27 I tilfælde af intens brug kan pærens levetid muligvis tænder ikke længere. være mindre, end du forventer. Hvis pæren bliver defekt, kan du bestille en ny eller købe en hos din lokale forhandler. Kontakt dit lokale Philips Kundecenter. Apparatet bliver varmt Dette er normalt, da apparatet varmes op af lyset fra lampen og af under brug.
 • Page 28 Problem Løsning Der kommer en Måske er sendesignalet svagt. Juster frekvensen (se afsnittet “Brug af knasende lyd fra radioen/afspilning af musik fra en USB-nøgle” i kapitlet “Sådan bruges radioen. apparatet”), og/eller skift antennens position ved at flytte rundt på den. Kontroller, at du har rullet antennen helt ud.
 • Page 29 USB-specifikationer kompatible usB-enheder USB-flash-hukommelse (USB2.0 eller USB1.1) USB-flash-afspillere (USB2.0 eller USB1.1) Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at kunne fungere sammen med dette lydsystem) Bemærk: Hvis din USB-enhed har en opstartsfunktion, skal du vente, indtil den er startet op og klar til brug, før du slutter den til USB-porten i apparatet.
 • Page 30: Deutsch

  Die Wirkung des Wake-up lights Das Philips Wake-up Light bereitet Ihren Körper während der letzten 20 bis 40 Minuten des Schlafes (je nach gewählter Einstellung für die Sonnenaufgangssimulation) langsam auf das Aufwachen vor. In den frühen Morgenstunden sind unsere Augen lichtempfindlicher als während der Wachphasen am Tag.
 • Page 31 Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Das Gerät ist ausgelegt auf eine Stromspannung von 230 V und eine Frequenz von 50 Hz. Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service- Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden.
 • Page 32 Der Stromverbrauch des Geräts ist am geringsten, wenn das Radio, die USB- Wiedergabefunktion und die Lampe ausgeschaltet sind. Elektromagnetische Felder Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
 • Page 33 Drücken Sie zum Öffnen des Menüs die MENU-Taste (Abb. 8). Hinweis: Wenn Sie 30 Sekunden lang keine Taste drücken, verlässt das Gerät das Menü, und das Display zeigt wieder die Uhrzeit an. Drücken Sie die Menütaste “-” oder “+”, um eine Funktion auszuwählen. (Abb. 9) Drücken Sie zum Aufrufen der Funktion die SELECT-Taste (Abb.
 • Page 34 Heruntergeladene Wecktöne oder Ihre eigene Musik von einem USB-Stick (siehe auch Abschnitt “Musik von einem USB-Stick als Weckton verwenden” unten). (Abb. 21) Tipp: Sie können weitere Wecktöne unter www.philips.com herunterladen. Das radio als Wecker verwenden Befolgen Sie die Anweisungen 1 bis 4 in Abschnitt “Den Weckton einstellen”, um das Radio als Weckton auszuwählen.
 • Page 35 Drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste. Der ausgewählte voreingestellte Radiosender ist jetzt als Weckton festgelegt. musik von einem usB-stick als Weckton verwenden Hinweis: Sie können nur Musik von einem USB-Stick benutzen, wenn diese das Format MP3 oder WMA aufweist. Sie können dies auf Ihrem Computer prüfen. Die Erweiterung der Dateien sollte .mp3 oder .wma lauten.
 • Page 36 Weckdemonstration Wenn Sie eine kurze Demonstration (60 Sekunden) der sich langsam steigernden Lichtintensität und Lautstärke wünschen, aktivieren Sie die Testfunktion des Geräts. Halten Sie gleichzeitig die Menütasten “-” und “+” gedrückt, bis auf dem Display “TEST” angezeigt wird (Abb. 28). Drücken Sie erneut gleichzeitig die Menütasten “-”...
 • Page 37 Wenn das Gerät erkennt, dass die Dateien auf dem USB-Stick nicht das Format MP3 oder WMA aufweisen, wird auf dem Display “ERR” angezeigt. Betätigen Sie zum Auswählen der gewünschten Musikdatei die Menütaste “+” oder “- ”. (Abb. 30) Wenn Sie die Menütaste “+” oder “-” gedrückt halten, laufen die Titel schneller durch. Um die Musikwiedergabe vom USB-Stick zu beenden, drücken Sie erneut den Ein-/ Ausschalter für das Radio.
 • Page 38 Die Lampe muss ausgetauscht werden, wenn sie aufhört zu leuchten oder die Lichtintensität nachlässt (siehe auch Kapitel “Wichtig”). Die Lampe darf nur durch eine Halogen-Lampe von Philips (100 W, 12 V, GY6,35) ersetzt werden. Nur diese bietet die korrekte Lichtintensität.
 • Page 39 Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe internationale Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.
 • Page 40 Überprüfen Sie, ob das Radio funktioniert. Drücken Sie dazu die Radiotaste, nachdem Sie den Wecker ausgeschaltet haben. Wenn das Radio nicht funktioniert, wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land. Wenn Sie einen heruntergeladenen Weckton oder Musik von einem USB-Stick als Weckton ausgewählt haben, kann es sein, dass die...
 • Page 41 Problem Lösung Ich wollte die Sie haben wahrscheinlich den Schiebeschalter auf die unterste Position Schlummerfunktion heruntergedrückt. Dadurch wird die Weckfunktion ausgeschaltet. Wenn verwenden, aber der Sie die Schlummerfunktion verwenden möchten, müssen Sie auf das Wecker schaltete sich Gerät tippen. nach 9 Minuten nicht wieder an.
 • Page 42 unterstützte Formate USB- oder Speicher-Dateiformat FAT12, FAT16, FAT32 (Abschnittsgröße: 512 Byte) MP3-Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit): 32 – 320 Kbit/s und variable Bitrate WMA v7, v8 oder v9 Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt. Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99 Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999 Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 128 Byte) nicht unterstützte Formate:...
 • Page 43: Ελληνικα

  από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome. Το ξυπνητήρι με φως της Philips σάς βοηθά να ξυπνάτε πιο ευχάριστα. Η ένταση φωτός της λάμπας αυξάνεται σταδιακά έως ότου φτάσει στο επίπεδο που έχετε ρυθμίσει, το χρόνο...
 • Page 44 H συσκευή είναι κατάλληλη για τάση ρεύματος 230V και συχνότητα 50Hz. Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου. Αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 15 λεπτά, πριν να ανοίξετε το επάνω...
 • Page 45 αναπαραγωγής USB και η λάμπα είναι απενεργοποιημένες. ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF) Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση, βάσει των επιστημονικών...
 • Page 46 Χρήση της συσκευής λειτουργίες μενού Παρακάτω θα βρείτε μια περιγραφή όλων των λειτουργιών που μπορούν να ρυθμιστούν στο μενού. Αυτές οι λειτουργίες εμφανίζονται στο μενού με την ακόλουθη σειρά: Ώρα ρολογιού Ώρα αφύπνισης 1 Ώρα αφύπνισης 2 Ήχος αφύπνισης Προσομοίωση ηλιοβασιλέματος Φωτεινότητα...
 • Page 47 Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης στο μενού (δείτε την ενότητα ‘Λειτουργίες μενού’ σε αυτό το κεφάλαιο). Πιέστε το κουμπί SELECT (Επιλογή) για επιβεβαίωση (Εικ. 10). Η ένδειξη λεπτών για την ώρα αφύπνισης αρχίζει να αναβοσβήνει (Εικ. 13). Πιέστε τα κουμπιά - ή + του μενού για να ρυθμίσετε τα λεπτά. (Εικ. 9) Πιέστε...
 • Page 48 μουσικής από USB ως ήχο αφύπνισης’ παρακάτω). (Εικ. 21) Συμβουλή: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων ήχων αφύπνισης από τη διεύθυνση www.philips.com. Χρήση μουσικής από USB ως ήχο αφύπνισης Ακολουθήστε τις οδηγίες 1-4 στην ενότητα ‘Ρύθμιση του ήχου αφύπνισης’ για να...
 • Page 49 Πιέστε το κουμπί - ή + του μενού για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο προσομοίωσης ανατολής. (Εικ. 9) Πιέστε το κουμπί SELECT (Επιλογή) για επιβεβαίωση (Εικ. 10). Επανάληψη αφύπνισης Ακουμπήστε την επιφάνεια του ξυπνητηριού με την παλάμη σας για να ενεργοποιήσετε την...
 • Page 50 Για να απενεργοποιήσετε τo ραδιόφωνο, πιέστε ξανά το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ραδιοφώνου. αλλαγή των προκαθορισμένων σταθμών ραδιοφώνου Το ραδιόφωνο του ξυπνητηριού με φως διαθέτει 3 προκαθορισμένους σταθμούς ραδιοφώνου. Αν θέλετε να ρυθμίσετε άλλους σταθμούς, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
 • Page 51 Προσομοίωση ηλιοβασιλέματος Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προσομοίωση ηλιοβασιλέματος όταν επιθυμείτε ο φωτισμός ή/και ο ήχος του ξυπνητηριού με φως να παραμένει ενεργός και να μειώνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου (15 λεπτά έως 1,5 ώρα) πριν κοιμηθείτε. Η λάμπα ή/και ο ήχος απενεργοποιούνται αυτόματα μετά τον καθορισμένο...
 • Page 52 Η λάμπα πρέπει να αντικαθίσταται όταν παύει να ανάβει ή όταν μειώνεται η απόδοση φωτισμού (δείτε επίσης το κεφάλαιο ‘Σημαντικό’). Θα πρέπει να αντικαθιστάτε τη λάμπα με μια λάμπα αλογόνου της Philips, 100W, 12V, GY6.35. Μόνο η συγκεκριμένη λάμπα παρέχει τη σωστή ένταση φωτός.
 • Page 53 Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε...
 • Page 54 ρυθμισμένη ώρα. Το ραδιόφωνο δεν Ενδέχεται το ραδιόφωνο να είναι ελαττωματικό. Επικοινωνήστε με λειτουργεί. το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Ενδέχεται να έχετε ρυθμίσει την ένταση του ήχου πολύ χαμηλά. Αυξήστε την ένταση του ήχου. Το ραδιόφωνο...
 • Page 55 Πρόβλημα Λύση Ο φωτισμός με Ενδέχεται το επίπεδο έντασης φωτός που ρυθμίσατε να μην είναι ξυπνά πολύ νωρίς. κατάλληλο για εσάς. Δοκιμάστε ένα χαμηλότερο επίπεδο έντασης φωτός, εάν ξυπνάτε πολύ νωρίς. Εάν η ένταση φωτός 1 δεν είναι αρκετά χαμηλή, μετακινήστε τη συσκευή πιο μακριά από το κρεβάτι. Ο...
 • Page 56 Μη υποστηριζόμενα φορμά: Κενά άλμπουμ: ένα κενό άλμπουμ είναι ένα άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA και δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Τα μη υποστηριζόμενα φορμά αρχείων παραλείπονται. Π.χ. τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν αναπαράγονται. Αρχεία...
 • Page 57: Español

  Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome. La Wake-up Light de Philips le ayuda a despertarse de forma más agradable. La intensidad de la luz de la lámpara aumenta gradualmente hasta el nivel ajustado en el tiempo establecido de simulación del amanecer (el tiempo por defecto es de 30 minutos).
 • Page 58 El aparato es adecuado para voltajes de red de 230 V y frecuencia de 50 Hz. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
 • Page 59 (cEm) Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
 • Page 60 Nota: Si no pulsa ningún botón en 30 segundos, el aparato sale del menú y la hora del reloj vuelve a aparecer en la pantalla. Pulse el botón de menú - o + para seleccionar una función. (fig. 9) Pulse el botón SELECT para acceder a esta función (fig. 10). Pulse el botón de menú...
 • Page 61 “Uso de la música de un dispositivo USB como sonido de la alarma”). (fig. 21) Consejo: Puede descargar más sonidos para el despertador en www.philips.com. uso de la radio como sonido de la alarma Siga las instrucciones 1-4 de la sección “Ajuste del sonido de la alarma” para seleccionar la radio como sonido de la alarma.
 • Page 62 La emisora de radio presintonizada seleccionada se ha establecido ahora como sonido de la alarma. uso de la música de un dispositivo usB como sonido de la alarma Nota: Sólo puede utilizar música de un dispositivo USB si está en formato MP3 o WMA. Puede comprobarlo en el ordenador.
 • Page 63 Si desea que la alarma se apague y no suene en una de las horas establecidas para el día siguiente, vuelva a ajustar la palanca de control en alarma 1 o alarma 2. Demostración de alarma Si desea ver una demostración rápida (60 segundos) del nivel de luz y sonido aumentando gradualmente, active la función de prueba del aparato.
 • Page 64 Para seleccionar el archivo de música deseado, pulse el botón del menú - o +. (fig. 30) Si mantiene pulsado el botón - ó + del menú, la función de selección de canciones se desplaza por las canciones más rápido. Para dejar de reproducir desde el dispositivo USB, vuelva a pulsar el botón de encendido/ apagado de la radio.
 • Page 65 La lámpara debe sustituirse cuando deje de iluminarse o cuando se observe una disminución de su rendimiento (consulte también el capítulo “Importante”). Para sustituir la lámpara deberá utilizar una lámpara halógena de Philips de 100 W 12 V, GY6.35. Sólo estas lámparas proporcionan la intensidad de la luz correcta.
 • Page 66 Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips. com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
 • Page 67 Encienda la radio después de haber apagado la alarma para comprobar si funciona. Si no funciona, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país. Si ha seleccionado un sonido del despertador descargado o música de un dispositivo USB como sonido de la alarma, es posible que los sonidos o las canciones no tengan el formato correcto.
 • Page 68 Problema Solución La luz me despierta Puede que el aparato esté situado a una altura inferior a la de su cabeza. demasiado tarde. Asegúrese de que el aparato esté situado a una altura tal que la luz no resulte interceptada por la cama, edredón o almohada. Asegúrese también de que el aparato no está...
 • Page 69 Formatos no compatibles: Álbumes vacíos: un álbum vacío es aquel que no contiene archivos MP3 o WMA y no se mostrará en la pantalla. Los formatos de archivo que no son compatibles se omiten. Por ejemplo los documentos de Word (.doc) o los archivos de MP3 con extensión .dlf se ignoran y no se reproducen. Archivos de audio AAC, WAV y PCM.
 • Page 70: Suomi

  Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Philips Wake-up Light -herätysvalon avulla heräät miellyttävämmin. Lampun valoteho kasvaa asteittain määritettyyn tasoon simuloidun auringonnousun aikana (oletusaika on 30 minuuttia). Valo valmistelee hellävaraisesti elimistöäsi heräämään valittuun aikaan. Herääminen on entistäkin miellyttävämpää, kun käytät herätysäänenä...
 • Page 71 Laite kuluttaa vähiten virtaa, kun radio, USB-toisto ja lamppu on kytketty pois käytöstä. sähkömagneettiset kentät (EmF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
 • Page 72 käyttöönoton valmistelu kellonajan asettaminen Työnnä pistoke pistorasiaan. Näytön tunnit-ilmaisin alkaa vilkkua merkkinä siitä, että voit asettaa kellonajan (Kuva 6). Aseta tunti valikon miinus (–)- tai plus (+) -painikkeilla Vahvista SELECT-painikkeella. Minuutit-ilmaisin alkaa vilkkua (Kuva 7). Aseta minuutit valikon miinus (–)- tai plus (+) -painikkeilla Vahvista SELECT-painikkeella.
 • Page 73 Huomautus: Laitteessa on kaksi herätysaikaa, joten arkipäivien ja viikonlopun herätysajat voi määrittää erilaisiksi. Huomautus: Valittu herätyksen äänenvoimakkuus määrittää myös radion ja USB-muistista soitetun musiikin äänenvoimakkuuden. Herätyksen äänenvoimakkuuden voi asettaa painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta. Jos et halua herätä lampun valoon tai herätysääneen, aseta valotehoksi tai äänenvoimakkuudeksi 0.
 • Page 74 Metsän ääni (Kuva 20) Ladatut herätysäänet tai oman musiikin käyttö USB-muistitikulta (katso myös jäljempää kohta USB-muistitikulla oleva musiikki herätysäänenä). (Kuva 21) Vinkki: Lisää herätysääniä voi ladata osoitteessa www.philips.com. radio herätysäänenä Aseta radio herätysääneksi noudattamalla kohdan Herätysäänen asettaminen ohjeita 1–4. Näytössä näkyy P1, joka on pikavalinta-asema 1 (Kuva 22).
 • Page 75 lisäaika Saat lisää torkkuaikaa napauttamalla Wake-up Lightin pintaa kämmenelläsi (voimaa on käytettävä jonkin verran, ettei torkkuaikaa lisätä vahingossa) (Kuva 26). Lamppu palaa edelleen valitulla valoteholla, mutta herätysääni sammuu. Herätysääni kuuluu jälleen automaattisesti 9 minuutin kuluttua. Huomautus: Lisäaika on aina 9 minuuttia. Tätä aikaa ei voi muuttaa. Herätystoiminnon poistaminen käytöstä...
 • Page 76 Voit selata radiotaajuuksia pikavalinta-aseman muuttamista varten painamalla valikon miinus (- )- tai plus (+) -painiketta (Kuva 30). Laite tallentaa automaattisesti valitun radiotaajuuden. musiikin toistaminen usB-muistitikulta Huomautus: USB-muistitikulta voi toistaa vain MP3- tai WMA-musiikkitiedostoja. Laite ei tue muita musiikkiformaatteja. Voit tarkistaa tiedostojen yhteensopivuuden tietokoneellasi. Musiikkitiedostojen tunnisteiden on oltava .mp3 tai .wma.
 • Page 77 Lamppu on laitteen ainoa vaihdettava osa. Lamppu on vaihdettava, kun se lakkaa palamasta tai kun valoteho heikkenee (katso myös kohta Tärkeää). Käytä aina Philips 100W, 12V, GY6.35 -halogeenilamppua. Valoteho on oikea vain näitä lamppuja käytettäessä. Huomautus: Laitteessa käytetään ainoastaan lamppuja, joissa on sisäänrakennettu suojaus (Kuva 35).
 • Page 78 Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 42). takuu ja huolto Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin asiakaspalvelusta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole asiakaspalvelua, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään. vianmääritys Tässä...
 • Page 79 Ongelma Ratkaisu Herätysääntä ei kuulu, Asettamasi äänenvoimakkuuden taso saattaa olla liian matala. Katso luvun kun herätys käynnistyy. Käyttö kohta Äänenvoimakkuuden asettaminen ja aseta korkeampi äänenvoimakkuuden taso. Olet saattanut poistaa herätyksen käytöstä painamalla ohjauskytkimen ala-asentoon. Jos olet valinnut herätysääneksi radion, vika voi olla radiossa. Tarkista radion toiminta avaamalla radio, kun olet kytkenyt herätyksen pois käytöstä.
 • Page 80 Ongelma Ratkaisu Laite ei tunnista USB- Ehkä muistitikku ei ole kunnolla USB-liitännässä. Työnnä muistitikku muistitikkua. varmasti riittävään syvälle liitäntään. Näytössä näkyy USB-muistitikun musiikkitiedostot eivät ehkä ole yhteensopivia. Varmista, virheviesti, kun liitän että kappaleet ovat MP3- tai WMA-musiikkitiedostoja. Voit tarkistaa muistitikun USB- tiedostojen yhteensopivuuden tietokoneellasi.
 • Page 81: Français

  USB. Effets de l’Éveil lumière L’Éveil lumière de Philips permet de préparer tout en douceur votre corps au réveil pendant les dernières 20 à 40 dernières minutes de sommeil, selon la durée de simulation du lever du soleil choisie. Tôt le matin, nos yeux sont plus sensibles à la lumière que pendant la journée. Au cours de cette période, une lumière relativement faible et simulant un lever de soleil permet de préparer...
 • Page 82 Cet appareil est conçu pour une tension secteur de 230 V et une fréquence de 50 Hz. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
 • Page 83 électromagnétiques (cEm) Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d’emploi.
 • Page 84 Vous pouvez régler les fonctions du menu ainsi : Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu (fig. 8). Remarque : Si vous n’appuyez sur aucun bouton dans les 30 secondes, l’appareil quitte le menu et l’afficheur repasse en mode horloge. Appuyez sur le bouton - ou + du menu pour sélectionner une fonction.
 • Page 85 Les sons de réveil téléchargés ou votre propre musique depuis votre clé USB (voir également la section « Utilisation de la musique stockée sur une clé USB comme sonnerie d’alarme » ci- dessous). (fig. 21) Conseil : Vous pouvez télécharger plus de sons de réveil à l’adresse www.philips.com.
 • Page 86 utilisation de la radio comme sonnerie d’alarme Suivez les instructions 1 à 4 de la section « Réglage de la sonnerie d’alarme » pour choisir la radio comme sonnerie d’alarme. L’afficheur indique P1, ce qui correspond à la station de radio présélectionnée n° 1 (fig. 22). Si vous souhaitez choisir une autre station de radio présélectionnée, appuyez sur le bouton - ou + du menu (voir la section «...
 • Page 87 activation/désactivation de la fonction d’alarme Pour désactiver la fonction d’alarme lorsque l’alarme se déclenche, poussez le levier de commande dans sa position la plus basse (fig. 27). Remarque : La lampe reste allumée et éclaire la pièce. Vous pouvez l’éteindre en appuyant sur le bouton d’activation/désactivation de la lampe.
 • Page 88 lecture de musique depuis une clé usB Remarque : Vous ne pouvez utiliser la musique stockée sur une clé USB que si les fichiers sont au format MP3 ou WMA. L’appareil ne lit pas les autres formats. Vous pouvez vérifier ceci sur votre ordinateur. L’extension des fichiers doit être .mp3 ou .wma.
 • Page 89 L’ampoule doit être remplacée lorsqu’elle ne s’allume plus ou n’atteint plus l’intensité habituelle (voir également le chapitre « Important »). Remplacez-la par une ampoule halogène Philips 100 W, 12 V, GY6.35. Cette ampoule est la seule qui puisse fournir l’intensité lumineuse demandée.
 • Page 90 Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l’appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale).
 • Page 91 Si la lampe tombe en panne, vous pouvez en commander une nouvelle ou l’acheter auprès de votre revendeur local. Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. L’appareil devient Ce phénomène est normal car l’appareil est chauffé...
 • Page 92 La radio ne fonctionne La radio est peut-être défectueuse. Contactez le Service pas. Consommateurs Philips de votre pays. Le volume est peut-être réglé sur un niveau trop bas. Augmentez-le. La radio émet des Le signal de diffusion est peut-être faible. Ajustez la fréquence (voir grésillements.
 • Page 93 Problème Solution Un message d’erreur La musique sur la clé USB n’est peut-être pas au bon format. Assurez- apparaît sur l’afficheur vous que la chanson est un fichier MP3 ou WMA. Vous pouvez vérifier lorsque j’insère la clé ceci sur votre ordinateur. L’extension des fichiers doit être .mp3 ou . USB dans le wma.
 • Page 94: Italiano

  USB. gli effetti della Wake-up light La Wake-up Light di Philips prepara gradualmente il vostro corpo al risveglio nei 20-40 minuti che precedono l’orario della sveglia a seconda del tempo di simulazione del sorgere del sole impostato. Nelle prime ore del mattino gli occhi sono più sensibili alla luce rispetto a quando siete svegli. In questo arco di tempo, l’intensità...
 • Page 95 L’apparecchio supporta una tensione pari a 230 V e una frequenza di 50 Hz. Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni pericolose.
 • Page 96 (EmF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale d’uso, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.
 • Page 97 È possibile impostare le funzioni del menu come descritto sotto: Per accedere a un menu, premete il pulsante MENU (fig. 8). Nota Se non premete un pulsante qualsiasi entro 30 secondi, l’apparecchio esce dal menu e il display mostra di nuovo l’ora. Premete il pulsante del menu - o + per selezionare una funzione.
 • Page 98 Suoni della sveglia scaricati o musica presente su una chiavetta USB (vedere anche la sezione “Utilizzo di file musicali su una chiavetta USB come suono della sveglia” di seguito). (fig. 21) Consiglio Potete scaricare altri suoni della sveglia dal sito Web www.philips.com. utilizzo della radio come suono della sveglia Seguite le istruzioni 1-4 nella sezione “Impostazione del suono della sveglia”...
 • Page 99 la frequenza delle stazioni radio preimpostate, vedere la sezione “Utilizzo della radio/riproduzione di musica da una chiavetta USB” in questo capitolo). Premete il pulsante SELECT per confermare. La stazione radio preimpostata che avete selezionato viene quindi impostata come suono della sveglia. Utilizzo di file musicali su una chiavetta USB come suono della sveglia Nota Potete usare file musicali su una chiavetta USB solo se sono in formato MP3 o WMA.
 • Page 100 Nota Se la sveglia non viene spenta, quest’ultima (suono e/o luce) viene disattivata automaticamente dopo 90 minuti. Se volete che la sveglia scatti il giorno successivo ad uno degli orari prestabiliti, impostate nuovamente la leva di controllo sulla sveglia 1 o 2. Dimostrazione della funzione di sveglia Per una dimostrazione veloce (60 secondi) dell’intensità...
 • Page 101 richiedere alcuni minuti. Il numero di canzoni viene quindi visualizzato sul display e l’apparecchio avvia la riproduzione della prima canzone sulla chiavetta USB. Se l’apparecchio rileva che i file sulla chiavetta USB non sono nel formato MP3 o WMA, sul display compare la scritta “ERR”.
 • Page 102 L’apparecchio non contiene parti sostituibili dall’utente, ad eccezione della lampadina. La lampadina deve essere sostituita quando si brucia o quando la sua intensità diminuisce (vedere anche il capitolo “Importante”). Utilizzate lampadine alogene Philips, 100 W, 12 V, GY6.35 poiché sono le uniche a fornire la giusta intensità luminosa.
 • Page 103 (fig. 42). garanzia e assistenza Se avete bisogno di assistenza o informazioni o in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro Paese (per conoscere il numero di telefono consultate l’opuscolo della garanzia).
 • Page 104 Accendete la radio dopo avere spento la sveglia per controllare che funzioni. In caso contrario, rivolgetevi al Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese. Se è stato selezionato un suono della sveglia scaricato o un file musicale su una chiavetta USB, è possibile che il formato non sia corretto. Questo apparecchio supporta solo i file .mp3 e wma.
 • Page 105 Problema Soluzione La lampada si accende È possibile che l’apparecchio non sia adatto per il tipo di tensione a cui è a intermittenza. stato collegato. Controllate che la tensione indicata sull’apparecchio corrisponda a quella della rete locale. L’apparecchio non Forse la chiavetta USB non è inserita correttamente nella relativa presa. riconosce la chiavetta Assicuratevi di inserirla fino in fondo nella presa.
 • Page 106: Nederlands

  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. De Philips Wake-up Light helpt u om aangenamer wakker te worden. De lichtintensiteit van de lamp neemt tijdens de ingestelde zonsopgangsimulatietijd (de standaardtijd is 30 minuten) geleidelijk toe naar het ingestelde niveau.
 • Page 107 Het apparaat is geschikt voor een voltage van 230V en een frequentie van 50Hz. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
 • Page 108 Elektromagnetische velden (Emv) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
 • Page 109 Druk op de MENU-knop om het menu te openen (fig. 8). Opmerking: Indien u niet binnen 30 seconden op een knop drukt, verlaat het apparaat het menu en toont het display de kloktijd weer. Druk op de menuknop - of + om een functie te selecteren. (fig. 9) Druk op de SELECT-knop om deze functie te openen (fig.
 • Page 110 Gedownloade wekgeluiden of uw eigen muziek van een USB-stick (zie ook ‘Muziek op een USB-stick als wekgeluid gebruiken’ hieronder). (fig. 21) Tip: U kunt meer wekgeluiden downloaden van www.philips.com. De radio als wekgeluid gebruiken Volg instructies 1 tot en met 4 in ‘Het wekgeluid instellen’ om de radio te kiezen als wekgeluid.
 • Page 111 muziek op een usB-stick als wekgeluid gebruiken Opmerking: U kunt alleen muziek op een USB-stick gebruiken als de muziek de MP3- of WMA-indeling heeft. U kunt dit op uw computer controleren. De extensie van de bestanden moet .mp3 of .wma zijn. Raadpleeg hoofdstuk ‘USB-specificaties’...
 • Page 112 Demonstratie van de wekfunctie Als u een snelle demonstratie (60 seconden) van het geleidelijk toenemende licht- en geluidsniveau wilt, activeert u de testfunctie van het apparaat. Houd de menuknoppen - en + gelijktijdig ingedrukt tot het woord TEST op het display verschijnt (fig.
 • Page 113 Druk op de menuknop - of + om het gewenste liedbestand te kiezen. (fig. 30) Als u de menuknop - of + ingedrukt houdt, doorloopt de liedkeuzefunctie de liedjes sneller. Om het afspelen van muziek van de USB-stick te stoppen, drukt u opnieuw op de aan/ uitknop voor radio.
 • Page 114 Afgezien van de lamp, bevat dit apparaat geen repareerbare onderdelen. De lamp moet worden vervangen wanneer deze niet meer brandt of wanneer de lichtsterkte afneemt (zie ook hoofdstuk ‘Belangrijk’). U dient de lamp te vervangen door een Philips- halogeenlamp, 100W, 12V, GY6.35. Alleen deze lamp biedt de juiste lichtintensiteit.
 • Page 115 (fig. 42). garantie en service Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad).
 • Page 116 De radio werkt niet. De radio is mogelijk defect. Neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. Misschien hebt u een te laag geluidsniveau ingesteld. Verhoog het geluidsniveau.
 • Page 117 Probleem Oplossing Het licht maakt me te Wellicht is de ingestelde lichtintensiteit niet geschikt voor u. Als u te vroeg wakker. vroeg wakker wordt, probeer dan een lagere lichtintensiteit. Als lichtintensiteit 1 niet laag genoeg is, zet u het apparaat verder van het bed.
 • Page 118 niet-ondersteunde indelingen: Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display getoond. Niet ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Word-bestanden (.doc) of MP3- bestanden met de extensie .dlf worden bijvoorbeeld genegeerd en niet afgespeeld. AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden DRM-beveiligde bestanden worden niet ondersteund.
 • Page 119: Norsk

  Effektene av Wake-up light Oppvåkningslyset fra Philips forbereder kroppen din forsiktig på å våkne opp i løpet av de siste 20 til 40 minuttene av søvnen, avhengig av hvor lang perioden med soloppgangssimulasjon du velger, er. I de tidlige morgentimene er øynene våre mer følsomme for lys enn når vi er våkne.
 • Page 120 Apparatet passer til en nettspenning på 230 V og en frekvens på 50 Hz. Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
 • Page 121 Apparatets strømforbruk er lavest hvis radioen, USB-avspillingsfunksjonen og lampen er slått av. Elektromagnetiske felt (EmF) Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
 • Page 122 Trykk på SELECT-knappen for å bekrefte (fig. 10). stille inn alarmen stille inn alarmtid Når du stiller inn alarmen, angir du en alarmtid og en lysintensitet, og velger så hvilken type lyd du ønsker å våkne til. Alarmen er stilt inn når alarmsymbolet er synlig på skjermen. Lysintensiteten øker gradvis til det valgte nivået i løpet av den angitte perioden med soloppgangssimulasjon, før den angitte alarmtiden.
 • Page 123 Nedlastede vekkelyder eller din egen musikk fra en minnepinne (se også avsnittet Bruke musikk på en minnepinne som alarm nedenfor) (fig. 21) Tips: Du kan laste ned flere vekkelyder fra www.philips.com. Bruke radioen som alarm Følg instruksjonene 1–4 i delen Stille inn alarmlyden for å bruke radiolyden som alarm.
 • Page 124 stille inn periode med soloppgangssimulasjon Perioden med soloppgangssimulasjon er den tiden da lampens lysintensitet gradvis øker til det angitte nivået før alarmlyden spilles av. Standardperioden for soloppgangssimulasjon er 30 minutter fordi dette er den optimale tiden for at kroppen skal kunne forberede seg på å våkne. Ettersom lysfølsomheten varierer fra person til person, kan du justere perioden med soloppgangssimulasjon slik du selv ønsker.
 • Page 125 Merk: Radiofunksjonen har tre forhåndsvalgte stasjoner. Hvis du vil velge en av disse, trykker du på SELECT-knappen under skjermen. Hvis du vil velge en radiofrekvens, kan du trykke på menyknappen + eller -. (fig. 30) Tips: Hvis du vil at det skal søkes i radiofrekvensene automatisk, trykker du og holder inne menyknappen + eller - i ca.
 • Page 126 solnedgangssimulasjon Du kan bruke solnedgangssimulasjonen når du vil at lyset og/eller lyden til Wake-up Light skal forbli på og dempes gradvis i løpet av en angitt tidsperiode (15 minutter til 1,5 timer) før du sovner. Lampen og/eller lyden slås av automatisk når den angitte tiden er utløpt. Merk: Lysintensiteten du angir for begynnelsen av solnedgangssimulasjonen brukes også...
 • Page 127 Pæren må skiftes ut når den slutter å lyse eller når den lyser dårligere (se også avsnittet Viktig). Du må bytte ut pæren med en Philips-halogenpære 100 W, 12 V, GY6.35. Det er bare denne pæren som gir riktig lysintensitet.
 • Page 128 Ved store belastninger vil lampen kanskje ikke vare så virker ikke lenger. lenge som man hadde forventet. Hvis lampen bryter sammen, kan du bestille en ny eller kjøpe en ny hos din lokale forhandler. Kontakt Philips’ brukerstøtte i landet der du bor. Apparatet blir varmt Dette er normalt etter hvert som apparatet varmes opp av lampen og ved bruk.
 • Page 129 Problem Løsning Du har kanskje satt volumet for lavt. Øk volumnivået. Radioen lager en Det kan være at kringkastingssignalet er svakt. Juster frekvensen (se sprakelyd. avsnittet Bruke radioen / Spille av musikk fra en minnepinne i kapitlet Bruke apparatet) og/eller endre antenneposisjonen ved å flytte på den. Sørg for at du har trukket antennen helt ut.
 • Page 130 USB-spesifikasjoner kompatible usB-enheter USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1) USB-flashspillere (USB 2.0 eller USB 1.1) Minnekort (krever en ekstra kortleser for å kunne fungere sammen med dette lydsystemet) Merk: Hvis USB-enheten har en oppstartsfunksjon, må du vente til den er ferdig med å starte opp og klar til bruk før du kobler den til apparatets USB-port.
 • Page 131: Português

  Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome. O Wake-up Light da Philips ajuda-o a acordar de forma mais agradável. A intensidade da luz da lâmpada aumenta gradualmente até ao nível definido e no tempo de simulação do amanhecer estabelecido (o tempo definido é...
 • Page 132 O aparelho adequa-se a uma voltagem eléctrica de 230 V e a uma frequência de 50 Hz. Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
 • Page 133 (cEm) Este aparelho da Philips respeita todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (CEM). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções neste manual do utilizador, este aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.
 • Page 134 português Nota: Se não premir qualquer botão dentro de 30 segundos, o aparelho sai do menu e o visor apresenta as horas novamente. Prima o botão - ou + do menu para seleccionar a função. (fig. 9) Prima o botão SELECT para entrar nesta função (fig. 10). Prima o botão - ou + do menu para alterar uma definição.
 • Page 135 “Utilizar música guardada numa unidade USB como som de alarme” em baixo). (fig. 21) Sugestão: Pode transferir mais sons de despertar em www.philips.com. utilizar o rádio como som de alarme Siga instruções de 1 a 4 na secção “Definir o som do alarme” para seleccionar o rádio como som de alarme.
 • Page 136 utilizar música guardada numa unidade usB como som de alarme Nota: Só pode utilizar música armazenada numa unidade USB se estiver em formato MP3 ou WMA. Pode verificar esta informação no seu computador. A extensão dos ficheiros deve ser .mp3 ou .wma. Consulte o capítulo “Especificações USB”...
 • Page 137 Prima simultaneamente e mantenha os botões - ou + do menu premidos até a palavra TESTE aparecer no visor (fig. 28). Prima simultaneamente os botões - ou + do menu para parar a demonstração. Nota: O aparelho continua a efectuar a demonstração do alarme até premir novamente o botão + e - do menu.
 • Page 138 Para parar de reproduzir música armazenada na unidade USB, prima novamente o botão ligar/desligar do rádio. Nota: Coloque os seus ficheiros de música na pasta de raiz da unidade USB para assegurar uma pesquisa mais rápida. Nota: As músicas são ordenadas com base na data em que a música foi guardada na unidade USB. Se pretender que as músicas sejam reproduzidas numa ordem específica, coloque-as nessa ordem no seu computador primeiro e, em seguida, copie-as para a unidade USB.
 • Page 139 A lâmpada tem de ser substituída quando deixa de funcionar ou quando a intensidade da luz emitida diminui (consulte também o capítulo “Importante”). Tem de substituir a lâmpada por uma lâmpada em halogéneo da Philips 100 W, 12 V, GY6.35. Só esta lâmpada fornece a intensidade da luz correcta.
 • Page 140 (fig. 42). garantia e assistência Se necessitar de assistência ou informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Apoio ao Consumidor da Philips no seu país (pode encontrar os números de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Apoio no seu país, visite o seu representante Philips local.
 • Page 141 O rádio não funciona. O rádio pode estar danificado. Contacte o Centro de Assistência Philips do seu país. definiu o volume para um nível muito baixo. Aumente o nível do volume.
 • Page 142 Problema Solução A luz desperta-me O aparelho está colocado a um nível mais baixo do que a sua cabeça. demasiado tarde. Certifique-se de que o aparelho está colocado a uma altura à qual a luz não seja bloqueada pela cama, pelo edredão ou pela almofada. Certifique-se igualmente de que o aparelho não está...
 • Page 143 Formatos não suportados: Álbuns vazios: um álbum vazio é um álbum que não contém ficheiros MP3/WMA e não é apresentado no visor. Formatos de ficheiro não suportados são ignorados. São ignorados e não são reproduzidos, por exemplo, documentos Word (.doc) ou ficheiros MP3 com extensão. dlf. Ficheiros áudio AAC, WAV e PCM Não são suportados ficheiros com protecção DRM.
 • Page 144: Svenska

  Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. Philips Wake-up Light hjälper dig att vakna på ett trivsammare sätt. Lampans ljusintensitet ökar gradvis till den inställda nivån inom den inställda soluppgångssimuleringstiden (standardtiden är...
 • Page 145 Se alltid till att stickkontakten är inom räckhåll när apparaten kopplas till elnätet. Apparaten passar för en nätspänning på 230 V och en frekvens på 50 Hz. Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
 • Page 146 Elektromagnetiska fält (EmF) Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
 • Page 147 Bekräfta genom att trycka på SELECT-knappen (Bild 10). ställa in larmet ställa in alarmtiden När du ställer in larmet ställer du in en larmtid och ljusintensitet och väljer vilken typ av ljud som du vill vakna till. Larmet är inställt när larmsymbolen visas i teckenfönstret. Ljusintensiteten ökar långsamt till den valda nivån inom den inställda soluppgångssimuleringstiden före den inställda larmtiden.
 • Page 148 Hämtade väckningsljud eller din egen musik från ett USB-minne (se även avsnittet “Använda musik på ett USB-minne som larmljud” nedan). (Bild 21) Tips: Du kan hämta fler väckningsljud på www.philips.com. använda radion som larmljud Följ instruktionerna 1-4 i avsnittet “Ställa in larmljudet” för att välja radion som larmljud.
 • Page 149 ställa in soluppgångssimuleringstiden Soluppgångssimuleringstiden är den tid det tar för lampan att gradvis öka ljusintensiteten till den inställda nivån innan larmljudet spelas upp. Standardtiden för soluppgångssimulering är 30 minuter, eftersom det är den optimala tiden det tar för kroppen att förbereda sig på att vakna. Eftersom ljuskänsligheten skiljer sig från person till person är det möjligt att anpassa soluppgångssimuleringstiden enligt egna önskemål.
 • Page 150 Tips: Sök efter radiofrekvenser automatiskt genom att trycka in knappen - eller + i ca 2 sekunder. Tips: För att få en bra radiosignal bör du veckla ut antennen helt och prova olika positioner tills du hittat den position som har den bästa mottagningen. Slå...
 • Page 151 Förutom lampan innehåller apparaten inga delar som kan bytas ut eller repareras. Lampan måste bytas ut när den slutar lysa, eller när skenet minskar i styrka (se även kapitlet Viktigt). Du måste byta ut lampan mot en Philips-halogenlampa, 100 W, 12 V, GY6.35. Endast den här lampan ger rätt ljusintensitet.
 • Page 152 Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips- återförsäljare.
 • Page 153 Om du har valt radion som larmljud kan det hända att radion är trasig. Slå på radion efter att du har stängt av larmet för att kontrollera om radion fungerar. Om den inte gör det kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land.
 • Page 154 Problem Lösning Jag ville använda Du tryckte troligen ned kontrollreglaget till det nedre läget. Då stängs snooze-funktionen, larmfunktionen av helt. Om du vill använda snooze-funktionen måste du men larmet gick inte knacka på apparaten. på igen efter 9 minuter. Du kanske har ställt in volymnivån på 0. Ljuset väcker mig för Den ljusintensitetsnivå...
 • Page 155 Format som inte stöds: Tomt album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3/WMA-filer och visas inte i teckenfönstret. Filformat som inte stöds hoppas över. Exempelvis ignoreras och spelas inte Word-dokument (. doc) eller MP3-filer med tillägget .dlf. AAC-, WAV- och PCM-ljudfiler DRM-skyddade filer stöds inte.
 • Page 156: Türkçe

  Giriş Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome. Philips Uyandırma Işığı, daha keyifli uyanmanıza yardımcı olur. Lambanın ışık yoğunluğu, ayarlanan zamanda uyanabilmeniz için gün doğumu simülasyonu süresinde belirlediğiniz seviyeye kadar yavaşça artar (varsayılan süre 30 dakikadır).
 • Page 157 Bu cihaz 230V şebeke gerilimine 50Hz şebeke frekansına uygundur. Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
 • Page 158 Radyo, USB’den çalma özelliği ve lamba kapalı olduğu zaman cihazın minimum düzeyde güç tüketir. Elektromanyetik alanlar (EmF) Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
 • Page 159 Alarmın ayarlanması Alarm saatinin ayarlanması Alarmı ayarladığınızda, bir alarm zamanı ve uyanırken çalmasını istediğiniz ses türünü seçersiniz. Alarm, ekranda alarm simgesi görünürken ayarlanabilir. Işık yoğunluğu, ayarlanan alarm zamanından önceki belirlenmiş gün doğumu simülasyonu süresi boyunca yavaşça seçilen seviyeye gelir.Varsayılan gün doğumu simülasyonu süresi 30 dakikadır. Bu önerilen süredir, ancak ışığa hassasiyet kişiden kişiye değiştiği için gün doğumu simülasyonu süresi kendi tercihlerinize göre değiştirilebilir (bkz.
 • Page 160 İndirdiğiniz uyandırma sesleri veya USB bellekteki kendi müziğiniz (ayrıca bkz. ‘USB bellek üzerindeki müziği alarm sesi olarak kullanmak’). (Şek. 21) İpucu: www.philips.com adresinden başka uyandırma sesleri de yükleyebilirsiniz. radyoyu sesli alarm olarak kullanmak Radyoyu alarm sesi olarak ayarlamak için ‘Alarm sesinin ayarlanması’ bölümündeki 1-4 arası...
 • Page 161 Gün doğumu simülasyonu süresinin ayarlanması Gün doğumu simülasyonu saati, alarm sesi çalınmadan önce lamba ışık yoğunluğunun yavaşça ayarlanan seviyeye artacağı süredir. Varsayılan gün doğumu simülasyonu süresi 30 dakikadır, çünkü bu vücudunuzun uyanmaya hazırlanması için gereken en uygun süredir. Işığa hassasiyet kişiden kişiye değiştiği için, gün doğumu simülasyonu süresini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
 • Page 162 İpucu: Radyo frekanslarını otomatik olarak taramak için, menü + veya - düğmesine basın ve yaklaşık 2 saniye basılı tutun. İpucu: İyi bir radyo sinyali aldığınızdan emin olmak için, anteni tamamen açın ve ses alımının en iyi olduğu konuma gelene kadar çevirin. Radyoyu kapamak için, radyo açma/kapama düğmesine tekrar basın.
 • Page 163 Cihazın içine su girmesine veya üzerine su damlamasına engel olun (Şek. 3). Değiştirme Cihaz, lamba haricinde servis yapılabilir parça içermemektedir. Lamba artık yanmadığında veya ışık çıkışı azaldığında değiştirilmelidir (ayrıca bkz. ‘Önemli’ bölümü). Lambayı, 100W, 12V, GY6.35 Philips Halojen lamba ile değiştirmelisiniz. Doğru ışık yoğunluğunu sadece bu lamba sağlar.
 • Page 164 (Şek. 42). garanti ve servis Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkezi ile iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayiine başvurun.
 • Page 165 Alarm fonksiyonunu açmak için, kontrol kolunu uyanmak istediğiniz saate bağlı olarak orta konuma (alarm 1) veya üst konuma (alarm 2) getirin. Cihaz arızalı olabilir. Ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun. Lamba, ben onu açar Lambanın açılması yaklaşık 1 saniye sürer. Bu normaldir, lambanın ısınması...
 • Page 166 Sorun Çözüm Alarmı ertelemek Kontrol kolunu alt konuma itmiş olabilirsiniz. Bu işlem alarm fonksiyonunu istedim, ancak 9 dakika tamamen kapatır. Alarmı ertelemek için cihaza hafifçe dokunmanız sonra alarm yeniden gereklidir. çalışmadı. Ses seviyesini 0 olarak ayarlamış olabilirsiniz. Işık beni çok erken Ayarladığınız ışık yoğunluğu seviyesi sizin için uygun olmayabilir.
 • Page 167 Desteklenmeyen formatlar: Boş albümler: Boş albümler, MP3/WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler. Desteklenmeyen dosya formatları atlanır. Örneğin Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantılı MP3 dosyaları yoksayılır ve çalınmaz. AAC, WAV ve PCM ses dosyaları DRM korumalı dosyalar desteklenmez. Kayıpsız formattaki WMA dosyaları Gizli dosyalar...
 • Page 172 4222.002.7553.2...

This manual is also suitable for:

Hf3485/60Hf3485