Download Table of Contents Print this page

Úvod - AEG KK 14 Manual

Cool box

Advertisement

Table of Contents
www.aeg-automotive.com
98
ÚVOD
Význam symbolov a výstražných
upozornení, ktoré sú používané v
tomto návode na používanie a/alebo
na prístroji:
Prečítajte si návod na obsluhu!
Nebezpečenstvo ohrozenia
života a nehody pre deti!
Pozor! Nebezpečenstvo! Dbaj-
te na bezpečnostné a varovné
pokyny!
Prístroj používajte len na
miestach chránených proti
poveternostným vplyvom!
Ochranne izolovaná schránka
(kategória ochrany II)
Ochranné nízke napätie
(kategória ochrany III)
Prístroj a obal prosím zlikviduj-
te ekologickým spôsobom!
Prístroj je konformný podľa
smerníc EÚ
Napotek:
Chladiaci box je v tomto návode na po-
užívanie označovaný i pojmom prístroj.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents