Bezpieczeństwo - AEG KK 14 Manual

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
www.aeg-automotive.com
86
BEZPIECZEń-
STWO
Ogólne wskazówki bezpie-
czeństwa
Należy zapoznać się ze
wszystkimi wskazówkami
bezpieczeństwa i zalece-
niami. Nieprzestrzeganie
wskazówek bezpieczeństwa
i zaleceń może spowodować
porażenie prądem, pożar
i/lub poważne obrażenia.
Zachować na przyszłość
wszystkie wskazówki bezpie-
czeństwa i instrukcje.
Dokumenty przekazać
następnemu użytkownikowi
lub kolejnemu właścicielowi
urządzenia!
Ostrzeżenie!
Smiertelne niebezpie-
czenstwo i niebezpie-
czenstwo wypadku dla
dzieci. Niebezpieczenstwo
zadlawienia i uduszenia!
Produkt trzymac z dala od
dzieci. Dzieci nie sa w stanie
rozpoznac niebezpieczen-
stwa zwiazanego z tym
produktem!
Producent nie jest odpowie-
dzialny za szkody spowodo-
wane przez:
Nieprawidłowe podłącze-
nie i/lub nieprawidłową
obsługę.
Zewnętrzne stosowanie
siły, uszkodzenia urzą-
dzenia i/lub uszkodzenia
części urządzenia poprzez
mechaniczne wstrząsy lub
przeciążenia.
Każdy inny rodzaj zmiany
urządzenia.
Zastosowanie urządzenia
do celów, które nie zo-
stały opisane w instrukcji
obsługi.
Szkody pośrednie powsta-
łe poprzez nieodpowiednie

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents