Czyszczenie, Pielęgnacja Ikonserwacja; Wymiana Bezpiecznika - AEG KK 14 Manual

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
www.aeg-automotive.com
94
tor pojazdu rozładuje się, jeśli pojazd
nie będzie uruchomiony.
7. Tylko dla KK 14:
Ustawić przełącznik (3) na pozycji
„OFF".
8. Wyjąć wtyczkę sieciową 230 V (11)
z gniazdka sieciowego lub wtyczkę
samochodową (10) z gniazdka
samochodowego 12 V i starannie
zwinąć kabel.
9. Oczyścić i osuszyć wnętrze lodówki
przenośnej po użyciu. W ten sposób
unika się tworzenia się pleśni.
Porady dotyczące uzyskania najlep-
szej mocy chłodzenia
Należy wybrać miejsce dobrze
wentylowane i chronione przed
promieniami słonecznymi.
Przed chłodzeniem w lodówce
przenośnej gorące potrawy powinny
najpierw ostygnąć.
Nie otwierać lodówki przenośnej
częściej niż to konieczne.
Nie pozostawiać lodówki przenośnej
otwartej dłużej niż to konieczne.
CZySZCZENIE,
PIELęGNACJA I
KONSERWACJA
Funkcjonalność urządzenia można
utrzymać przez lata z minimalnym
wkładem w pielęgnację.
Zwinąć porządnie kabel podczas
przechowywania urządzenia. To
pomaga uniknąć omyłkowych uszko-
dzeń kabla, jak i urządzenia.
Urządzenie wyczyścić miękka
ściereczką.
Urządzenie przechowywać w czy-
stym i suchym pomieszczeniu.

Wymiana bezpiecznika

Urządzenie jest zabezpieczone za
pomocą bezpiecznika we wtyczce sa-
mochodowej. Reaguje on w przypadku
zwarcia lub przepięć i musi wówczas
zostać wymieniony.
uwaga!
Nie montować mocniejszego bezpiecz-
nika. Grozi to uszkodzeniem układu
elektronicznego.
3
2
1
1. Odkręcić pierścień zabezpieczają-
cy (1) z osłoną bezpiecznika (2) z
wtyczki samochodowej (4).
4

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents