Black & Decker KW900E Manual page 25

Hide thumbs

Advertisement

• Podržte tlačítko zámku hřídele (5) stisknuté
a otočte hřídelí tak, aby zámek hřídele zcela
zaskočil.
• Dodaným klíčem povolte matici upínacího
pouzdra (12).
• Dřík násady (13) vložte do upínacího pouzdra
(6). Ujistěte se, zda dřík násady vyčnívá
z upínacího pouzdra nejméně 3 mm, jak je
znázorněno na obrázku.
• Tlačítko zámku hřídele (5) podržte stisknuté
a dodaným klíčem dotáhněte matici upínacího
pouzdra (12).
Připevnění krajového vodítka (obr. B)
Krajové vodítko napomáhá souběžnému vedení
nářadí s okrajem obrobku.
• Pomocí dvou dodaných šroubů (16) připevněte
ke krajovému vodítku (15) tyče (14).
• Podle obrázku zasuňte tyče (14) do spodní
části frézky.
• Nastavte krajové vodítko do požadované
vzdálenosti.
• Dotáhněte upevňovací šrouby (17).
Připevnění nástavce pro odsávání prachu
(obr. C)
Nástavec pro odsávání prachu umožňuje připojit
k nářadí běžný vysavač.
• Hadici (18) vhodného vysavače připojte
k výstupnímu otvoru nástavce (11).
Připevnění podkladové šablony (obr. D)
• Podkladovou šablonu (19) připevněte ke
spodní části frézky tak, aby obruba směřovala
vespod (na stranu obrobku).
• Ze spodní strany podkladové šablony
protáhněte dva dlouhé šrouby (20) otvory
ve spodní části frézky.
• Na každý šroub našroubujte matici a dobře je
utáhněte.
Připevnění vymezovacího dílu (obr. E)
• Vymezovací díl (21) připevněte pomocí
dodaných šroubů ke spodní části frézky.
Připevnění středícího kolíku (obr. F)
• Ke frézce připevněte podle obr. B krajové
vodítko, ale horní stranou dolů.
• Dodaným šroubem (23) připevněte ke
krajovému vodítku ze strany obrobku středící
kolík (22).
Připevnění kopírovacího dílu (obr. G)
• Ke frézce připevněte podle obr. B krajové
vodítko.
• K horní straně krajového vodítka připevněte
pomocí dvou dodaných šroubů s maticemi
vzpěru tvaru 'L' (24).
• Pomocí křídlového šroubu (26) seřiďte otočný
závěs (25) na vzpěře tvaru 'L'.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
• Pozorně kontrolujte polohu přívodního kabelu,
aby nedošlo k jeho proříznutí.
Nastavení hloubky řezu (obr. H, I & J)
Hloubka řezu je vzdálenost X mezi tyčí
hloubkového dorazu (9) a hloubkovou zarážkou
(27). Hloubku řezu je možné nastavit dvěma
možnými způsoby, jak je poopsáno níže.
Nastavení hloubky řezu pomocí měřítka (obr. I)
• Podle výše uvedeného postupu připevněte
frézovací násadu.
• Povolte zajišťovací šroub (28).
• Páčku zajištění ponoru (4) zdvihněte nahoru.
• Spusťte frézku dolů tak, aby se frézovací
násada dotýkala obrobku.
• Páčku zajištění ponoru (4) stlačte dolů.
• Ukazatel (29) přesuňte na měřítku do nulové
polohy (10).
• Na výchozí polohu nastavte požadovanou
hloubku řezu.
• Na měřítku nastavte do vypočtené polohy tyč
hloubkového dorazu (9).
• Přitáhněte zajišťovací šroub (28).
• Pomocí seřizovací rukojeti (30) proveďte jemné
doladění.
• Páčku zajištění ponoru (4) zdvihněte nahoru
a frézku vraťte do výchozí polohy.
• Po zapnutí frézku spusťte dolů a proveďte
požadovaný řez.
Nastavení hloubky řezu pomocí kousku dřeva
(obr. J)
• Upevněte frézovací násadu a výše popsaným
způsobem spusťte frézu dolů.
• Tyč hloubkového dorazu (9) vysuňte nahoru.
• Mezi tyč hloubkového dorazu (9) a hloubkovou
zarážku (27) vložte kousek dřeva se šířkou
odpovídající požadované hloubce řezu.
• Přitáhněte zajišťovací šroub (28).
• Pomocí seřizovací rukojeti (30) proveďte jemné
doladění.
• Vložený kousek dřeva odstraňte.
• Páčku zajištění ponoru (4) zdvihněte nahoru
a frézku vraťte do výchozí polohy.
ČEŠTINA
25

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843

Table of Contents