Bezpečnosť - AEG KK 14 Manual

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
www.aeg-automotive.com
102
BEZPEČNOSť
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Prečítajte si bezpečnostné
pokyny a pokyny pre použí-
vanie. Nedodržanie bezpeč-
nostných pokynov a poky-
nov pre používanie môže
spôsobiť zásah elektrickým
prúdom, vznik požiaru a/ale-
bo vážne ublíženie na zdraví.
Uschovajte si všetky bez-
pečnostné pokyny a pokyny
pre používanie pre neskoršie
nahliadnutie.
Ak prístroj odovzdáte inému
užívateľovi alebo majiteľo-
vi, odovzdajte im aj všetky
podklady!
Výstražné upozornenie!
Nebezpečenstvo
ohrozenia života a
nehody pre deti! Nebezpe-
čenstvo zadusenia a uškrte-
nia! Zdvihák udržiavajte v
bezpečnej vzdialenosti od
detí. Deti nedokážu rozoznať
nebezpečenstvá, ktoré sú so
zdvihákom spojené!
Nebezpečenstvo
ohrozenia života!
Poškodené káble môžu spô-
sobiť smrteľný zásah elek-
trickým prúdom. Poškodené
káble nikdy nepoužite.
Výrobca neponesie žiadnu
zodpovednosť za škody
spôsobené:
Neodbornej prevádzky.
Pôsobením vonkajšej sily,
poškodením zariadenia a
/ alebo poškodením častí
zariadenia mechanickým
nárazom alebo zaťažením.
Akoukoľvek zmenou vyko-
nanou na zariadení.
Použitím zariadenia pre
účely, ktoré nie sú popísa-
né v tomto návode.
Následným poškodením
v dôsledku neurčeného a/

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents