Použití; Pokyny K Použití; Chlazení - AEG KK 14 Manual

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
POUžITí
Pokyny k použití
Zásuvka na 12 V v motorovém vozidle
je pravděpodobně pod napětím te-
prve až po zapnutí zapalování. Dbejte
na údaje v návodu k obsluze Vašeho
vozidla. Jestliže jste si nejistí, kontak-
tujte příslušnou odbornou dílnu.
Nepřikrývejte přístroj během použití
a dbejte na dostatečné větrání.
Vzniklý kondenzát ihned vysušte. Po
delším chlazení kondenzuje vlhkost
uvnitř boxu a tvoří se kapky vody. To
neznamená, že je přístroj vadný.
Nepoužívejte v boxu chladící vložky
nebo sáčky s ledem. Tající voda může
chladící box poškodit.
Chlazení
1. Z hygienických důvodů čistěte
vnitřek chladícího boxu před
každým použitím vlhkým hadrem.
2. Naplňte chladící box předměty
určenými ke chlazení.
3. Platné pro KK 14:
Nastavte spínač (3) do polohy „OFF".
4. Připojení na přívod proudu:
1. možnost:
Zastrčte zástrčku (10) do zásuvky
s napětím 12 V v motorovém
vozidle. Chladící box začne ihned
chladit.
2. možnost (platné pro KK 24 a
KK 28):
Zastrčte síťovou zástrčku na 230
V (11) do zásuvky s elektrickým
proudem.
5. Zapínání chladícího boxu:
Platné pro KK 14:
Chlazení: Nastavte spínač (3) do
polohy „COLD".
Ohřívání: Nastavte spínač (3) do
polohy „HOT".
Platné pro KK 24 a KK 28:
Po zastrčení zástrčky začne
chladící box ihned chladit.
6. Nastavení chladícího výkonu (jen při
provozu na 230 V):
Regulátorem (7) je možné plynule
nastavit chladící výkon. Pro dosažení
nižší teploty, než teploty v energe-
ticky úsporném provozu, se může
regulátor nastavit ve směru k „Max".
Prosíme, vezměte na vědomí, že je
v tomto případě spotřeba energie
vyšší než v normálním nepřetržitém
provozu.
Pozor!
Přístroj se nevypíná automaticky.
Agregát běží tak dlouho dokud je pa-
lubní bar zapnutý. Myslete na to, že
se vybíjí baterie motorového vozidla,
pokud není vozidlo v provozu.
7. Platné pro KK 14:
Nastavte spínač (3) do polohy „OFF".
Česky
77

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents