Zastosowanie Zgodne Z Przeznaczeniem; Zawartość Zestawu - AEG KK 14 Manual

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
Wskazówka:
Dla lodówki przenośnej wykorzystane
jest w tej instrukcji obsługi także poję-
cie urządzenia.
Zastosowanie zgodne z przeznacze-
niem
Lodówka przenośna służy do chłodze-
nia żywności i napojów. Chłodzenie od-
bywa się za pośrednictwem przetworni-
ka elektrotermicznego (moduł Peltiera)
przez wentylator. Podłączenie odbywa
się za pośrednictwem wtyczki (12 V) lub
wtyczki sieciowej 230 V.
Urządzenie nie jest przeznaczone do
przechowywania i transportu niezapa-
kowanej żywności.
Niniejsze urządzenie może być używa-
ne przez dzieci w wieku od ośmiu (8)
lat oraz przez osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycz-
nych lub umysłowych lub z brakiem
doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli są one
nadzorowane lub zostały poinstruowa-
ne w zakresie bezpiecznego użytkowa-
nia urządzenia i zrozumiały wynikające
z tego zagrożenia. Dzieciom nie wolno
bawić się urządzeniem. Czyszczenie i
konserwacja użytkownika nie mogą być
wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
Urządzenie nie jest przeznaczone do
komercyjnego użytku.
Każde inne zastosowanie albo zmiana
urządzenia uchodzi za używanie nie
zgodne z jego przeznaczeniem i wiąże
się z poważnym ryzykiem. Za uszko-
dzenia spowodowane niewłaściwym
użytkowaniem producent nie ponosi
odpowiedzialności.
Zawartość zestawu
Bezpośrednio po rozpakowaniu spraw-
dzić zawartość zestawu. Skontrolować
urządzenie, jak i wszystkie jego części,
czy nie są uszkodzone. Nie korzystać z
zepsutego urządzenia albo części.
1 lodówka przenośna KK 14 lub KK 24
lub KK 28 w zestawie z kablem przy-
łączeniowym z wtyczką samochodo-
wą 12 V / wtyczką 230 V
2 zapasowe bezpieczniki (8 A)
Instrukcja obsługi
Dokumenty przekazać następnemu
użytkownikowi!
Polski
83

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents