AEG KK 14 Manual page 87

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
zastosowanie i/lub nie-
zgodne z przeznaczeniem.
Wilgoć i/lub niewystarcza-
jącą wentylację.
Niedozwolone otworzenie
urządzenia.
To prowadzi do utraty prawa
gwarancji.
Niebezpieczeństwo
pożaru!
Przy zasilaniu 230 V
upewnić się, czy napięcie
sieciowe zgadza się z
podanym na urządzeniu
napięciem wejściowym
(230 V AC), aby uniknąć
zagrożenia pożarem i usz-
kodzenia urządzenia.
Przy zasilaniu 12 V należy
upewnić się, czy napięcie
pokładowe zgadza się
z podanym napięciem
wejściowym (12 V DC),
aby uniknąć zagrożenia
pożarowego i uszkodzenia
urządzenia.
Nie wolno w żaden sposób
zmieniać wtyczki.
Urządzenie nie jest przez-
naczone do długotrwałej
pracy. W innym razie może
dojść do przegrzania z
zagrożeniem pożarowym i
do trwałych uszkodzeń.
Urządzenia nie zakrywać
podczas pracy, ponieważ
poprzez silne ogrzewanie
może ono zostać uszkod-
zone.
Przerwać od razu pracę
urządzenia, jeśli będzie
widoczny dym albo
wydobywać się będzie
dziwny zapach.
Niebezpieczeństwo
porażenia prądem!
Nie wystawiać urządzenia
na działanie deszczu lub
wilgoci. Unikać wylania
albo kapania wody albo in-
nych cieczy na urządzenie.
Jeśli woda wniknie do
Polski
87

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents