Wstęp - AEG KK 14 Manual

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
www.aeg-automotive.com
82
WSTęP
Objaśnienie symboli i oznaczeń, które
znajdują się w instrukcji obsługi i/lub na
urządzeniu:
Należy przeczytać instrukcję
obsługi!
śmiertelne niebezpieczeństwo
i niebezpieczeństwo wypadku
dla dzieci!
Uwaga - niebezpieczeństwo!
Należy przestrzegać wska-
zówek bezpieczeństwa i
ostrzegawczych!
Produkt stosować tylko w
miejscach zabezpieczonych
przed wpływami atmosferycz-
nymi!
Těleso s ochrannou izolací
(třída ochrany II)
Napięcie bezpieczne (klasa
ochrony III)
Opakowanie i urządzenie
usunąć w sposób
przyjazny dla środowiska!
Urządzenie jest zgodne z
dyrektywami UE

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents