Download Print this page

Philips HF3465/01 Manual page 90

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

svEnska
90
Förberedelser inför användning
ställa klockan
1
Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
Timangivelsen i teckenfönstret börjar blinka för att visa att du måste ställa in
,
klocktiden (Bild 6).
2
Ställ in timmen genom att trycka på knapparna + och -.
Obs! Du kan endast göra detta när klockinställningsmenyn är öppen och när timangivelsen blinkar. Om
så inte är fallet trycker du på MENU-knappen (meny), väljer klockinställningsmenyn med knapparna +
eller - och bekräftar genom att trycka på SELECT-knappen. Klockinställningsmenyn är nu öppen.
3
Bekräfta genom att trycka på SELECT-knappen.
Minutangivelsen börjar blinka (Bild 7).
,
4
Ställ in minuterna genom att trycka på knapparna + och -.
5
Bekräfta genom att trycka på SELECT-knappen.
Menyn stängs och i teckenfönstret visas den inställda klocktiden.
,
Apparaten är nu klar att använda.
Obs! Varje gång du tar ut kontakten ur vägguttaget i mer än cirka 15 minuter måste du ställa in
klocktiden igen på det sätt som beskrivs ovan. Om du vill ändra den inställda klocktiden när kontakten
fortfarande sitter i vägguttaget läser du avsnittet Menyfunktioner i kapitlet Använda apparaten.
använda apparaten
Menyfunktioner
Nedan finns en beskrivning av alla funktioner som kan ställas in på menyn. Funktionerna visas på
menyn i följande ordning:
-
Klocktid
-
Larmtid
-
Larmljud (endast HF3470)
Ljusstyrka för teckenfönstret: Du kan välja en ljusstyrka för teckenfönstret mellan 1 och 4.
-
Du kan ställa in menyfunktionerna på följande sätt:
1
Tryck på MENY-knappen om du vill öppna menyn (Bild 8).
2
Ställ in en funktion genom att trycka på knapparna + och -. (Bild 9)
3
Använd funktionen genom att trycka på SELECT-knappen (Bild 10).
4
Ändra en inställning genom att trycka på knapparna + och -. (Bild 9)
5
Bekräfta genom att trycka på SELECT-knappen (Bild 10).
använda lampan
Du kan använda apparaten som sänglampa.
1
Tänd lampan genom att trycka på lampans på-/avknapp. (Bild 11)
2
Välj en ljusintensitet genom att trycka på ljusintensitetsknapparna + och - (Bild 12).
Du kan välja en ljusintensitet mellan 1 och 20.
Obs! Det tar ca 1 sekund för lampan att slås på. Det är normalt, lampan måste värmas upp.
Obs! Ljusintensiteten som du har valt är automatiskt inställd som ljusintensitetsnivå även för larmet.
Tips: När du använder apparaten första gången ställer du in ljusintensiteten på 20. När du vaknar
kontrollerar du vilken ljusintensitet apparaten har uppnått genom att trycka kort på

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465