AEG KK 14 Manual page 72

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
www.aeg-automotive.com
72
ke zvýšení rizika zásahu
elektrickým proudem.
Zajistěte, aby byly všechny
zástrčky a kabely suché.
Nikdy nepřipojujte přístroj
na palubní napětí mokrýma
rukama.
Odpojujte kabel ze zásuvky
12 V v motorovém vozidle
jen tahem za zástrčku.
V opačném případě ho
můžete poškodit.
Nepoužívejte vadný
přístroj. Poškozený
přívodní kabel, přístroj
nebo nabíjecí kabel zvyšují
nebezpečí zásahu elekt-
rickým proudem.
Nezkoušejte přístroj
demontovat nebo opravo-
vat. Vadný přístroj nechte
ihned vyměnit nebo ho
opravit v odborné dílně.
Nepoužívejte kabel
na nošení nebo tahání
přístroje.
Neuvádějte nikdy do pro-
vozu přístroj, který spadl
nebo byl jiným způsobem
poškozený. Odneste ho k
inspekci a opravě kvalifiko-
vanému elektrikáři.
Poškozený přívodní kabel
přístroje smí vyměnit jen
výrobce nebo výrobcem
akreditovaná opravářská
dílna anebo podobně
kvalifikovaná osoba, aby se
vyloučilo ohrožení elekt-
rickým proudem.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents