Používanie V Súlade S Určeným Účelom; Obsah Dodávky - AEG KK 14 Manual

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
Používanie v súlade s určeným
účelom
Chladiaci box slúži na ohrievanie alebo
chladenie potravín a nápojov. Chladenie
prebieha prostredníctvom elektro-
termického transformátora (peltierov
článok) skrze chladič. Pripojenie je
uskutočnené prostredníctvom auto-
mobilovej zástrčky (12 V) alebo 230 V
sieťového dielu.
Prístroj nie je určený na skladovanie a
transport nezabalených potravín.
Tento prístroj smú používať deti vo
veku od osem rokov (8) a osoby s
obmedzenými fyzickými, senzorickými
alebo duševnými schopnosťami, alebo
s nedostatočnými skúsenosťami a/
alebo znalosťami len vtedy, ak majú
tieto osoby zabezpečený dozor osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť, alebo
ak boli touto osobou poučené, ako sa
má prístroj bezpečne používať. Týmto
osobám musí byť jasné, aké riziká môžu
z použitia prístroja vyplynúť. Deti sa
s prístrojom nesmú hrať. Deti nesmú
prístroj čistiť, ani vykonávať na ňom
bežnú údržbu bez dozoru.
Prístroj nie je určený na priemyselné
použitie.
Akékoľvek iné použitie alebo zmena
vykonaná na prístroji sa nepovažuje
za použitie podľa predpisov a skrýva
značné riziká. Výrobca neručí za škody
vzniknuté v dôsledku nesprávneho
použitia prístroja.
Obsah dodávky
Po rozbalení si hneď skontrolujte obsah.
Prístroj a všetky jeho časti skontro-
lujte, ak zistíte poškodenie, prístroj
nepoužite.
1 chladiaci box KK 14 alebo KK 24 ale-
bo KK 28 vrátane prípojného kábla s
12 V automobilovou zástrčkou/230 V
zástrčkou
2 náhradné poistky (8 A)
Návod na používanie
Všetky podklady odovzdajte i ďalším
používateľom!
Slovenčina
99

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents