Bezpečnost - AEG KK 14 Manual

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
www.aeg-automotive.com
70
BEZPEČNOST
Všeobecné bezpečnostní
pokyny
Přečtěte si bezpečnostní
pokyny a pokyny pro použití.
Nedodržení bezpečnostních
pokynů a pokynů pro
použití může způsobit
zásah elektrickým proudem,
vznik požáru a/nebo vážné
ublížení na zdraví. Uschovej-
te si všechny bezpečnostní
pokyny a pokyny pro použití
pro další konzultaci.
Předávejte všechny pod-
klady dalším uživatelům
přístroje!
Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení
života a zranění dětí!
Nebezpečí uškrcení! Uchová-
vejte přístroj mimo dosah
dětí. Děti nerozpoznávají
nebezpečí, která může
přístroj způsobit!
Źivotní nebezpečí!
Poškozená vedení mohou
vyvolat smrtelnou elektrick-
ou ránu. Počkozené kabely
již nepoužívat.
Výrobce není zodpovědný za
škody způsobené:
Nesprávný provozem.
působením vnějších
sil, poškození přístroje
nebo jeho částí mecha-
nickým zatížením anebo
přetížením.
jakoukoliv změnou
přístroje.
použitím přístroje k
účelům, které nejsou
popsané v tomto návodu k
obsluze.
následkem použití k jin-
ému, než ke stanovenému
účelu nebo neodborným
použitím anebo vadnými
bateriemi.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents