Download Print this page

Philips HF3465/01 Manual page 89

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

viktigt
-
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.
-
Apparaten är dubbelisolerad i enlighet med klass II (Bild 2).
Fara
-
Vatten och elektricitet är en farlig kombination. Använd inte apparaten i våta miljöer (t.ex. i
badrummet eller i närheten av en dusch eller simbassäng).
-
Låt inte vatten komma in i apparaten och spill inte vatten på den (Bild 3).
varning
-
Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala
nätspänningen innan du ansluter apparaten.
-
Apparaten passar för nätspänningen 230 V och frekvensen 50 Hz.
-
Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade
serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
-
Låt alltid apparaten svalna i ca 15 minuter innan du öppnar det övre locket för att ta bort
lampan. Lampan och metalldelen av det övre locket blir varma under användning och du kan
bränna dig på fingrarna när du rör vid dem. (Bild 4)
-
Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder,
eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller
får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras
säkerhet.
-
Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
-
Apparaten ska endast användas inomhus (Bild 5).
varning!
-
Tappa inte apparaten och utsätt den inte för kraftiga stötar.
-
Placera apparaten på en stabil, plan och halkfri yta.
-
Använd inte apparaten vid rumstemperaturer under 10 °C eller över 35 °C.
-
Se till att ventilationshålen i apparatens övre och nedre del är öppna när apparaten används.
-
Använd aldrig apparaten om lamphöljet eller det övre höljet är skadat, trasigt eller saknas.
-
Rådfråga läkare innan du börjar använda apparaten om du har lidit eller lider av en allvarlig
depression.
-
Använd inte apparaten som ett sätt att minska antalet timmar du sover. Syftet med apparaten är
att hjälpa dig vakna lättare. Den minskar inte ditt sömnbehov.
-
Apparaten har ingen på/av-knapp. Om du vill koppla ur apparaten drar du ut nätsladden ur
vägguttaget.
-
Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk, samt liknande användning, t.ex. på hotell.
allmänt
-
Du kan använda den ljusintensitetsnivå som du vill vakna till (mer information finns i avsnittet
Använda lampan, kapitlet Använda apparaten).
-
Om du ofta vaknar för tidigt eller med huvudvärk sänker du ljusnivån.
-
Om du delar sovrum med någon kanske den personen oavsiktligt vaknar av ljuset från
apparaten, trots att personen befinner sig längre ifrån apparaten. Det beror på skillnader i
ljuskänslighet mellan olika personer.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om
apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker
att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
svEnska
89

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465