Čistenie, Starostlivosť A Údržba; Servis - AEG KK 14 Manual

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
www.aeg-automotive.com
110
9. Po použití vyčistite a vysušte vnútro
chladiaceho boxu. Tým predídete
tvorbe plesne.
Tipy pre dosiahnutie nalepšieho
chladiaceho výkonu
Vyberte si dobre vetrané a pred sln-
kom chránené miesto nasadenia.
Teplé jedlá nechajte najskôr
vychladnúť, až potom ich vložte do
chladiaceho boxu.
Neotvárajte chladiaci box častejšie,
ako je nutné.
Nenechávajte chladiaci box otvorený
dlhšie, ako je nutné.
ČISTENIE, STA-
ROSTLIVOSť A
úDRžBA
Váš prístroj môže pri vynaložení
minimálnej starostlivosti funkčne slúžiť
celé roky.
Keď prístroj skladujete, dôkladne
naviňte kábel. Tým predídete prípad-
ným poškodeniam kábla a prístroja.
Prístroj čistite mäkkou, suchou
handričkou.
Prístroj skladujte na čistom, suchom
mieste.
Výmena poistiek
Prístroj je zabezpečený poistkou vo
vozidlovej zástrčke. Poistka zareaguje v
prípade skratu alebo v špičke napätia a
potom je potrebné ju vymeniť.
upozornenie!
Nepoužite silnejšiu poistku. Mohla by sa
poškodiť elektronika.
3
2
1
1. Zo zástrčky (4) odskrutkujte
zabezpečovací krúžok (1) s krytom
poistky (2).
2. Vložte novú, jemnú poistku (3)
rovnakej veľkosti (pozri technické
údaje).
3. Na zástrčku (4) priskrutkujte
zabezpečovací krúžok (1) s krytom
poistky (2).

Servis

Ak ste si prečítali tento návod na
obsluhu a napriek tomu máte otázky
týkajúce sa uvedenia zdviháka do pre-
vádzky alebo otázky ohľadom obsluhy,
alebo sa objavil neočakávaný problém,
skontaktujte sa s odborným predajcom.
4

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents