AEG KK 14 Manual page 71

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
vlhkostí nebo
nedostatečným větráním.
neoprávněným otevřením
přístroje.
Toto vede k zániku záruky.
Nebezpečí požáru!
Při napájení ze sítě
zajistěte, aby napětí
přívodního proudu odpo-
vídalo vstupnímu napětí
uvedenému na přístroji
(230 V AC) a zabránili
tím jeho poškození nebo
požáru.
Při napájení ze zástrčky
v motorovém vozid-
le zajistěte, aby napětí
přívodního proudu odpo-
vídalo vstupnímu napětí
uvedenému na přístroji (12
V DC) a zabránili tím jeho
poškození nebo požáru.
Zástrčka se nesmí žádným
způsobem měnit.
Chladící taška není vhodná
pro trvalý provoz. Při trva-
lém provozu může dojít k
přehřátí a neopravitelnému
poškození.
Za provozu přístroj ničím
nepřikrývejte, silným
zahřátím může dojít k jeho
poškození.
Přerušte ihned používání
přístroje, jestliže je vi-
ditelný kouř nebo cítíte
neobvyklý zápach.
Nebezpečí zásahu
elektrickým prou-
dem!
Nevystavujte zařízení dešti
ani mokru. Nedovolte, aby
bylo zařízení vystaveno
tekoucí nebo kapající vodě
nebo jiným tekutinám.
Když voda vnikne do
elektrických zařízení, dojde
Česky
71

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents