Download Table of Contents Print this page

AEG KK 14 Manual page 71

Cool box

Advertisement

Available languages
Table of Contents
vlhkostí nebo
nedostatečným větráním.
neoprávněným otevřením
přístroje.
Toto vede k zániku záruky.
Nebezpečí požáru!
Při napájení ze sítě
zajistěte, aby napětí
přívodního proudu odpo-
vídalo vstupnímu napětí
uvedenému na přístroji
(230 V AC) a zabránili
tím jeho poškození nebo
požáru.
Při napájení ze zástrčky
v motorovém vozid-
le zajistěte, aby napětí
přívodního proudu odpo-
vídalo vstupnímu napětí
uvedenému na přístroji (12
V DC) a zabránili tím jeho
poškození nebo požáru.
Zástrčka se nesmí žádným
způsobem měnit.
Chladící taška není vhodná
pro trvalý provoz. Při trva-
lém provozu může dojít k
přehřátí a neopravitelnému
poškození.
Za provozu přístroj ničím
nepřikrývejte, silným
zahřátím může dojít k jeho
poškození.
Přerušte ihned používání
přístroje, jestliže je vi-
ditelný kouř nebo cítíte
neobvyklý zápach.
Nebezpečí zásahu
elektrickým prou-
dem!
Nevystavujte zařízení dešti
ani mokru. Nedovolte, aby
bylo zařízení vystaveno
tekoucí nebo kapající vodě
nebo jiným tekutinám.
Když voda vnikne do
elektrických zařízení, dojde
Česky
71

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents