AEG KK 14 Manual page 88

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
www.aeg-automotive.com
88
elektrycznego urządzenia,
zwiększa to ryzyko
porażenia prądem.
Upewnić się, czy wszystkie
wtyczki i kable są suche.
Urządzenia nie podłączać
nigdy do sieci pokładowej
wilgotnymi rękoma.
Nie stosować uszkodzon-
ego urządzenia. Uszkod-
zenia zwiększają ryzyko
porażenia prądem.
Nie próbować rozkładać
albo naprawiać urządzenia.
Zepsute urządzenie należy
niezwłocznie naprawić albo
wymienić w specjalistycz-
nym warsztacie.
Kabel wyciągać z gniazd-
ka tylko przy wtyczce. W
innym przypadku kabel
może zostać uszkodzony.
Z kabla nie korzystać nigdy
do noszenia albo ciągnięcia
urządzenia.
Urządzenia nie używać
nigdy, jeśli on spadł na
podłogę albo został usz-
kodzony w inny sposób.
Należy je zanieść do
przeglądu albo naprawy
do wykwalifikowanego
elektryka.
Jeśli przyłącze siecio-
we tego urządzenia jest
uszkodzone, musi zostać
wymienione przez produ-
centa, serwis zatwierdzo-
ny przez producenta lub
inną osobę o podobnych
kwalifikacjach, co pozwoli
zapobiec zagrożeniom.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents