Download Print this page

Slovenčina - Black & Decker KW900E Manual

Hide thumbs

Advertisement

Použitie
Vaša vrchná frézka Black & Decker je určená na
frézovanie dreva a drevených výrobkov. Tento
výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné predpisy
Pozor! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie
nižšie uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo
vážne poranenie. Označenie "výkonné náradie"
vo všetkých nižšie uvedených upozorneniach
odkazuje na vaše náradie napájané zo siete
(obsahuje napájací prívodný kábel) alebo náradie
napájané batériami (bez napájacieho kábla).
USCHOVAJTE TIETO POKYNY.
1. Pracovný priestor
a. Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Znečistený a riadne neosvetlený
priestor môže byť príčinou nehody.
b. S výkonným náradím nepracujte vo
výbušných priestoroch, ako sú napríklad
priestory obsahujúce horľavé kvapaliny,
plyny alebo prašné priestory. Elektrické
náradie je zdrojom iskrenia, ktoré môže viesť
k vznieteniu horľavín.
c. Pri práci s elektrickým náradím dbajte na
to, aby sa do jeho blízkosti nedostali deti
a okolo stojace osoby. Rozptyľovanie môže
spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
2. Elektrická bezpečnosť
a. Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí,
ktoré je chránené uzemnením nepoužívajte
akékoľvek redukcie zástrčiek. Neupravované
zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b. Vyvarujte sa dotyku s uzemnenými
plochami ako je potrubie, radiátory, sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela hrozí
zvýšené nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
c. Náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému
prostrediu. Ak do náradia vnikne voda, zvýši
sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
d. S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel
na prenášanie náradia, jeho posúvanie
alebo za neho neťahajte pri odpájaní
náradia od elektrickej siete. Prívodný kábel
držte mimo dosahu tepelných zdrojov,
oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí.
Poškodené alebo spletené káble zvyšujú riziko
úrazu elektrickým prúdom.
e. Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel
určený do vonkajšieho prostredia. Použitie
kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
3. Osobná bezpečnosť
a. Pri používaní elektrického náradia zostaňte
pozorní, stále sledujte, čo robíte. Pracujte
s rozvahou. S náradím nepracujte pokiaľ
ste unavení alebo pokiaľ ste pod vplyvom
omamných látok, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s náradím môže
viesť k vážnemu úrazu.
b. Používajte prostriedky na ochranu
bezpečnosti. Vždy používajte prostriedky
na ochranu zraku. Bezpečnostné vybavenie
ako sú respirátor, nekĺzavá bezpečnostná obuv,
pevná prilba alebo ochrana sluchu, použité
v zodpovedajúcich podmienkach, znižujú riziko
vzniku úrazu.
c. Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením náradia k elektrickej zásuvke
zaistite, aby bol hlavný vypínač v polohe
vypnuté. Prenášanie náradia s prstom na
hlavnom vypínači alebo pripojenie napájacieho
kábla k elektrickému rozvodu, ak je hlavný
vypínač náradia v polohe zapnuté, môže
spôsobiť úraz.
d. Pred zapnutím náradia odpracte
z pracovného priestoru nastavovacie kľúče.
Kľúče alebo nastavovacie prípravky zabudnuté
na rotačných častiach náradia môžu spôsobiť
úraz.
e. Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní
lepšiu ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
f. Vhodne sa obliekajte Nenoste voľné šatstvo
alebo šperky. Vaše vlasy, odev a rukavice
držte mimo dosahu pohyblivých častí.
Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
g. Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom
na pripojenie zariadení na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadne fungovanie. Použitie týchto zariadení
môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa
prachu.
SLOVENČINA
43

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843