Download Table of Contents Print this page

Likvidácia - AEG KK 14 Manual

Cool box

Advertisement

Table of Contents
Likvidácia
Obal je vyrobený z materiálu, ktorý ne-
znečisťuje prostredie a preto ho môžete
zlikvidovať v zberniach recyklovateľné-
ho odpadu.
Neodhadzujte elektrické
zariadenia do bežného domového
odpadu!
V súlade s Európskou smernicou
2012/19/ES pre staré elektrické a
elektronické zariadenia a na základe
harmonizačného národného zákona,
použité zariadenia usia byť zozbierané
oddelene a zlikvidované s ohľadom na
životné prostredie. Ohľadne likvidácie
vyradených elektrických zariadení sa
informujte, prosím, vo svojom okolí
alebo na mestskej správe.
Uvedené ilustrácie sa môžu mierne líšiť
od samotného výrobku. Vyhradzujeme
si právo na vykonanie zmien v dôsledku
technického vývoja. Dekorácia nie je
súčasťou.
Slovenčina
111

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents