AEG KK 14 Manual page 104

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
www.aeg-automotive.com
104
tiekla alebo kvapkala voda
alebo iné kvapaliny. Keď
voda vnikne do elektric-
kých zariadení, dôjde k
zvýšeniu rizika zásahu
elektrickým prúdom.
Dbajte na to, aby boli všet-
ky zástrčky a káble suché.
Prístroj nikdy nepripájajte
na palubnú sieť vlhkými
rukami.
Kábel vytiahnite z 12 V
zásuvky v automobile
uchopením za zástrčku. V
opačnom prípade sa môže
kábel poškodiť.
Ak je prístroj poškodený,
nepoužite ho. Poškodený
prístroj alebo nabíjací kábel
predstavujú zvýšené riziko
zasiahnutia elektrickým
prúdom.
Prístroj nerozoberajte ani
neopravujte. Poškodený
prístroj nechajte ihneď
opraviť v autorizovanej
dielni, alebo ho vymeňte.
Kábel nikdy nepoužívajte
na nosenie alebo ťahanie
prístroja.
Nikdy nepoužívajte
zariadenie, ak predtým
spadlo, alebo ak bolo inak
poškodené. Odneste ho na
kontrolu alebo opravu ku
kvalifikovanému elektriká-
rovi.
Ak sa poškodí sieťové
pripojenie tohto prístroja,
musí ho vymeniť výrobca,
výrobcom uznaný servis
alebo podobne kvalifiko-
vaná osoba, v opačnom
prípade by bola ohrozená
bezpečnosť.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents