AEG KK 14 Manual page 105

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
Nebezpečenstvo
poranenia!
Keď transportujete prístroj
vo vozidle, uschovajte ho
v kufri vozidla alebo na
vhodnej odkladacej ploche,
aby sa prístroj pri náhlom
pohybe vozidla nehýbal.
Dbajte na bezpečné posta-
venie prístroja. Prístroj sa
prevráti a môže spadnúť,
keď je prázdny.
Chladiaci box upevnite (len
v prípade 10695, 10696)
pomocou SSBF (Safe Seat
Belt Fixation). Tri držiaky
zabránia skĺznutiu bezpeč-
nostného pásu a zabezpe-
čia stabilitu chladiaceho
boxu na sedadle.
Nebezpečenstvo
ohrozenia zdravia!
Pri chladení liekov dbajte
na to, aby chladiaci výkon
prístroja zodpovedal požia-
davkám príslušného lieku.
Potraviny možno skladovať
iba v originálnych obaloch
alebo vhodných nádobách.
Slovenčina 105

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents