AEG KK 14 Manual page 103

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
alebo nevhodného použitia
a / alebo nabíjaním chyb-
ných akumulátorov.
Pôsobenia vlhkosti a/alebo
nedostatočného prevzduš-
nenia.
Neautorizovaným otvore-
ním zariadenia.
Tieto príčiny majú za ná-
sledok zrušenie platnosti
záruky.
Nebezpečenstvo
požiaru!
V prípade napájania z
230 V elektrickej zásuvky
skontrolujte, či sa sieťové
napätie zhoduje so vstup-
ným napätím uvedeným na
prístroji (230 V AC), inak
môže vzniknúť požiar a
môže sa poškodiť prístroj.
V prípade napájania z 12
V automobilovej zásuvky
skontrolujte, či palubné
napätie korešponduje so
vstupným napätím (12 V
DC) na prístroji, inak môže
vzniknúť požiar a môže sa
poškodiť prístroj.
Na zástrčke v žiadnom
prípade nevykonávajte
zmeny.
Chladiaca taška nie je
vhodná pre trvalú pre-
vádzku. Inak môže dôjsť
k prehriatiu a trvalým
poškodeniam.
Prístroj počas nabíjacieho
procesu neprikrývajte,
pretože by mohol byť v
dôsledku silného zohriatia
poškodený.
Okamžite ukončite použí-
vanie prístroja, ak zbadáte
dym alebo cítite nezvyčaj-
ný zápach.
Nebezpečenstvo
zásahu elektrickým
prúdom!
Chráňte zariadenie pred
dažďom a vlhkom. Nedo-
voľte, aby na zariadenie
Slovenčina 103

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents