AEG KK 14 Manual page 109

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
POUžITIE
Pokyny pre používanie
Je možné, že 12 V vozidlová zásuvka
je aktívna až po zapnutí zapaľovania.
Dodržiavajte návod na používanie
vozidla. Kontaktujte Vaše servisné
pracovisko, ak ste si neistí.
Počas prevádzky prístroj neprikrývaj-
te a dbajte na dobré prevzdušnenie.
Vzniknutú kondenzovanú vodu ihneď
utrite. Po dlhšom chladení kondenzu-
je vlhkosť vo vnútri chladiaceho boxu
na kvapky vody. Prístroj preto nie je
defektný.
V chladiacom boxe nepoužívajte
chladiace vložky alebo vrecká s
ľadom. Roztápajúca sa voda môže
poškodiť chladiaci box.
Chladiaci proces
1. Z hygienických dôvodov pred
každým použitím vyčistite
vnútro chladiaceho boxu vlhkou
handričkou.
2. Naplňte chladiaci box objektami
určenými na chladenie.
3. Pre KK 14:
Nastavte spínač (3) do polohy „OFF".
4. Zapojenie zdroja prúdu:
Možnosť 1:
Zapojte automobilovú sieťovú
zástrčku (10) do 12 V automobilo-
vej zásuvky. Chladiaci box ihneď
začne s procesom chladenia.
Možnosť 2 (pre KK 24 a KK 28):
Automobilovú zástrčku 230 V (11)
zapojte do sieťovej zásuvky.
5. Zapnutie chladiaceho boxu:
Pre KK 14:
Chladenie: Nastavte spínač (3) do
polohy „COLD".
Ohrievanie: Nastavte spínač (3) do
polohy „HOT".
Pre KK 24 a KK 28:
Chladiaci box začne s chladiacom
procesom, akonáhle je zapojený.
6. Nastavenie chladiaceho výkonu (iba
pri 230 V prevádzke):
Pomocou regulátora (7) môžete
plynule nastavovať chladiaci výkon.
Keď chcete dosiahnuť nižšiu teplotu
ako v energeticky úspornej pre-
vádzke, môžete nastaviť regulátor
do smeru „Max". Myslite prosím na
to, že v tomto prípade je spotreba
energie vyššia ako počas normálnej
nepretržitej prevádzky.
Pozor!
Neprebehne automatické vypnutie.
Agregát beží permanentne, pokiaľ je
palubný bar zapnutý. Majte na pamä-
ti, že automobilová batéria sa vybíja,
keď vozidlo nie je v prevádzke.
7. Pre KK 14:
Nastavte spínač (3) do polohy „OFF".
8. Vytiahnite 230 V sieťovú zástrčku
(11) zo sieťovej zásuvky alebo
automobilovú zástrčku (10) z 12
V automobilovej zásuvky a kábel
dôkladne naviňte.
Slovenčina 109

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents