Serwis; Usuwanie - AEG KK 14 Manual

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
2. Włożyć nowy bezpiecznik czuły
(3) tej samej wielkości (patrz Dane
Techniczne).
3. Z powrotem przykręcić pierścień
zabezpieczający (1) z osłoną bez-
piecznika (2) do wtyczki samocho-
dowej (4).

Serwis

Jeśli pomimo dokładnego zapoznania
się z instrukcją obsługi istnieją pytania
dotyczące uruchamiania lub obsługi,
lub w przypadku wystąpienia nieoczeki-
wanych problemów, prosimy o skontak-
towanie się z lokalnym dystrybutorem.

Usuwanie

Opakowanie składa się z materiałów
przyjaznych dla środowiska, które
można usunąć w miejscowym centrum
recyklingu.
Nie wyrzucać urządzeń
elektrycznych z odpadami
domowymi!
Zgodnie z Dyrektywą Europejską
2012/19/UE dot. zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz
wdrożenia jej do prawa krajowego
urządzenia elektryczne muszą być
oddzielnie składowane i przetworzone
wtórnie w sposób przyjazny dla środo-
wiska. Na temat możliwości usunięcia
zużytego sprzętu elektronicznego na-
leży zaczerpnąć informacji w urzędzie
gminnym lub miejskim.
Ilustracje mogą nieznacznie różnić się
od produktu. Zmiany, które służą tech-
nicznemu postępowi, są zastrzeżone.
Dekoracja nie jest zawarta w zestawie.
Polski
95

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents