Black & Decker KW900E Manual page 37

Hide thumbs

Advertisement

Umożliwia to lepszą kontrolę nad pracą
urządzenia w nagłych sytuacjach.
f. Załóż odpowiedni strój. Nie zakładaj luźnych
ubrań i biżuterii. Nie dopuszczaj włosów,
ubrania i rękawic do kontaktu z częściami
wirującymi. Luźne ubranie, biżuteria lub
długie włosy mogą zostać pochwycone przez
ruchome części.
g. Jeśli sprzęt jest przystosowany do
przyłączenia urządzeń odprowadzających
i zbierających pył, upewnij się, czy są
one przyłączone i właściwie użytkowane.
Użycie takich urządzeń może zmniejszyć
niebezpieczeństwa wynikające z obecności
pyłów.
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie wolno przeciążać elektronarzędzi.
Zawsze używaj elektronarzędzi
odpowiednich dla danego zastosowania.
Dzięki odpowiednim elektronarzędziom
wykonasz pracę lepiej i w sposób bezpieczny,
w tempie, do jakiego narzędzie zostało
zaprojektowane.
b. Nie wolno używać elektronarzędzia
z zepsutym wyłącznikiem, który nie pozwala
na sprawne włączanie i wyłączanie.
Elektronarzędzie, którego pracy nie można
kontrolować wyłącznikiem, stanowi zagrożenie
i musi zostać naprawione.
c. Przed wykonywaniem regulacji, wymiany
osprzętu czy spakowaniem elektronarzędzia
należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania.
Stosowanie takich środków zapobiegawczych
zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza
ryzyko przypadkowego uruchomienia
elektronarzędzia.
d. Nie używane elektronarzędzie przechowuj
poza zasięgiem dzieci i nie dopuszczaj
osób nie znających elektronarzędzia
lub tej instrukcji do posługiwania się
elektronarzędziem. Elektronarzędzia
obsługiwane przez osoby nieprzygotowane
stanowią zagrożenie.
e. Regularnie dokonuj konserwacji
elektronarzędzi. Sprawdź, czy ruchome
części są właściwie połączone i
zamocowane, czy części nie są
uszkodzone oraz skontroluj wszelkie inne
elementy mogące mieć wpływ na pracę
elektronarzędzia. Wszelkie uszkodzenia
należy naprawić przed rozpoczęciem pracy.
Wiele wypadków spowodowanych jest przez
niedostateczną konserwację elektronarzędzi.
f. Dbaj o czystość narzędzi i ostrość
elementów tnących. Zadbane narzędzia
tnące, z ostrymi krawędziami tnącymi, rzadziej
się zacinają i są łatwiejsze w prowadzeniu.
g. Używaj elektronarzędzia,
osprzętu, końcówek itp. zgodnie
z zaleceniami instrukcji obsługi
oraz z przeznaczeniem danego typu
elektronarzędzia, uwzględniając warunki
i rodzaj wykonywanej pracy. Używanie
elektronarzędzia niezgodnie z przeznaczeniem
jest niebezpieczne.
5. Naprawy
a. Powierzaj naprawy elektronarzędzi
wyłącznie osobom wykwalifi kowanym,
używającym identycznych części
zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo
użytkowania naprawionego urządzenia.
Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpiecznego
użytkowania frezarek
• Używaj tylko frezów o średnicy trzonka
odpowiadającej rozmiarowi tulei zaciskowej
zainstalowanej w narzędziu.
• Używaj tylko frezów przeznaczonych do pracy
przy osiąganych bez obciążenia prędkościach
obrotowych.
• Nie wolno używać frezów o średnicy
przekraczającej maksymalną wartość podaną
w specyfi kacji technicznej urządzenia.
• Nie używaj narzędzia w pozycji odwróconej.
• Nie wolno mocować urządzenia do blatu
roboczego.
• Zachowaj specjalne środki ostrożności
w trakcie frezowania w płytach MDF lub
powierzchni pokrytych powłokami malarskimi
zawierającymi ołów.
• Używaj maski przeciwpyłowej przeznaczonej
do ochrony przed pyłami z farb zawierających
ołów i oparami oraz upewnij się, że osoby
zbliżające się do miejsca pracy są również
zabezpieczone.
• Nie pozwalaj dzieciom i kobietom w ciąży na
zbliżanie się do miejsca pracy.
• Nie wolno jeść, pić ani palić papierosów
w pobliżu miejsca pracy.
• Zabezpiecz i zutylizuj w bezpieczny sposób
zebrany pył i wszelkie inne odpady.
• Zawsze zakładaj maskę przeciwpyłową.
POLSKI
37

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843

Table of Contents