Download Print this page

Philips HF3465/01 Manual page 76

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

norsk
76
Alarmdemonstrasjon
Aktiver testfunksjonen til apparatet hvis du vil se en kort demonstrasjon (60 sekunder) av det
gradvis økende lys- og lydnivået.
1
Trykk kontrollspaken ned til nederste posisjon noen sekunder til TEST vises på
skjermen (fig. 20).
2
Trykk ned kontrollspaken på nytt for å stoppe demonstrasjonen.
Merk: Apparatet fortsetter å kjøre alarmdemonstrasjonen til du trykker ned kontrollspaken på nytt. Testen
stopper automatisk etter 9 timer.
radio/volum (bare HF3470)
1
Hvis du vil slå på radioen, kan du trykke på knappen for å slå radioen av og på. (fig. 21)
2
Hvis du vil velge en radiofrekvens, kan du trykke på menyknappene + og -. (fig. 9)
Tips: Hvis radiofrekvensene skal søkes automatisk, trykker du på menyknappene + eller - i ca. 2
sekunder.
Tips: For å være sikker på at du får et godt radiosignal, drar du antennen helt ut og flytter rundt på den
til du finner plasseringen der mottaket er best.
3
Hvis du vil slå av radioen, kan du trykke på knappen for å slå radioen av/på.
volum
1
Hvis du vil stille inn volumet, kan du trykke på knappen for å heve eller senke
volumet. (fig. 22)
Du kan velge volumnivå mellom 1 og 20.
Merk: Volumnivået som er valgt, er automatisk angitt som volumnivået for alarmen.
Stille inn lysstyrken på skjermen
1
Trykk på MENU-knappen for å gå inn i menyen (fig. 8).
2
Trykk på menyknappen + eller - for å vise lysstyrkemenyen (fig. 9).
3
Trykk på SELECT-knappen for å gå inn i menyen for lysstyrke på skjermen (fig. 10).
4
Trykk på menyknappene + og - for å endre lysstyrken på skjermen (fig. 9).
5
Trykk på SELECT for å bekrefte (fig. 10).
Rengjøring og vedlikehold
Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton, til å rengjøre
apparatet.
Støv på utsiden av apparatet må fjernes regelmessig med en tørr klut.
1
Trekk ut støpselet før du rengjør apparatet.
2
Rengjør utsiden av apparatet med en tørr klut.
Ikke la det komme vann inn i apparatet eller søl vann på apparatet (fig. 3).

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465