Tipy Pro Dosažení Nejlepšího Chladícího Výkonu; Čištění, Péče A Údržba; Výměna Pojistky - AEG KK 14 Manual

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
www.aeg-automotive.com
78
8. Vytáhněte zástrčku (11) ze zásuvky
s napětím 230 V nebo zástrčku (10)
ze zásuvky s napětím 12 V a kabel
řádně sviňte.
9. Po použití vyčistěte a vysušte
vnitřek palubního baru. Zabráníte
tím tvoření plísně.
Tipy pro dosažení nejlepšího
chladícího výkonu
K použití zvolte dobře větrané a před
slunečními paprsky chráněné místo.
Teplá jídla nechte nejdříve vychladn-
out než je vložíte do chladícího boxu.
Neotevírejte chladící box častěji než
je zapotřebí.
Nenechávejte chladící box otevřený
déle než je zapotřebí.
ČIšTěNí, PéČE A
úDRžBA
Přístroj je možné zachovat funkční jen
minimálním ošetřováním.
Před skladováním přístroje pečlivě
stočte kabely. Toto pomáhá vyloučit
nechtěné poškození kabelů a
přístroje.
Přístroj čistěte měkkým, suchým
hadrem.
Přístroj skladujte na čistém a suchém
místě.
Výměna pojistky
Přístroj je jištěný pojistkou v zástrčce.
Pojistka zapůsobí při zkratu nebo
špičkovém napětí, poté se musí
vyměnit.
Pozor!
Nepoužívejte žádné silnější pojistky. Ji-
nak může dojít k poškození elektroniky
přístroje.
3
2
1
1. Odšroubujte přídržný kroužek (1) s
krytem pojistky (2) od zástrčky (4).
2. Nastrčte novou pojistku (3) stejné
velikosti (viz Technická data).
3. Přišroubujte přídržný kroužek (1) s
krytem pojistky (2) zase na zástrčku
(4).
4

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents