Uvod - AEG KK 14 Manual

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
www.aeg-automotive.com
66

uVOD

Vysvětlení symbolů a signální slov,
použitých v tomto návodu k obsluze
nebo na přístroji:
Při používání přístroje dbejte
vždy na tento návod k obsluze.
Nebezpečí ohrožení života a
zranění dětí!
Pozor nebezpečí! Dodržujte
bezpečnostní a výstražná
upozornění!
Přístroj používat jen na
místech chráněných před
povětrnostními vlivy!
Těleso s ochrannou izolací
(třída ochrany II)
Bezpecnostní nízké napetí
(trída ochrany III)
Likvidujte obal s ohledem na
životní prostředí!
Přístroj se shoduje se
směrnicemi EU
Poznámka:
V tomto návodu k obsluze se používá
pro chladící box také výraz přístroj.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents