Použití Ke Stanovenému Účelu; Obsah Dodávky - AEG KK 14 Manual

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
Použití ke stanovenému účelu
Chladící box slouží k chlazení potravin a
nápojů. Chlazení probíhá přes elektro-
termický měnič (peltierův článek) a
pomocí větráku. Připojení je možné po-
mocí zástrčky do zásuvky v motorovém
vozidle (12 V) nebo přes síťový adaptér
zapojený do zásuvky s napětím 230 V.
Přístroj není určen ke skladování a
přepravě nezabalených potravin.
Tento přístroj smí používat děti ve stáří
od osmi (8) let a osoby s omezenými
fyzickými, senzorickými nebo duševními
schopnostmi anebo s nedostatečnými
zkušenostmi a/nebo znalostmi jen
pod dohledem nebo po zaučení k
bezpečnému používání a pochopení
nebezpečí, které může používáním
přístroje vzniknout. Děti si nesmí s
přístrojem hrát. Děti nesmí provádět
bez dohledu čištění a uživatelskou
údržbu.
Přístroj není určený pro podnikatelské
účely.
Jiná použití nebo změny přístroje platí
jako použití k jinému než ke stanove-
nému účelu a přinášejí sebou závažná
nebezpečí. Výrobce neručí za škody
způsobené jiným použitím než použitím
ke stanovenému účelu.
Obsah dodávky
Po rozbalení okamžitě proveďte kontro-
lu kompletnosti dodávky. zkontrolujte,
zda není poškozeno zařízení ani žádná
z jeho součástí. neuvádějte vadné
zařízení nebo jeho část do činnosti.
1 chladící box KK 14 nebo KK 24 nebo
KK 28 včetně připojovacího kabelu
se zástrčkou na 12 V v motorovém
vozidle/zástrčkou na 230 V
2 náhradní pojistky (8 A)
návod k obsluze
Předávejte tyto podklady i jiným
uživatelům!
Česky
67

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents